(HR) (izmjena) Nabavka digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (KBC Zagreb, KBC Rijeka, KBC Split, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice i KB Dubrava)

Datum objave: 10.11.2016. 11:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.11.2016.

Hrvatska-Zagreb: Medicinske naprave

2016/S 217-395470

Ministarstvo zdravlja, 88362248492, Ksaver 200a, Samostalni sektor za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu, Na pažnju (osoba za kontakt): Valentina Bešlić, Maja Bilić, Zagreb 10000, Hrvatska. Telefon: +385 14698309/+385 14607594. Telefaks: +385 14607653/+385 14607574. E-pošta: valentina.beslic@miz.hr maja.bilic@miz.hr

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 10.9.2016, 2016/S 175-314872)

Predmet:
CPV:33100000

Medicinske naprave

Umjesto: 

III.1.1) Tražena jamstva:

29.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora iznositi 48 000 HRK. Ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke u izvorniku koja se prilaže ponudi. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja garancije banke dati novčani polog u traženom iznosu i to u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR12 1001 0051 8630 00160 (SWIFT CODE: NBHRHR2X); model HR64, poziv na broj: 9725-47107-OIB uplatitelja.

Pod opisom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naručitelja EVRO: 2/2016/E-VV, predmet nabave i novčani polog Javna nabava. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „Nabava 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, Evidencijski broj: EVRO: 2/2016/E-VV– Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, ne otvaraj”, odnosno u skladu s točkom 19. Dokumentacije za nadmetanje.

Iz dostavljene bankarske garancije kao jamstva za ozbiljnost ponude mora biti razvidno:

— na koji postupak javne nabave se priložena bankarska garancija odnosi,

— tko su garant (tj. poslovna banka koja izdaje garanciju) i nalogodavac,

— tko je ponuditelj u postupku javne nabave za koji se dostavlja bankarska garancija,

— da je korisnik garancije Ministarstvo zdravlja,

— ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, na bankarskoj garanciji potrebno je navesti sve članove zajednice ponuditelja te svi članovi zajednice ponuditelja moraju biti nalogodavac.

Rok trajanja garancije banke za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude i ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjereni rok.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;

3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je traženo;

4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi; odnosno

5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl). Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice kojom je označen sken preslike jamstva. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjereni rok.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;

3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je traženo;

4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi; odnosno

5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos 5 % od ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet Ugovora plus 30 dana respira.

Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude odabrana u ugovorenom roku ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos od 5 % od ukupne ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji su predmet ugovora plus 30 dana respira, naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost ponude i postupiti sukladno čl. 76. st. 1. i čl. 77. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj Ponudi.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana je obvezan u roku 15 dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju dostaviti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke na iznos od 10 % iznosa koji je iskazan na računu s PDV-om. Garancija banke mora važiti do isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet ugovora o nabavi sa stavljanjem u funkciju plus 30 dana respira.

Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Jamstvo mora pokrivati razdoblje jamstvenog roka kao i slučajeve definirane ovom dokumentacijom. Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti u slučajevima iz članka 76. točke 5. Zakona o javnoj nabavi.

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije:

14.11.2016 (10:00)

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

14.11.2016 (10:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

14.11.2016 (10:00)

Glasi: 

III.1.1) Tražena jamstva:

29.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora iznositi 48 000 HRK. Ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke u izvorniku koja se prilaže ponudi. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja garancije banke dati novčani polog u traženom iznosu i to u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR12 1001 0051 8630 00160 (SWIFT CODE: NBHRHR2X); model HR64, poziv na broj: 9725-47107-OIB uplatitelja.

Pod opisom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naručitelja Evro: 2/2016/E-VV, predmet nabave i novčani polog Javna nabava. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „Nabava 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, Evidencijski broj: Evro: 2/2016/E-VV– Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, ne otvaraj”, odnosno u skladu s točkom 19. Dokumentacije za nadmetanje.

Iz dostavljene bankarske garancije kao jamstva za ozbiljnost ponude mora biti razvidno:

— na koji postupak javne nabave se priložena bankarska garancija odnosi,

— tko su garant (tj. poslovna banka koja izdaje garanciju) i nalogodavac,

— tko je ponuditelj u postupku javne nabave za koji se dostavlja bankarska garancija,

— da je korisnik garancije Ministarstvo zdravstva,

— ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, na bankarskoj garanciji potrebno je navesti sve članove zajednice ponuditelja te svi članovi zajednice ponuditelja moraju biti nalogodavac.

Rok trajanja garancije banke za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude i ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjereni rok.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;

3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je traženo;

4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi; odnosno

5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl). Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj ponuditelju daje primjereni rok.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su:

1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;

3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ako je traženo;

4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi; odnosno

5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos 5 % od ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet Ugovora plus 30 dana respira.

Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude odabrana u ugovorenom roku ne dostavi naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke na iznos od 5 % od ukupne ugovorne cijene s PDV-om, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji su predmet ugovora plus 30 dana respira, naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost ponude i postupiti sukladno čl. 76. st. 1. i čl. 77. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj Ponudi.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana je obvezan u roku 15 dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju dostaviti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke na iznos od 10 % iznosa koji je iskazan na računu s PDV-om. Garancija banke mora važiti do isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj koji je predmet ugovora o nabavi sa stavljanjem u funkciju plus 30 dana respira.

Garancija banke mora biti neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na 1. poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Jamstvo mora pokrivati razdoblje jamstvenog roka kao i slučajeve definirane ovom dokumentacijom. Naručitelj će jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatiti u slučajevima iz članka 76. točke 5. Zakona o javnoj nabavi.

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije:

23.11.2016 (10:00)

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

23.11.2016 (10:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

23.11.2016 (10:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: