(HR) (izmjena) Nabavka opreme za trafostanice: TS 110-35-10(20)kV-Slavonski Brod 2-rekonstrukcija 35 kV i 10(20) kV postrojenja

Datum objave: 11.08.2016. 12:15 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.08.2016.

Hrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice

2016/S 154-279830

HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o., 46830600751, Ulica grada Vukovara 37, HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o., Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11, Slavonski Brod, Na pažnju (osoba za kontakt): Ivanka Ninčević, Zagreb 10000, Hrvatska. E-pošta: ivanka.nincevic@hep.hr

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 21.6.2016, 2016/S 118-211066)

Predmet:
CPV:
31682540

Oprema za trafostanice

Umjesto: 

III.2.3) Tehnička sposobnost:

U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj treba dostaviti sljedeće:

4.3.1. Popis ugovora

Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.

a) ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja;

b) ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za isporuku i ugradnju opreme transformatorskih stanica minimalnog naponskog nivoa X/10(20) kV ili slične ugovore predmetu nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

4.3.2. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete

Ponuditelj mora dostaviti popis tehničkih stručnjaka koji će biti angažirani za pružanje usluga koje su predmet ovog postupka javne nabave.

a) ponuditelj mora dokazati da raspolaže tijekom cijelog trajanja ugovora barem 1 ovlaštenim inženjerom elektrotehničke struke, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom o upisu u nadležnu komoru ovlaštenih inženjera;

b) ponuditelj mora dokazati da raspolaže tijekom cijelog trajanja ugovora barem 1 inženjerom elektrotehnike za voditelja građenja ili voditelja radova, što se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem o upisu u Komoru;

c) ponuditelj mora dokazati da raspolaže tijekom cijelog trajanja ugovora barem 1 ovlaštenim koordinatorom zaštite na radu I, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom izdanom od strane Ministarstva gospodarstva.

4.3.3. Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi:

a) Katalozi s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika s pripadajućim shemama, mjernim skicama i drugim detaljima, a posebno treba dokazati usklađenost električnih, mehaničkih i konstrukcijskih karakteristika (dimenzija) elektromontažne opreme s karakteristikama navedenim u Tehničkoj specifikaciji, a čija se istinitost na eventualni zahtjev naručitelja mora dokazati sukladno članku 72. stavku 3. točki 6. Zakona o javnoj nabavi. Ove dokumente potrebno je dostaviti za sljedeću opremu:

— sklopne blokove 38 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka:1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.4.1.; 1.5.1.,

— sklopne blokove 24 kV - Troškovnik: 1. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.,

— prekidače 38 kV - Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka: 1.1.3.; 1.2.3.; 1.4.3.; 1.5.3.,

— prekidače 24 kV- Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka:1.1.3.; 1.2.3.; 1.3.3.,

— terminale polja i numeričke zaštitne releje: Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV.; 1.1.14.; 1.2.14.; 1.3.9.; 1.4.12.; 1.5.12. Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.19., 1.2.14.; 1.3.14.

Ove dokumente potrebno je dostaviti samo u slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme. U slučaju nuđenja opreme specificirane u troškovniku nije potrebno dostavljati kataloge ili tehničke specifikacije jer je naručitelj upoznat s karakteristikama specificirane opreme.

U slučaju prilaganja kataloga na stranom jeziku, ponuditelj je dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

4.3.4. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje:

a) Potvrde o tipskom ispitivanju i pripadajući izvještaji potrebno je dostaviti za sklopne blokove u slučaju nuđenja jednakovrijednih. U slučaju nuđenja jednakovrijednih sklopnih blokova 38 kV i 24 kV (sklopni blokovi 38 kV – Troškovnik: 1.Točka:1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.4.1.; 1.5.1. Sklopni blokovi 24 kV – Troškovnik 2. Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.) potrebno je dostaviti izvještaje ili dijelove izvještaja temeljem kojih se dokazuje njihova jednakovrijednost. Ovi izvještaji moraju dokazati da je, osim jednakovrijednosti ponuđene robe, navedeni tip postrojenja minimalno zadovoljio sljedeća ispitivanja:

— mjerenje padova napona prije i poslije ispitivanja povišene temperature,

— provjera granica zagrijavanja (ispitivanja povišenja temperature),

— provjera mehaničkog rada i blokada (provjera zadovoljavajućeg rada sklopnog uređaja i pomičnih dijelova),

— provjera stupnja mehaničke zaštite,

— ispitivanje s podnosivom vršnom i kratkotrajnom podnosivom strujom,

— ispitivanje podnosivim atmosferskim udarnim naponom,

— ispitivanje podnosivim naponom industrijske frekvencije,

— ispitivanje podnosivim naponom pomoćnih strujnih krugova.

Osim navedenog blokovi moraju biti dimenzija koje dozvoljavaju njihovu ugradnju u postojeću TS osiguravajući sigurnosne razmake i udaljenosti te odgovarajući manipulativni, a prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV;

b) U slučaju nuđenja jednakovrijednih numeričkih zaštitnih releja, Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV: 1.1.14.; 1.2.14.; 1.3.9.; 1.4.12.; 1.5.12. Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.19., 1.2.14.; 1.3.14.; Troškovnik;

c) Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu o sukladnosti za numerički zaštitni relej – terminal polja i numerički zaštitni diferencijalni relej. Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV.; 1.1.14.; 1.2.14.; 1.3.9.; 1.4.12.; 1.5.12. Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.19., 1.2.14.; 1.3.14. Ova izjava mora dokazati da su nuđeni releji sukladni s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti i sigurnosti prema važećim pravilnicima. U slučaju nuđenja jednakovrijednih terminala polja, ponuditelj je obvezan u cijenu nuđene jednakovrijedne opreme uključiti programsku podršku za parametriranje i nadzor za nuđene jednakovrijedne terminale polja i osigurati obuku 2 djelatnika Elektre Slavonski Brod za potrebe parametriranja i nadzora jednakovrijednih terminala polja od strane proizvođača opreme u trajanju najmanje tjedan dana.

4.3.5. Ostali tehnički podaci

a) Za nuđene strujne mjerne transformatore za 0,4 kV Troškovnik: 3. Pomoćno napajanje 3x400/230 V, 50 Hz Točka: 1.4.; 1.5.; 1.6. koji služe za obračunsko mjerenje električne energije potrebno je dostaviti rješenje o odobrenju tipa mjerila;

b) Za nuđena brojila za obračunsko mjerenje električne energije Troškovnik 3., Pomoćno napajanje 3x400/230 V, 50 Hz-Točka 1.11.; 1.12. potrebno je dostaviti rješenje o odobrenju tipa mjerila;

c) Izjava o životnom vijeku proizvoda i jamstvenom roku potpisana i ovjerena od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kojom ponuditelj dokazuje da je minimalni životni vijek 20 godina, a jamstveni rok 2 godine za:

— terminale polja i numeričke zaštitne releje: Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV.; 1.1.14.; 1.2.14.; 1.3.9.; 1.4.12.; 1.5.12. Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.19., 1.2.14.; 1.3.14.,

— sklopne blokove 38 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka:1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.4.1.; 1.5.1.,

— sklopne blokove 24 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.,

— prekidače 38 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka: 1.1.3.; 1.2.3.; 1.4.3.; 1.5.3.,

— prekidače 24 kV – Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka:1.1.3.; 1.2.3.; 1.3.3.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

16.8.2016 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

16.8.2016 (12:00)

Glasi: 

III.2.3) Tehnička sposobnost:

U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj treba dostaviti sljedeće:

4.3.1. Popis ugovora

Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.

a) Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja;

b) Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za isporuku i ugradnju opreme transformatorskih stanica minimalnog naponskog nivoa X/10 (20) kV ili slične ugovore predmetu nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

4.3.2. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete:

Ponuditelj mora dostaviti popis tehničkih stručnjaka koji će biti angažirani za pružanje usluga koje su predmet ovog postupka javne nabave.

a) ponuditelj mora dokazati da raspolaže tijekom cijelog trajanja ugovora barem 1 ovlaštenim inženjerom elektrotehničke struke, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom o upisu u nadležnu komoru ovlaštenih inženjera;

b) ponuditelj mora dokazati da raspolaže tijekom cijelog trajanja ugovora barem 1 inženjerom elektrotehnike za voditelja građenja ili voditelja radova, što se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem o upisu u Komoru;

c) ponuditelj mora dokazati da raspolaže tijekom cijelog trajanja ugovora barem 1 ovlaštenim koordinatorom zaštite na radu I, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom izdanom od strane Ministarstva gospodarstva.

4.3.3. Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi:

a) Katalozi s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika s pripadajućim shemama, mjernim skicama i drugim detaljima, a posebno treba dokazati usklađenost električnih, mehaničkih i konstrukcijskih karakteristika (dimenzija) elektromontažne opreme s karakteristikama navedenim u Tehničkoj specifikaciji, a čija se istinitost na eventualni zahtjev naručitelja mora dokazati sukladno članku 72. stavku 3. točki 6. Zakona o javnoj nabavi. Ove dokumente potrebno je dostaviti za slijedeću opremu:

— sklopne blokove 38 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.4.1.; 1.5.1.,

— sklopne blokove 24 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.,

— prekidače 38 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka: 1.1.3.; 1.2.3.; 1.4.3.; 1.5.3.,

— prekidače 24 kV – Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.3.; 1.2.3.; 1.3.3.

— terminale polja i numeričke zaštitne releje: Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV.; 1.1.14.; 1.2.14.; 1.3.9.; 1.4.12.; 1.5.12. Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.19.; 1.2.14.; 1.3.14.

Ove dokumente potrebno je dostaviti samo u slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme. U slučaju nuđenja opreme specificirane u troškovniku nije potrebno dostavljati kataloge ili tehničke specifikacije jer je naručitelj upoznat s karakteristikama specificirane opreme.

U slučaju prilaganja kataloga na stranom jeziku, ponuditelj je dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

4.3.4. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje:

a) Potvrde o tipskom ispitivanju i pripadajući izvještaji potrebno je dostaviti za sklopne blokove u slučaju nuđenja jednakovrijednih. U slučaju nuđenja jednakovrijednih sklopnih blokova 38 kV i 24 kV (sklopni blokovi 38 kV – Troškovnik: 1. Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.4.1.; 1.5.1. Sklopni blokovi 24 kV – Troškovnik 2. Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.) potrebno je dostaviti izvještaje ili dijelove izvještaja temeljem kojih se dokazuje njihova jednakovrijednost. Ovi izvještaji moraju dokazati da je, osim jednakovrijednosti ponuđene robe, navedeni tip postrojenja minimalno zadovoljio sljedeća ispitivanja:

— mjerenje padova napona prije i poslije ispitivanja povišene temperature,

— provjera granica zagrijavanja (ispitivanja povišenja temperature),

— provjera mehaničkog rada i blokada (provjera zadovoljavajućeg rada sklopnog uređaja i pomičnih dijelova),

— provjera stupnja mehaničke zaštite,

— ispitivanje s podnosivom vršnom i kratkotrajnom podnosivom strujom,

— ispitivanje podnosivim atmosferskim udarnim naponom,

— ispitivanje podnosivim naponom industrijske frekvencije,

— ispitivanje podnosivim naponom pomoćnih strujnih krugova.

Osim navedenog blokovi moraju biti dimemnzija koje dozvoljavaju njihovu ugradnju u postojeću TS osiguravajući sigurnosne razmake i udaljenosti te odgovarajući manipulativni, a prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV;

b) U slučaju nuđenja jednakovrijednih numeričkih zaštitnih releja, Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV: 1.1.14.; 1.2.14.; 1.3.9.; 1.4.12.; 1.5.12. Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.19., 1.2.14.; 1.3.14.; ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu o sukladnosti za numerički zaštitni relej – terminal polja i numerički zaštitni diferencijalni relej. Ova izjava mora dokazati da su nuđeni releji sukladni s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti i sigurnosti prema važećim pravilnicima. U slučaju nuđenja jednakovrijednih terminala polja ponuditelj je obvezan u cijenu nuđene jednakovrijedne opreme uključiti programsku podršku za parametriranje i nadzor za nuđene jednakovrijedne terminale polja i osigurati obuku 2 djelatnika Elektre Slavonski Brod za potrebe parametriranja i nadzora jednakovrijednih terminala polja od strane proizvođača opreme u trajanju najmanje tjedan dana.

4.3.5. Ostali tehnički podaci

a) Za nuđene strujne mjerne transformatore za 0,4 kV Troškovnik: 3. Pomoćno napajanje 3x400/230 V, 50 Hz Točka: 1.4.; 1.5.; 1.6. koji služe za obračunsko mjerenje električne energije potrebno je dostaviti rješenje o odobrenju tipa mjerila;

b) Za nuđena brojila za obračunsko mjerenje električne energije Troškovnik 3, Pomoćno napajanje 3x400/230 V, 50 Hz – Točka 1.11.; 1.12. potrebno je dostaviti rješenje o odobrenju tipa mjerila;

c) Izjava o životnom vijeku proizvoda i jamstvenom roku potpisana i ovjerena od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kojom ponuditelj dokazuje da je minimalni životni vijek 20 godina, a jamstveni rok 2 godina za:

— terminale polja i numeričke zaštitne releje: Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV.; 1.1.14.; 1.2.14.; 1.3.9.; 1.4.12.; 1.5.12. Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.19., 1.2.14.; 1.3.14.,

— sklopne blokove 38 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.4.1.; 1.5.1.,

— sklopne blokove 24 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.,

— prekidače 38 kV – Troškovnik: 1. Postrojenje 35 kV; Točka: 1.1.3.; 1.2.3.; 1.4.3.; 1.5.3.,

— prekidače 24 kV – Troškovnik: 2. Postrojenje 20 kV; Točka: 1.1.3.; 1.2.3.; 1.3.3.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

29.8.2016 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

29.8.2016 (12:00)

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: