(HR) Nabavka Al-Če i Če.C. užadi za nadzemne vodove

Datum objave: 13.09.2016. 10:03 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Užad

2016/S 175-315518

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska elektroprivreda d. d.
28921978587
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: Sektor za nabavu
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: strateski@hep.hr
Telefaks: +385 16171296

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: www.hep.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0019951

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja

Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: da

HEP-Operator distribucijskog sustava d. o. o.
46830600751
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
Hrvatska

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Al-Če i Če.C. užad za nadzemne vodove.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke robe su skladišta organizacijskih jedinica HEP-Operatora distribucijskog sustava d. o. o. koja se nalaze po cijeloj Republici Hrvatskoj.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 24

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 470 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Predmet nabave ovog postupka javne nabave su: Al-Če i Če.C. užad za nadzemne vodove u skladu s tehničkom specifikacijom, Troškovnikom i ponudbenim listom te cjelokupnim DZN-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39541110

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je okvirna, i stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 470 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
6.4. Jamstva
6.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj će kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti garanciju banke na iznos od 350 000 HRK ili može dati novčani polog. Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta), bezuvjetna i neopoziva.
Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa broj HR5323400091100010024 Hrvatske elektroprivrede-dioničko društvo (HEP d. d.). U pozivu na broj obavezno navesti 2-19-16, model 00, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i - za koju je uplaćeno jamstvo.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).
Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ako se Ponuditelj usuglasi sa zahtjevom Naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok.
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:
a) ako Ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
b) ako Ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
c) nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi te
d) odbijanja potpisivanja Okvirnog sporazuma i/ili nedostavljana jamstva za izvršavanje Okvirnog sporazuma.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno kada ponuditelj prihvati Okvirni sporazum, odnosno dostavi jamstvo za izvršavanje Okvirnog sporazuma.
Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda te takva omotnica sadrži sve tražene podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno”.
Ponuditelji koji koriste mogućnost uplate jamstva na račun Naručitelja, ne moraju zasebno slati jamstvo u originalu na adresu Naručitelja već uz elektronsku ponudu prilažu e-potvrdu o izvršenoj transakciji.
6.4.2. Jamstvo za izvršavanje Okvirnog sporazuma
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje Okvirnog sporazuma, prilikom sklapanja Okvirnog sporazuma, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od stupanja Okvirnog sporazuma na snagu dostaviti Korisniku (HEP-Operator distribucijskog sustava d. o. o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb) jamstvo za izvršavanje Okvirnog sporazuma: bankarsku garanciju izdanu od banke (neopozivu, bezuvjetnu, bez prava prigovora, naplativu na prvi poziv), a na iznos od 10 % vrijednosti Okvirnog sporazuma (bez PDV-a). Rok važenja navedenog jamstva mora biti 60 dana dulje od roka važenja ovog Okvirnog sporazuma, odnosno do isporuke svih naručenih roba i otklanjanja eventualnih nedostataka.
Isporučitelj je dužan produljiti rok važenja jamstva dok nisu uklonjeni svi eventualni nedostaci. Neiskorišteno jamstvo za izvršavanje Okvirnog sporazuma bit će vraćeno Isporučitelju najkasnije 10 dana nakon isteka roka valjanosti.
6.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje Okvirnog sporazuma, 10 dana prije isteka roka valjanosti jamstva za izvršavanje Okvirnog sporazuma dostaviti kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku solemniziranu bjanko zadužnicu u visini od 10 % vrijednosti isporučene robe (bez PDV-a) koja mora glasiti na Korisnika (HEP-Operator distribucijskog sustava d. o. o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb).
Rok valjanosti jamstva mora biti usklađen s jamstvenim rokom ponuđene robe koji određuje proizvođač, a minimalno 60 mjeseci od dana primitka zadnje isporuke robe po Okvirnom sporazumu/Narudžbenici na temelju Okvirnog sporazuma, odnosno od dana otklanjanja nedostataka.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bit će vraćeno Isporučitelju najkasnije 10 dana nakon isteka roka valjanosti.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Razlozi isključenja ponuditelja
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja.
Ukoliko će dio ugovora o javnoj nabavi ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje razlozi za isključenje.
3.1. Obvezni razlozi isključenja
3.1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela
(I) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
(II) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
(III) kazneno djelo terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima kako je definirano u članku 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP (36) ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke (članak 57. stavak 1., točka d) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i vijeća),
(IV) dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (38) (članak 57. stavak 1. točka f) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i vijeća), odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Predložak ove izjave sastavni je dio DZN-a i nalazi se na obrascu II dijela B ovog DZN-a.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.
3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje Potvrda pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.1.3. Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama 3. i 4. dijela A DZN-a.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. dijela A DZN-a, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
4.1. Pravna sposobnost
U cilju dokazivanja Pravne sposobnosti u ovom postupku nabave, Ponuditelj mora dostaviti Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod ili
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2. Tehnička i stručna sposobnost
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:
4.2.1 Popis ugovora o isporuci robe
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Primjer popisa naveden je u obrascu III. dijela B koji je sastavni dio ovog DZN-a.
Potvrda druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju ugovora o isporuci robe mora minimalno sadržavati:
— ugovorne strane,
— naziv predmeta ugovora,
— vrijednost ugovora,
— datum i mjesto isporuke i
— navod jesu li isporuke izvršene uredno i u skladu s ugovorom.
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio minimalno 1 isti ili slični ugovor predmetu nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj 3 500 000 HRK.
Ukoliko ponuditelj dostavlja jednu potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru, njena vrijednost mora biti jednaka ili veća od one navedene u prethodnom odlomku.
Ukoliko ponuditelj dostavlja više potvrda o uredno ispunjenim ugovorima, njihov kumulativni zbroj mora biti u vrijednosti jednakoj ili većoj od one navedene u prethodnom odlomku.
Ako je potrebno Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti.
Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti:
4.2.2 Popunjene, potpisane i ovjerene Tablice s tehničkim podacima (poglavlje B. tehničke specifikacije).
4.2.3 Prospektne materijale (katalozi, brošure) koji sadrže tehnički opis tipova ponuđenih proizvoda
4.2.4 Potvrdu o provedenim tipskim ispitivanjima ili Certifikat o ocjenjivanju sukladnosti za Če.C uže i za Al-Če uže
4.2.5 Izvještaji o tipskim ispitivanjima koja su provedena na minimalno 1 nuđenom tipu (presjeku) Če.C užadi (stavke troškovnika 1. -3.) i minimalno 1 nuđenom tipu (presjeku) Al-Če užadi (stavke troškovnika 4.-8.), a temeljem kojih je izdana potvrda (certifikat) iz prethodne točke
Ukoliko Ponuditelj u troškovniku nudi Če.C i Al-Če užad od više proizvođača dužan je za svakog proizvođača dostaviti tražene dokumente prema prethodnim točkama 4.2.3, 4.2.4. i 4.2.5. DZN-a.
Prilikom sastavljanja e-ponude, pri učitavanju (uploadu) gore navedenih dokumenata u EOJN, preporuka je da se svi navedeni dokumenti prema gornjim točkama, učitaju pojedinačno u obliku zasebnih datoteka ili komprimirano unutar ZIP datoteka i/ili pripadnih foldera. U oba slučaja je radi veće preglednosti poželjno da su predmetni elektronički dokumenti i/ili pripadni folderi označeni odgovarajućim rednim brojem dokumenta i/ili foldera i odgovarajućim pripadnim nazivom, kako bi e-ponuda mogla biti jasna i pregledna.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
DD-V-19/16-D2
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije(osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.10.2016 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.10.2016 - 10:00

Mjesto

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
8.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: