(HR) Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

Izvor: Slobodna Dalmacija, 18.05.2014.

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine",, broj 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12 i 80/13), koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), i Zak- Ijučka Općinskog načelnika Klasa: 022-05/14-01/113, Ur.broj: 2147/06-02-14- 01, od 14. svibnja 2014. god., Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

1. O utvrđenom Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 provest će se javna rasprava sa organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 27. svibnja do 10. lipnja  2014. godine

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog Plana biti će izložen za javni uvid u zgradi Općinske uprave na adresi: Kraj 39a,Tučepi, od 27. svibnja do 10. lipnja 2014.godine, svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 sati. Prijedlog Plana biti će objavljen i na web stranicama Općine Tučepi na adresi www.tucepi.hr.

4. Javno izlaganje, radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana, održat će se za sve zainteresirane u petak, 6. lipnja 2014. godine, u 10.00 sati u Tučepima u Općinskoj vijećnici OpćineTučepi, Kraj 45, Tučepi.

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do zaključno 10. lipnja 2014. god.

6. Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

- nadležna državna tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe sa javnim ovlastima dostavljaju svoja pisana očitovanja do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi.

- građani i udruge imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanjatijekomjavnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi.

7. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku iz točke 5. ove objave dostavljeni na adresu: OPĆINA TUČEPI, Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi u protivnom se neće uzeti u obzir ujjripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNIK

Marijan Mravičić dipl.iur.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: