(HR) (izmjena) Nabavka opreme za revitalizaciju TS 35/10(20) kV Bjelovar III – elektromontažni i građevinski dio

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice

2014/S 072-124726

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., 46830600751, Ulica grada Vukovara 37, Elektra Bjelovar, Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Mladen Modrovčić, dipl. ing. el., Zagreb10000, HRVATSKA. Telefon: +385 43273039. Telefaks: +385 43273100. E-pošta: mladen.modrovcic@hep.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 4.3.2014, 2014/S 44-074154)

Predmet:
CPV:31682540

Oprema za trafostanice

Umjesto:

III.2.3) Tehnička sposobnost

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

14.04.2014 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

14.04.2014 (12:00)

Glasi:

III.2.3) Tehnička sposobnost

U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj treba dostaviti sljedeće:

4.3.1. Popis ugovora

Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.

Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.

a) ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja;

b) ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za isporuku i ugradnju opreme transformatorskih stanica minimalnog naponskog nivoa X/10(20) kV u vrijednosti jednakoj ili većoj od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

4.3.2. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete

Ponuditelj mora dokazati da ima bar jednog ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom o upisu u nadležnu komoru ovlaštenih inženjera.

4.3.3. Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi

a) katalozi s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika s pripadajućim shemama, mjernim skicama i drugim detaljima, a posebno treba dokazati usklađenost električnih, mehaničkih i konstrukcijskih karakteristika (dimenzija) elektromontažne opreme s karakteristikama navedenim u tehničkoj specifikaciji, a čija se istinitost na eventualni zahtjev naručitelja mora dokazati sukladno članku 72. stavku 3. točki 6. Zakona o javnoj nabavi, ove dokumente potrebno je dostaviti za sljedeće stavke troškovnika: 13-17, 19-24, 27, 28 (odnosi se samo na kabelske završetke, spojnice i energetske kabele), 30, 32. Ovim se dokumentima ujedno dokazuje jednakovrijednost ponuđene robe, opreme, materijala čije su karakteristike opisane u tehničkoj specifikaciji. Katalozi mogu biti i na engleskom jeziku.

4.3.4. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje

a) potvrde o tipskom ispitivanju i pripadajući izvještaji, temeljem kojih je ista izdana za slijedeće stavke troškovnika: 13-17, 19-24, 27, 28 (odnosi se samo na kabelske završetke, spojnice i energetske kabele), Potvrde o tipskim ispitivanima sklopnih blokova (stavke troškovnika 13-17, 19-24) moraju biti jednoznačno određene nazivnom strujom sabirnica i nazivnom strujom odvoda polja. Rezultati izvještaja o tipskim ispitivanjima moraju dokazati ispunjenje traženih karakteristika robe, opreme, materijala navedenih u tehničkoj specifikaciji. Ovim se izvještajima ujedno dokazuje i jednakovrijednost ponuđene robe sa opisanom u tehničkoj specifikaciji, na način da u izvještajima o tipskim ispitivanjima jasno budu navedene električne i mehaničke karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji,

Izvještaji koji su prilog potvrde o tipskom ispitivanju mogu biti i na engleskom jeziku.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

25.04.2014 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

25.04.2014 (12:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: