(HR) Izvođenje radova na uređenju pročelja zgrada (kuća Spitzer i kuća Korsky) za potrebe KBC-a Osijek

Datum objave: 21.09.2016. 10:38 / Izvor: Official Journal of the European Union, 21.09.2016.

Hrvatska-Osijek: Razni građevinski radovi

2016/S 182-327054

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinički bolnički centar Osijek
89819375646
Josipa Huttlera 4
Služba(e) za kontakt: Služba za poslove nabave KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, Osijek
Na pažnju (osoba za kontakt): Boris Flegar, dipl. oec.; Sandra Dent
31000 Osijek
Hrvatska
Telefon: +385 31511111/+385 31511148
E-pošta: boris.flegar@gmail.comdent.sandra@kbo.hr
Telefaks: +385 31512210

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.kbco.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0020630

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Radovi na uređenju pročelja zgrada (kuća Spitzer i kuća Korsky) za potrebe KBC-a Osijek.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Europske avenije 14, Osijek.
Europske avenije 16, Osijek.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Radovi na uređenju pročelja kuća Spitzer i Korsky.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45262600

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 576 189 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 180 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 78 000 HRK koje se dostavlja u obliku bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine br. 115/12.).
Sukladno čl. 77. st. 4. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na žiro-račun naručitelja broj: 24070001100401308, IBAN: HR4424070001100401308, kod OTP banke d. d., opis plaćanja: Novčani polog javna nabava. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti dokaz o uplati.
Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija u otvorenom postupku javne nabave sukladno kriteriju odabiru, u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju radova obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10 % od ugovorene cijene s PDV-om, za slučaj neizvršavanja ugovornih obveza.
Sukladno članku 76. točki 5. Zakona o javnoj nabavi kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odabrani ponuditelj je dužan dostaviti bjanko zadužnicu u vrijednosti od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Naručitelj se obvezuje isplatiti izvođaču ukupno ugovoreni iznos temeljem ispostavljenih računa, odnosno privremenih i okončane situacije ovjerenih od strane nadzornog inženjera i stručne osobe naručitelja u roku do 60 dana od dana zaprimanja računa, odnosno privremenih i okončane situacije. Nema avansnog plaćanja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove Dokumentacije za nadmetanje, točke 3.1.1. (a) i (b) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu o nekažnjavanju. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (Obrazac Izjave o nekažnjavanju prilog je Dokumentacije).
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. (a) i (b) ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti tu potvrdu, radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. (a) i (b) ove Dokumentacije za nadmetanje javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1.; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točaka 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1. (a) i (b).
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
Temeljem članka 67. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi okolnosti iz ove točke utvrđuju se i za sve podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno članku 67. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi.
3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako gospodarskom subjektu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 3.1.2. (a); ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 3.1.2. (a) ili jednakovrijedni dokument iz točke 3.1.2. (b).
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno. Temeljem članka 67. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi okolnosti iz ove točke utvrđuju se i za sve podizvoditelje.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar se dokazuje dostavom u ponudi odgovarajućih izvoda, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt/ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelje.
Posjedovanje određenog ovlaštenja koje mora biti važeće dokazuje se dostavom u ponudi kako slijedi:
a) Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja građevine najmanje skupine I.4 i I.8 sukladno odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) i Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN br. 43/09).
Ponuditelj mora priložiti suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, sukladno Zakonu, iz koje je razvidno da ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti minimalno za navedene skupine;
b) Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za: izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru iz čl. 2. st. 1. t. 5 i t. 6 Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 74/03), a na temelju čl. 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak 87/09, 88/10, 61/11, 25/12).
Ponuditelj mora priložiti rješenje sukladno Pravilniku iz kojeg je razvidno da ispunjava uvjete za: izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe građevinsko-obrtničkih radova te izvođenje radova na pokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe restauratorskih radova.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis obrazovnih i stručnih kvalifikacija izvođača radova i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za izvođenje radova (članak 72. stavak 4. točka 3. Zakona o javnoj nabavi). U popisu treba precizno utvrditi broj stručnog kvalificiranog kadra.
Popis ugovora o radovima izvršenih godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini sukladno članku 72. stavku 4. točki 1. Zakona o javnoj nabavi. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane.
Kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova, popisu se prilaže 1 do najviše 3 potvrde druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni najmanje u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u trajanju minimalno 24 mjeseca kojom ponuditelj jamči kvalitetu i ispravnost novougrađene opreme (Prilog dokumentacije za nadmetanje, točka 9.).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
MV-46/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.10.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 7.10.2016 - 12:00

Mjesto:

Služba za poslove nabave KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, Osijek.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
16.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: