(HR) Izvođenje radova na izgradnji kolektora Fallerovo šetalište

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na kolektorima otpadne vode

2014/S 097-168712

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0024746

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, soba 105, I. kat
Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb 10000, OIB: 83416546499, tel.: +385 (01) 6163 000, internetska adresa: www.vio.hr
.
HRVATSKA

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izgradnja kolektora Fallerovo šetalište.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izgradnja kolektora Fallerovo šetalište.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45232400

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 58 500 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva:
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 2 900 000 HRK. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
Napomena: U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti svih prethodno naznačenih 5 slučajeva za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma;
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 15 dana do dana uvođenja u posao s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije.
U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % od ugovorne cijene radova bez PDV-a.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Izjava ponuditelja da će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka, za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete (jamstvo za kvalitetu izvedenih radova), u slučaju da bude odabran kao izvoditelj radova dužan je prije isplate po okončanoj situaciji – računu dostaviti jamstvo na iznos od 10 % bez PDV-a vrijednosti izvedenih radova. Jamstvo za kvalitetu izvedenih radova odnosno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku zadužnice, važeće do isteka jamstvenog roka. Izjava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Jamstveni rok produžuje se za onu vrstu radova ili njihovih dijelova i opremu, gdje je zakonska obveza jamstvenog roka određena propisima.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun i naplata izvedenih radova obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i stvarno izvedenih količina radova.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Nekažnjavanje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca, prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja mita prema Kaznenom zakonu (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Za potrebe utvrđivanja činjenice da gospodarskom subjektu ili osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedeno u točki 14.1.1. (kaznena djela potrebno je u izjavi izrijekom navesti), ponuditelj dostavlja izjavu. Izjavu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka javne nabave, daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), izjava iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Središnje tijelo za javnu nabavu može tijekom postupka javne nabave provjeriti postojanje odnosno nepostojanje okolnosti iz točke 14.1.1. sukladno članku 67. stavku 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
1. potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), potvrda iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Istinitost podataka
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Profesionalni propust
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji Središnje tijelo za javnu nabavu može dokazati na bilo koji način.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dana slanja poziva na nadmetanje).
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja povezanog s predmetom nabave:
Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja građevine najmanje skupine B sukladno odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11 i 25/13) i Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09).
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
Ponuditelj mora priložiti suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, sukladno Zakonu, iz koje je razvidno da ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti minimalno za navedenu skupinu.
Strani ponuditelj koji ima sjedište u drugoj državi članici Europske unije dužan je priložiti potvrdu nadležnog ministarstva RH kojom dokazuje da ima pravo obavljanja djelatnosti građenja odnosno izvođenja određenih radova sukladno čl. 81. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).
Ponuditelj koji ima sjedište u stranoj državi, koja nije članica Europske unije, dokazuje ovu sposobnost, pod pretpostavkom uzajamnosti, kao i ponuditelj koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj sukladno čl. 80. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ili, prilaže izjavu da je riječ o jednokratnom poslu koji kani raditi u 2014. godini, odnosno da nije ugovorio druge poslove u RH koji bi prelazili u 2014. godinu te priložiti dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja ako je ono potrebno za izvršenje određenog ugovora u državi sjedišta ponuditelja sukladno čl. 82. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Smatra se da uzajamnost postoji ukoliko strani izvođač ima sjedište u državi članici Svjetske trgovinske organizacije.
Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja povezanog s predmetom nabave:
Važeća dozvola (rješenje/potvrda) nadležnog Ministarstva za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 001/2011).
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.
Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja povezanog s predmetom nabave:
Rješenje Državne geodetske uprave kojim se daje suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina sukladno članku 9. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08 61/11 i 56/13) za djelatnosti pod točkama:
15. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine;
16. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine;
ili
rješenje Državne geodetske uprave kojim se daje suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11) za djelatnosti pod točkama:
21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine;
22. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine.
Gospodarski subjekt treba dostaviti traženi dokaz sposobnosti sukladno odredbi članka 10. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13).
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje povezano s predmetom nabave.
Strani ponuditelj ovu sposobnost dokazuje sukladno članku 16., 17. i 18. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještaje m, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (BON-1 ili slično).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2012. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2013. jednak ili veći od iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora od kojih se:
— minimalno 2 potvrde koje se odnose na izvođenju radova na mikrotuneliranju sa ugradnjom cijevi unutarnjeg promjera minimalno fi 1 600 mm, svaka potvrda minimalno za duljinu 250,00 m,
— minimalno 1 potvrda koja se odnosi na izvođenje radova na izgradnji kolektora unutarnjeg promjera minimalno fi 1 600 mm, od materijala istovjetnog u troškovniku, svaka potvrda minimalno za duljinu kolektora 400,00 m.
Potvrde moraju sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost radova,
— datum i mjesto izvođenja radova,
— navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.
Ako je potrebno, Središnje tijelo za javnu nabavu može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Ovjerena i potpisana izjava Ponuditelja iz koje je razvidno da raspolaže sa tehnički i stručno osposobljenim osobama potrebnim za kvalitetno izvršenje predmetnih radova i to minimalno:
— 1 voditeljem radova (glavni inženjer gradilišta) – dipl. ing. građ. s položenim stručnim ispitom , s minimalno 10 godina iskustva na poslovima građenja, uključujući minimalno 3 godine iskustva kao voditelj radova te minimalno 2 godine iskustva na radovima mikrotuneliranja,
— 4 stručno osposobljena radnika za radove mikrotuneliranja s minimalno 2 godine iskustva na radovima mikrotuneliranja.
Iz izjave Ponuditelja mora biti razvidno da raspolaže sa potrebnim strojevima za kvalitetno izvršenje predmetnih radova i to sa minimalno:
— 1 kompletom postrojenja za izvođenje radova mikrotuneliranja korištenjem stroja sa zatvorenom bušećem glavom s hidrauličkom odvodnjom isplake.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Popis i potvrde o zadovoljavajućem izvršenju radova.
Obrazloženje:
Naručitelj smatra da je ovaj dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta jamstvo kvalitetnog izvršenja radova koji su predmet nabave. Traženim dokazom ponuditelj dokazuje iskustvo u izvođenju opsežnih radova, te time osigurava Naručitelju da izvršenje ugovornih obveza neće biti dovedeno u pitanje, uzimajući u obzir da je izgradnja komunalne infrastrukture prioritetna djelatnost Naručitelja koji je u obvezi prema krajnjim korisnicima.
Stav je Naručitelja da gospodarski subjekti koji u proteklih 5 godina nisu kvalitetno izveli niti jedan projekt, odnosno nisu uredno izvršili niti jedan ugovor/narudžbu iz područja izgradnje kolektora i izvođenje radova mikrotuneliranjem neće moći kvalitetno izvršiti-realizirati ovaj predmet nabave, te će takvi Ponuditelji biti isključeni iz predmetnog nadmetanja.
Izjava ponuditelja o raspoloživom stručnom kadru za izvršenje radova
Obrazloženje:
Osposobljenost radnika za radove mikrotuneliranja je od velike važnosti Naručitelju, odnosno osigurava ga da će radovi biti izvedeni kvalitetno i u traženom roku budući da se predmetni radovi izvode posebnom tehnologijom koja iziskuje korištenje specijalizirane opreme za čiju primjenu radnici moraju biti obučeni odnosno imati dovoljno iskustva u obavljanju radnih procesa.
Izjava ponuditelja o raspoloživim strojevima, tehničkoj opremi
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2014-2105
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.6.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.6.2014 - 9:00

Mjesto:

Avenija Dubrovnik 15, dvorana 101, I. kat.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Na temelju Sporazuma o ovlaštenju za provedbu postupaka javne nabave, KLASA: 400-01/13-002/187, URBROJ: 251-26-01-13-4 od 12. prosinca 2013. godine, i Ovlaštenja KLASA: ZGH-43-14-313 URBROJ: 00-14-02 od 14. travanj 2014.,

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, telefon + 385 1 6101-111, telefaks: + 385 1 650-3832, www.zagreb.hr, koji se smatra Središnjim tijelom za javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnje tijelo za javnu nabavu).

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Središnjem tijelu za javnu nabavu na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno odredbi članka 146. Zakona o javnoj nabavi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
16.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: