(HR) Nabavka biokemijske dijagnostike

Izvor: Official Journal of the European Union, 07.06.2014.

Hrvatska-Šibenik: Dijagnostičke potrepštine

2014/S 109-191669

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Opća bolnica Šibensko-kninske županije
03861060066
Stjepana Radića 83
Služba(e) za kontakt: Ljekarna nabava
Na pažnju (osoba za kontakt): Za predmet nabave: Milica Skračić, mag.pharm; za dokumentaciju: Sanja Škarica
22000 Šibenik
HRVATSKA
Telefon: +385 22641750 / 22641232
E-pošta: mskracic@net.hr, sanja.skarica@bolnica-sibenik.hr
Telefaks: +385 22641755 / 22641233

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0028400

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Biokemijska dijagnostika.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83.

NUTS kod HR034

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Biokemijska dijagnostika.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno čl. 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN, br.10/12) u troškovniku je navedena okvirna količina predmeta nabave.
Stvarna nabavljena količina robe temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 720 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1.Testovi (jednakovrijedan kao za Arhitect ci 4100)
1)Kratak opis
Ciklosporin RGT.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Navedeno u troškovniku dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 580 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2. Testovi (jednakovrijedan kao za ADVIA 1200 i CENTAUR)
1)Kratak opis
ADVIA 1200/1650 GLUH.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Navedeno u troškovniku dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 745 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3.Testovi (jednakovrijedan kao za ADVIA 2120 i BCS)
1)Kratak opis
ADVIA 120 CBC Time pack (2X1850).
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Navedeno u troškovniku dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 840 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4. Testovi (jednakovrijedan kao za DIMENSION i RAPIDLAB 348)
1)Kratak opis
Dimension RXL Glukoza.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Navedeno u troškovniku dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 490 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5. Reagensi za dijagnostiku proteina
1)Kratak opis
Mini cup protein (e) 6 cat.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Navedeno u troškovniku dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 65 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku:
1. bjanko zadužnice (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, 136/05, 13/10) ili
2. bankarske garancije (mora biti bezuvjetna na „prvi poziv” i „bez prigovora”).
Za grupu 1. – 70 000 HRK, za grupu 2. – 30 000 HRK, za grupu 3. – 40 000 HRK za grupu 4. – 20 000 HRK. Ponuditelj može umjesto dostavljanja bjanko zadužnice ili bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa IBAN HR 0324070001100148585, model HR 02, OIB: 03861060066, poziv na broj 12211. Pod svrhom plaćanja potrebno je obavezno navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave naručitelja. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudu. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora, (s PDV-om) odabrani ponuditelj obavezan je dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:
1. bankarske garancije (mora biti bezuvjetna na „prvi poziv” i „bez prigovora”). Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana od isteka valjanosti ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 60 dana od dana ispostave računa na žiro-račun ponuditelja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Temeljem čl. 67. stavka 1. točke 1.2. i 3. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1.1.ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz Obrasca br. 1. dokumentacije. Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. a) i b) ove dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. a) i b) ove dokumentacije za nadmetanje javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1. a) i b). U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi okolnosti iz ove točke utvrđuju se i za sve podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno članku 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi.
3.1.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe dokazivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke a), ili c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela sjedišta gospodarskog subjekta. U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi okolnosti iz ove točke utvrđuju se i za sve podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno članku 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi.
3.1.3. ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje ponuditelj dostavi, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka sukladno čl. 75. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (90/11 i 83/13) od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
Sukladno čl. 70. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost sljedećim dokazima:
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti.
4.1.2. Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe ili za podizvoditelja, koji su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave: — Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine” br.76/2013), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja, a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta. Rješenje koje je za obavljanje djelatnosti prometa navedenim pravnim osobama izdao HALMED prije stupanja na snagu novog Zakona o medicinskim proizvodima smatraju se dokazom sposobnosti ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. Ponuditelj je sposoban ako je priložio tražene dokumente, kako je traženo pod točkom 4.1.2. u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje. Ako ponuditelj namjerava dati dio ugovora podizvoditelju, a za izvršenje toga dijela ugovora u državi sjedišta gospodarskog subjekta propisano je posjedovanje određenog ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji, ponuditelj mora dokazati naručitelju da podizvoditelj posjeduje određeno ovlaštenje ili članstvo. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost kako je navedeno pod točkom 4.1.1. u ovoj dokumentaciji za nadmetanje i propisano člankom 70. stavkom 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi, a postojanje sposobnosti iz točke 4.1.2. u ovoj dokumentaciji za nadmetanje ne moraju dokazivati svi članovi zajednice ponuditelja, već je dovoljno da bilo koji od članova zajednice ponuditelja dokaže da posjeduje traženo ovlaštenje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Gospodarski subjekt dokazuje postojanje tehničke i stručne sposobnosti sljedećim dokazima:
4.2.1. Popis značajnih ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Gospodarski subjekt uz popis značajnih ugovora, prilaže najmanje jednu potvrdu iz tog popisa o uredno ispunjenim ugovornim obvezama, o isporuci iste ili slične robe kao što je predmet nabave, najmanje u visini iznosa procijenjene vrijednosti nabave – za pojedinu grupu.
4.2.2. Dokument o sukladnosti proizvoda (izjava, potvrda o suglasnosti - „CE” oznaka o zahtjevima, razvrstavanju, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN, 84/13). Proizvođač stavlja oznaku „CE” te ispunjava pisanu izjavu o sukladnosti. Izjava mora pokriti jedan medicinski proizvod ili više njih, pri čemu je proizvod jasno identificiran pomoću naziva proizvoda, koda proizvoda ili drugom nedvosmislenom oznakom. Dokument o sukladnosti proizvoda mora biti u skladu sa aktima Europske unije. Na priloženom dokumentu potrebno je jasno označiti redni broj stavke troškovnika na koji se odnosi. Dokument ne mora biti preveden na hrvatski jezik.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
S-26/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 16.7.2014 - 12:00

Mjesto:

Opća bolnica Šibensko-kninske županije (Ravnateljstvo).

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
5.6.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: