(HR) Nabavka brojila i uređaja za mjerenje kakvoće električne energije

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Instrumenti za mjerenje električnih veličina

2014/S 094-165373

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
13148821633
Kupska 4
Služba(e) za kontakt: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Na pažnju (osoba za kontakt): Željko Modrić dipl. ing.
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 31244737
E-pošta: os-nabava@hops.hr
Telefaks: +385 31213121

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0024294

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Brojila i uređaji za mjerenje kakvoće električne energije.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke predmetne nabave su skladišta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., na paritetima DDP, prema Incoterms 2010 – istovareno u skladištu, u objektima kako slijedi:
— prijenosno područje Osijek, TS 400/110 kV Ernestinovo (skladište), 31215 Divoš, K. Popovića bb,
— prijenosno područje Rijeka, TS 400/220/110 kV Meline, 51224 Krasica, Krasica bb,
— prijenosno područje Split, TS 110/35 kV Vrboran, Vrboranska bb, 21000 Split,
— prijenosno područje Zagreb, TS 220/110 kV Mraclin, Braće Radića bb, Mraclin, Velika Gorica.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 034 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nabava brojila, pripadnih kućišta i uređaja za mjerenje kakvoće električne energije u skladu s tehničkom specifikacijom iz dijela B. ove DZN, troškovnikom i ponudbenim listom.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38341300

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je definirana troškovnikom za svaku pojedinu grupu predmeta nabave i sastavni je dio ove DZN.
Količina predmeta nabave iskazana je u troškovniku.
Količina predmeta nabave je okvirna, za dvogodišnje razdoblje.
Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Stvarna realizacija ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima Naručitelja, te može biti veća ili manja od okvirne količine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 034 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Brojila električne energije i pripadna kućišta
1)Kratak opis:
Nabava i isporuka brojila električne energije i za njih odgovarajuća kućišta.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38341300

3)Količina ili opseg:
Sukladno Troškovniku koji je sastavni je dio DZN-a.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 624 000 HRK
Grupa br: 2 Naziv grupe: Uređaj za mjerenje kakvoće električne energije za jedno polje
1)Kratak opis:
Nabava i isporuku uređaja za mjerenje kakvoće električne energije.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38341300

3)Količina ili opseg:
Sukladno troškovniku koji je sastavni je dio DZN-a.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 510 000 HRK
Grupa br: 3 Naziv grupe: Uređaj za mjerenje kakvoće električne energije u dva polja
1)Kratak opis:
Nabava i isporuku uređaja za mjerenje kakvoće električne energije u dva polja.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38341300

3)Količina ili opseg:
Sukladno troškovniku koji je sastavni je dio DZN-a.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 900 000 HRK

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
— Jamstvo za ozbiljnost ponude
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj će dostaviti:
Za grupu 1:
— garanciju banke, neopozivu, bezuvjetnu i plativu na „prvi poziv” i „bez prigovora” na iznos od 130 000 HRK,
— ili može dati novčani polog.
Ako Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. na transakcijski račun (IBAN) br. HR92 2340 0091 5102 2183 7
na iznos od 130 000 HRK (rok povrata neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3000-6-14, a pod svrhom plaćanja navesti naziv otvorenog postupka javne nabave – brojila i uređaji za mjerenje kakvoće električne energije, grupa 1.
Za grupu 2:
— garanciju banke, neopozivu, bezuvjetnu i plativu na „prvi poziv” i „bez prigovora” na iznos od 175 000 HRK,
— ili može dati novčani polog.
Ako Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. na transakcijski račun (IBAN) br. HR92 2340 0091 5102 2183 7
na iznos od 175 000 HRK (rok povrata neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3000-6/14, a pod svrhom plaćanja navesti naziv otvorenog postupka javne nabave – brojila i uređaji za mjerenje kakvoće električne energije, grupa 2.
Za grupu 3:
— garanciju banke, neopozivu, bezuvjetnu i plativu na „prvi poziv” i „bez prigovora” na iznos od 95 000 HRK,
— ili može dati novčani polog.
Ako Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. na transakcijski račun (IBAN) br. HR92 2340 0091 5102 2183 7
na iznos od 95 000 HRK (rok povrata neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3000-6/14, a pod svrhom plaćanja navesti naziv otvorenog postupka javne nabave – brojila i uređaji za mjerenje kakvoće električne energije, grupa 3.
Jamstvo za svaku grupu predmeta nabave mora biti zasebno, te dostavljeno uz ponudu za pojedinu grupu.
Jamstvo ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
— Jamstvo za uredno izvršavanje okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom u ovom postupku javne nabave obvezuje na sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
Ponuditelj s kojim će se zaključiti okvirni sporazum obvezan je prilikom sklapanja istog dostaviti jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma, u obliku izvornog bankarskog jamstva, za slučaj neizvršavanja okvirnog sporazuma, odnosno u slučaju odbijanja zaključivanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma (narudžbenice) od strane odabranog Ponuditelja.
Izvorno bankarsko jamstvo mora biti neopozivo, bezuvjetno, plativo na „prvi poziv” i „bez prigovora” na iznos od 10 % vrijednosti okvirnog sporazuma bez PDV-a.
Izvorno bankarsko jamstvo kao jamstvo za dobro izvršavanje okvirnog sporazuma predaje se najkasnije u roku od 7 dana od dana potpisa okvirnog sporazuma, a rok valjanosti mora biti sukladno roku trajanja okvirnog sporazuma uz respiro period od 10 dana.
Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma odnosi/primjenjuje se za sve grupe predmeta nabave.
— Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi okvirni sporazum, će najkasnije prije isplate po okončanoj situaciji (računu) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvnom roku treba biti u obliku izvorne bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa „na prvi poziv” i „bez prigovora”, te na iznos od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a), s rokom važenja sukladno jamstvenom roku.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosi/primjenjuje se za sve grupe predmeta nabave.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nije predviđeno plaćanje predujma.
Račune će Naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na transakcijski račun odabranog Ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio okvirnog sporazuma koji je on izvršio ukoliko se okvirni sporazum sklapa sa zajednicom ponuditelja, a zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, odnosno Podizvoditelja ako mu je dio Okvirnog sporazuma dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani Ponuditelj odnosno Podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate od 6 % godišnje za razdoblje od 61-og dana.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
U skladu s DZN-om.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Nekažnjavanje
Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska
prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će Ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ne postoji dokument pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Potvrda ili Izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Lažni podaci
Naručitelj će Ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u t. 3. i 4. dijela A. DZN-a. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata Naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskog subjektu sa sjedištem u drugoj državi Naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima, obustava poslovne djelatnosti ili slični postupci prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili prethodni postupak
Naručitelj će Ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave:
I. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
II. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili
b) ako ne postoji dokument pod a) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ih nije moguće ishoditi, izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlaste ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Izvod ili izjava pod c) ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Težak profesionalni propust
Naručitelj će Ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
Ovim uvjetom gospodarski subjekt mora dokazati da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, a radi sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (Narodne novine, broj 61/2011).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Popis značajnih ugovora o isporuci robe
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, koji sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane, Naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta.
Popis značajnih ugovora u privitku mora sadržavati:
a) potvrdu o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od Naručitelja, ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu ZJN-a ili
b) potvrdu o ispunjenom ugovoru izdanu od privatnog subjekta ili
c) u nedostatku dokumenta pod b) izjavu gospodarskog subjekta o uredno ispunjenom ugovoru uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti Ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršio najmanje jedan isti ili slični ugovor odnosno iste ili slične ugovore kao što je predmet nabave, odnosno grupa predmeta nabave, u vrijednosti najmanje jednakoj 50 % procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave za koju se podnosi ponuda, što znači iznos najmanje jednak .
1) 1 076 000 HRK – ako ponuditelj podnosi ponudu za 1. grupu;
2) 650 000 HRK – ako ponuditelj podnosi ponudu za 2. grupu;
3) 800 000 HRK – ako ponuditelj podnosi ponudu za 3. grupu.
Ako ponuditelj dostavlja jednu potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru, njena vrijednost mora biti jednaka ili veća od one navedene u gornjem odlomku.
Ako ponuditelj dostavlja više potvrda o uredno ispunjenim ugovorima, njihov kumulativni zbroj mora biti u vrijednosti jednakoj ili većoj od one navedene u prethodnom odlomku.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
3000-V-6/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
26.6.2014 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 26.6.2014 - 12:00

Mjesto

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, 31000 Osijek, Velika dvorana za sastanke, soba br. 13., prizemlje Upravne zgrade.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranje ponuda u odnosu propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje, te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
14.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: