(HR) (izmjena) Nabavka usluga dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta izgradnje IV. i V. faze kanalizacijskog podsustava Preko – otok Ugljan u okviru Programa IPARD mjera 301

Izvor: Official Journal of the European Union, 26.04.2014.

Hrvatska-Preko: Usluge odobravanja kredita

2014/S 082-142906

Općina Preko, 13458425443, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Jedinstveni upravni odjel, Na pažnju (osoba za kontakt): Kristina Gruber, Preko23273, HRVATSKA. Telefon: +385 23286858. Telefaks: +385 23286702. E-pošta: opcina-preko@zd.t-com.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 25.3.2014, 2014/S 59-099437)

Predmet:
CPV:66113000

Usluge odobravanja kredita

Umjesto: 

III.1.1) Tražena jamstva :

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije na prvi poziv.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:

—da je korisnik garancije Općina Preko,

— da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora, isplatiti iznos od 100 000 HRK,

— u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i neovjerenoj preslici.

Jamstvo se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale stranice ponude.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR 3723400091835400001 model HR 68 s pozivom na broj 7242- OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naručitelja.

Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

05.05.2014 (0:00)

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

05.05.2014 (11:30)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

05.05.2014 (11:30)

Glasi: 

III.1.1) Tražena jamstva :

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije na prvi poziv ili vlastitu akceptiranu mjenicu na iznos od 100 000 HRK, s klauzulom „bez protesta” izdanu od strane Banke.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:

— da je korisnik garancije Općina Preko,

— da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora, isplatiti iznos od 100 000 HRK,

— u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i neovjerenoj preslici.

Jamstvo se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale stranice ponude.

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije ili vlastite akceptirane mjenice dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR 3723400091835400001 model HR 68 s pozivom na broj 7242- OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naručitelja.

Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

08.05.2014 (0:00)

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

08.05.2014 (11:30)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

08.05.2014 (11:30)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: