(HR) Nabavka antibiotika, cjepiva i imunoglobulina

Datum objave: 08.09.2016. 10:24 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Razni lijekovi

2016/S 173-311351

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
10020 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0019729

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Lokalne ili regionalne jedinice

I.3)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Klinička bolnica Sveti Duh, Sveti Duh 64, Zagreb, OIB: 65119154523
.
Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave je Klinička bolnica „Sveti Duh”, Sveti Duh 64.
Nabava će se obavljati nakon okončanja postupka javne nabave i obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma čije će se trajanje odnosno rok izvršenja ugovora utvrditi prilikom njegova sklapanja.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 884 000 HRK

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Predmet nabave su: Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini, podijeljen u grupe:
Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini - Grupa 1.
Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini - Grupa 2.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Okvirna količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 884 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Predmet nabave su Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini, podijeljen u grupe Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini - Grupa 1.

1)Kratak opis

Predmet nabave su: Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini, podijeljen u grupe:
Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini - Grupa 1.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 280 000 HRK

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

Grupa br: 2 Naziv grupe: Predmet nabave su Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini, podijeljen u grupe Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini - Grupa 2.

1)Kratak opis

Predmet nabave su: Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini, podijeljen u grupe: Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini - Grupa 2.

2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 604 000 HRK

4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka

5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

Sukladno točki 13. Jamstva u Dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Obračun i naplata isporučene robe obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja: Klinička bolnica „Sveti Duh”, Zagreb, Sveti Duh 64, a sve prema stvarno isporučenoj količini robe iz Troškovnika.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni i ostali razlozi isključenja, kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, navedeni su u točkama 14. i 15.1. Dokumentacije za nadmetanje.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Uvjeti financijske sposobnosti navedeni su u točki 15.2. Dokumentacije za nadmetanje.

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti navedeni su u točki 15.3. Dokumentacije za nadmetanje.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

010-005-90-2016-EVV

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

19.10.2016 - 09:00

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 19.10.2016 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

6.9.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: