(HR) Izvođenje radova na izgradnji CP Zgon i pripadajućih gravitacijskih kolektora u gradu Zadru

Datum objave: 20.08.2016. 09:59 / Izvor: Official Journal of the European Union, 20.08.2016.

Hrvatska-Zadar: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2016/S 160-289814

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Odvodnja d. o. o.
67946095697
Hrvatskog sabora 2/D
Služba(e) za kontakt: E. F. Sektor
Na pažnju (osoba za kontakt): Cecilija Tamburin
23000 Zadar
Hrvatska
Telefon: +385 23627374
E-pošta: cecilija.tamburin@odvodnja.hr
Telefaks: +385 23211426

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.odvodnja.hr

Adresa profila kupca: www.odvodnja.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0018321

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Narodne novine d. d. Elektronički oglasnik javne nabave RH
64546066176
Savski gaj, XIII. put 6
Služba(e) za kontakt: EOJN – Služba za korisnike
Na pažnju (osoba za kontakt): EOJN – Služba za korisnike
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16652899
E-pošta: eojn@nn.hr
Internetska adresa: www.eojn.hr

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izgradnja CP Zgon i pripadajućih gravitacijskih kolektora u gradu Zadru.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zadar.

NUTS kod HR033

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izgradnja CP Zgon.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45231300

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema specifikaciji iz Troškovnika.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 100 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 3 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
4.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
— Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije na iznos 55 000 HRK. Garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna i naplativa na „prvi poziv” i „bez prigovora”.
Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo u slučaju:
— da ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu čl. 9. i čl. 10. Zakona o izmjenama i dopunama ZJN-a (NN br. 83/2013, 143/2013), a u vezi s čl. 67. st. 1. t. 3. ZJN-a (NN br. 90/2011),
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.
Naručitelj će ostalim ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru, a odabranom ponuditelju nakon sklapanja ugovora i dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Gospodarski subjekt može traženo jamstvo dostaviti različitog od traženog, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
— Kao jamstvo iz ove točke, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu, na poslovni račun naručitelja IBAN HR4524850031100206652, poziv na broj – OIB ponuditelja/člana zajednice ponuditelja, svrha plaćanja: jamstvo za ozbiljnost ponude, Ev. broj 9-2016 MV.
4.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Jamstvo za ozbiljnost ponude odabrani ponuditelj mora dostaviti po potpisivanju Ugovora, u vrijednosti od 10 % potpisanog ugovora bez PDV-a.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje se vrši prema privremenim situacijama u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste za izvršene radove. Nije dozvoljeno avansno plaćanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
6.1. Zajednica ponuditelja
Zajednica ponuditelja je udruženje više ponuditelja koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će naručitelju u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i ugovora izvršiti preuzete obveze. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, sukladno čl. 2. Zakona o izmjenama i dopunama ZJN-a (NN br. 83/2013), a u vezi s čl. 14. st. 2. ZJN-a (NN br. 90/2011). Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.
Naručitelj može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Razlozi obaveznog isključenja ponuditelja sukladno čl. 9. i čl. 10. Zakona o izmjenama i dopunama ZJN-a (NN br. 83/2013, 143/2013 ) a u vezi s čl. 67. ZJN-a (NN br. 90/2011).
(1) Javni naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja u sljedećim slučajevima:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza;
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.
(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
(4) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju;
(5) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
4.1. Izvod o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom dokazuje da je registriran za predmetnu djelatnost, a u slučaju da se ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
4.2. Ovlaštenje
Važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja građevine skupine G, sukladno odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3. Tehnička i stručna sposobnost
4.3.1. Popis ugovora o izvršenim radovima u 2016./2015./2014. godini a po obimu, sličnosti i složenosti se mogu usporediti s predmetom nabave. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenih radova i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno izvršenim radovima sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno izvršenim radovima sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Popis izvršenih radova mora biti popraćen jednom potvrdom naručitelja o uredno ispunjenom ugovoru, koji ne smije biti manji od 880 000 HRK sukladno čl. 9. st. 4. t. 2. UOJN-a (NN br. 10/2012).
Potvrda o uredno ispunjenom ugovoru mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost ugovora,
— vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
— navod o uredno ispunjenom ugovoru.
4.3.2. Izjavu gospodarskog subjekta o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvoditeljima, ako namjerava. Ukoliko ponuditelj nema podizvoditelje u izjavi mora navesti da će usluge izvesti samostalno i u cijelosti.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
9-2016 MV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
6.9.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 6.9.2016 - 11:00

Mjesto:

Hrvatskog sabora 2/d, Zadar.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, telefon: +385 14559930, faks: +385 14559933, e-pošta: dkom@dkom.hr

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 dana od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na otvaranje ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
18.8.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: