(HR) Nabavka električne energije

Izvor: Official Journal of the European Union, 02.05.2014.

Hrvatska-Sinj: Električna energija

2014/S 085-148525

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
81685682389
Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13
Služba(e) za kontakt: Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): Mladen Šuić
21230 Sinj
HRVATSKA
Telefon: +385 21668152
E-pošta: tajnica@viock.hr
Telefaks: +385 21821345

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0021822

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Vodoopskrba
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Opskrba električnom energijom.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: mjerna mjesta naručitelja.

NUTS kod HR035

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 24

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 500 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
ugovor o nabavi robe.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09310000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
7 904,57 kWh.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 500 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:
6.3.1. Gospodarski subjekt dužan je jamčiti za ozbiljnost svoje ponude.
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku potvrde uplate na žiro-račun naručitelja. Jamstvo se dostavlja za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu čl. 67. st. 1. t. 3. ZJN-a, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika u smislu čl. 67. st. 1. t. 3. ZJN-a te čl. 95. st. 4. ZJN-a, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se na račun 233003-1100106510: HR 202330031100106510, poziv na broj: OIB Ponuditelja, model: , svrha uplate: „Jamstvo za ozbiljnost ponude”, u iznosu od 250 000 HRK. Uplata mora biti izvršena do 06. lipnja 2014. godine, računajući i taj dan.
Razlog navedenog roka uplate je mogućnost uvida u izvod uplata naručitelja na dan javnog otvaranja ponuda. Razlog navedenog modela je naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obavezni doprinosi te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (NN 2/13, 68/13). Nedostatak dostave jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja neotklonjiv nedostatak te će takva ponuda biti odbijena sukladno čl. 93. st. 1. t. 1. ZJN-a (NN 90/11, 83/13, 143/13).
Naručitelj će vratiti ponuditeljima koji nisu odabrani, jamstva za ozbiljnost ponude, nakon završetka postupka javne nabave (nakon izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o poništenju). Ponuditelju koji je odabran kao najpovoljniji, jamstvo se vraća najkasnije po dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora.
6.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu (obrazac VI. ove dokumentacije za nadmetanje) kojom izjavljuje da će, u slučaju odabira njegove ponude, prilikom sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bankovne garancije.
Bankovna garancija mora biti u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora.
Bankovna garancija za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora imati rok valjanosti jednak roku valjanosti ugovora.
Bankovna garancija za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1 Obvezni razlozi isključenja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje
Javni naručitelj obvezan je isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja:
3.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN,broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
3.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
3.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz Odjeljka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj: 90/11, 83/13 i 143/83).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1.ovog DZN-a gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Skreće se pozornost da više nije potrebno dati izjavu ispred javnog bilježnika ili da na istoj bude ovjera potpisa već se dostavlja predložak teksta izjave – Obrazac III., koja se nalazi u prilogu ovog DZN-a, koju treba potpisati i ovjeriti osoba ponuditelja ovlaštena za zastupanje.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekata zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ukoliko naručitelj nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostaviti dokumente ili izjave sukladno članka 67. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj: 90/11, 83/13 i 143/83).
3.1.4. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1., odnosno postojanje obaveznih razloga za isključenja ponuditelja se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
3.2. Ostali razlozi za isključenje ukoliko ih naručitelj koristi te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Javni naručitelj isključit će iz postupka javne nabave ponuditelja i u slijedećim slučajevima:
3.2.1. Ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
3.2.2. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
3.2.3. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.2., odnosno postojanje ostalih razloga isključenja ponuditelja se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Gospodarski subjekti su dužni dostaviti sve tražene dokumente iz točaka 3.1. i 3.2.
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojim se dokazuje sposobnost ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.2. Ponuditelj je obvezan dostaviti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je gospodarskom subjektu izdala Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija – HERA.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2. Minimalne razine financijske sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:
4.2.1. U svrhu dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti BON 2 ili SOL 2 odnosno odgovarajući dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.
Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja obrazac BON-2/SOL-2. Ako gospodarski subjekt ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je dostaviti obrazac BON-2/SOL-2 za glavni račun (račun za izvršenje). Glavni račun je račun za redovno poslovanje na kojem se izvršavaju nalozi za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava i na kojim se vodi evidencija o neizvršenim osnovama za plaćanje.
U slučaju da na obrascu nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome da li je račun bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci od dana početka postupka javne nabave, te podatak o broju dana blokade.
Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu u posljednjih 6 mjeseci od dana početka postupka javne nabave račun nije bio u blokadi te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu. Budući da izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje sredstava ponuditelja koja će Naručitelj podmiriti tek 30 dana nakon dostave računa, ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je solventan te da će pravovremeno podmirivati sve obveze koje će imati zbog ove nabave.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora i/ili okvirnog sporazuma, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.3. Minimalne razine tehničke sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju sposobnost:
4.3.1. popis ugovora o isporučenoj robi izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini u ukupnoj vrijednosti ponude. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora i potvrda o isporuci robe dokaže da je ispunio ugovorne obveze za najmanje dva ugovora o opskrbi električnom energijom, čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti predmetne nabave, čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršiti predmet nabave.
Popis je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
1/2014. V.V.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.6.2014 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.6.2014 - 10:00

Mjesto

sjedište naručitelja.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
29.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: