(HR) Izvođenje radova na pristupnoj cesti luci Polačište

Datum objave: 20.11.2020. 09:07 / Izvor: Official Journal of the European Union, 20.11.2020.

Hrvatska-Dubrovnik: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2020/S 227-555447

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Županijska uprava za ceste Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 51842375312
Poštanska adresa: Vladimira Nazora 8
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Miroslav Erhardt
E-pošta: miroslav.erhardt@zuc-dubrovnik.hr
Telefon: +385 20422333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zuc-dubrovnik.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0041506

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Radovi na pristupnoj cesti luci Polačište

 

Referentni broj: 42-20-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ove nabave su radovi na pristupnoj cesti luci Polačište na otoku Korčuli, dionica županijske ceste Ž6224 (Korčula – Račišće) od spoja s državnom cestom D118 do naselja Račišće. Planiranim zahvatom je obuhvaćen potez ukupne duljine 11,74 km.

Predviđeni radovi uključuju: izgradnju prometnica, potpornih zidova, odvodnju i vodozaštitu prometnice, zaštitu i izmještanje vodovoda i JR, EE i EKI/DTK infrastrukturu.

Detaljna specifikacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji koja je prilog ove Dokumentacije.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 111 300 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Grad Korčula, otok Korčula, županijska cesta ŽC 6224 od spoja s državnom cestom D118 do naselja Račišće.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet ove nabave su radovi na pristupnoj cesti luci Polačište na otoku Korčuli, dionica županijske ceste Ž6224 (Korčula – Račišće) od spoja s državnom cestom D118 do naselja Račišće. Planiranim zahvatom je obuhvaćen potez ukupne duljine 11,74 km.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 111 300 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.07.4.1.04.0021

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno dokumentaciji.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 23/12/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23/12/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Adresa naručitelja.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/11/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: