(HR) (izmjena) Nabavka tonera i tinti za 2014. godinu

Izvor: Official Journal of the European Union, 17.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Uredske potrepštine

2014/S 095-165816

Ministarstvo socijalne politike i mladih, 15351583880, Savska cesta 66, Služba za javnu nabavu, Na pažnju (osoba za kontakt): Vlatka Vida Gazić, dipl. iur.; Martina Hanžek, dipl. iur.; Iva Poleto, dipl. iur., Zagreb10000, HRVATSKA. Telefaks: +385 15557225. E-pošta: vlatka.vida-gazic@mspm.hr martina.hanzek@mspm.hr iva.poleto@mspm.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 15.4.2014, 2014/S 74-127427)

Predmet:
CPV:30192000

Uredske potrepštine

Umjesto: 

Pravna sposobnost

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju kako ne postoje razlozi za isključenje sukladno članku 67. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014):

a) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;

b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

Za potrebe utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena dijela, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Predmetnu izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, te ista ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Obrazac izjave nalazi se u dijelu 10. pod točkom 10.2. ove dokumentacije za nadmetanje.

Sukladno članku 67. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Sukladno članku 67. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013 143/2013 i 13/2014), ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz članka 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz članka 67. stavka 5. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 67. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi.

b) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako gospodarskom subjektu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili ako je gospodarskom subjektu odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili jednakovrijedni dokument iz članka 67. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi.

c) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje navedeni u ovoj dokumentaciji za nadmetanje ili kojima dokazuje postojanje traženih uvjeta sposobnosti.

Sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili sukladno s točkama 3. Razlozi isključenja i 4. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

U slučaju zajednice ponuditelja, sukladno članku 67. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), okolnosti iz točke 3.1. pod a), b) i c) ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da ne postoje razlozi za isključenje sukladno članku 68. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014):

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja:

a. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

b. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih pod točkom 3.2. pod a. i b. ove dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz članka 68. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz članka 68. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili dokument iz članka 68. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

U slučaju zajednice ponuditelja sukladno članku 68. stavku 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), okolnosti iz točke 3.2. pod a. i b. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva pod točkom 3. Razlozi isključenja ponuditelja ove dokumentacije za nadmetanje ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Sukladno članku 95. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj zadržava pravo nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji su traženi u ovoj dokumentaciji za nadmetanje. Na zahtjev naručitelja, ponuditelj je obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata u roku od 6 dana od dana primitka zahtjeva naručitelja.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

4.1. Pravna i poslovna sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi):

Svaki ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se dostavom u ponudi odgovarajućih izvoda, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove javne nabave kako je traženo u točki 4.1. pod a) ove dokumentacije za nadmetanje (članak 70. stavak 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi).

U slučaju zajednice ponuditelja, sukladno članku 70. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1. ove dokumentacije za nadmetanje.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva pod točkom 4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja ove dokumentacije za nadmetanje ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Sukladno članku 95. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj zadržava pravo nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji su traženi u ovoj dokumentaciji za nadmetanje. Na zahtjev naručitelja, ponuditelj je obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata u roku od 6 dana od dana primitka zahtjeva naručitelja.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir, ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio, te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

Rok za dostavu ponuda

22.5.2014 (14:00)

Dan otvaranja ponuda

22.5.2014 (14:00)

Glasi: 

Pravna sposobnost

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju kako ne postoje razlozi za isključenje sukladno članku 67. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014):

a) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

Za potrebe utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena dijela, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Predmetnu izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, te ista ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Obrazac Izjave nalazi se u dijelu 10. pod točkom 10.2. ove dokumentacije za nadmetanje.

Sukladno članku 67. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Sukladno članku 67. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013 143/2013 i 13/2014), ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz članka 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz članka 67. stavka 5. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 67. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi.

b) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako gospodarskom subjektu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili ako je gospodarskom subjektu odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili jednakovrijedni dokument iz članka 67. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi.

c) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje navedeni u ovoj dokumentaciji za nadmetanje ili kojima dokazuje postojanje traženih uvjeta sposobnosti.

Sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili sukladno s točkama 3. Razlozi isključenja i 4. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

U slučaju zajednice ponuditelja, sukladno članku 67. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), okolnosti iz točke 3.1. pod a), b) i c) ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da ne postoje razlozi za isključenje sukladno članku 68. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014):

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja:

a. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

b. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih pod točkom 3.2. pod a. i b. ove dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz članka 68. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz članka 68. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili dokument iz članka 68. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

U slučaju zajednice ponuditelja sukladno članku 68. stavku 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), okolnosti iz točke 3.2. pod a. i b. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva pod točkom 3. Razlozi isključenja ponuditelja ove dokumentacije za nadmetanje ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Sukladno članku 95. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj zadržava pravo nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji su traženi u ovoj dokumentaciji za nadmetanje. Na zahtjev naručitelja, ponuditelj je obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata u roku od 6 dana od dana primitka zahtjeva naručitelja.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

4.1. Pravna i poslovna sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi):

Svaki ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se dostavom u ponudi odgovarajućih izvoda, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ponuditelj je sposoban ako je dokazao svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kako je traženo u točki 4.1. pod a) ove dokumentacije za nadmetanje (članak 70. stavak 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi).

U slučaju zajednice ponuditelja, sukladno članku 70. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1. ove dokumentacije za nadmetanje.

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva pod točkom 4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja ove dokumentacije za nadmetanje ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Sukladno članku 95. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj zadržava pravo nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji su traženi u ovoj dokumentaciji za nadmetanje. Na zahtjev naručitelja, ponuditelj je obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata u roku od 6 dana od dana primitka zahtjeva naručitelja.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir, ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio, te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

Rok za dostavu ponuda

10.6.2014 (14:00)

Dan otvaranja ponuda

10.6.2014 (14:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: