(HR) Nabavka električne energije

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.06.2014.

Hrvatska-Zaprešić: Električna energija

2014/S 106-186103

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zaprešić
92840587889
Nova ulica 10
Služba(e) za kontakt: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): Adela Uroić-Štefanko
10290 Zaprešić
HRVATSKA
Telefon: +385 13315111
E-pošta: austefanko@zapresic.hr
Telefaks: +385 13315116

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0027472

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Opskrba električnom energijom.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zaprešić.

NUTS kod HR012

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 500 000 HRK
Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: Godišnji ugovori.
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Opskrba električnom energijom za objekte u vlasništvu grada i vlasništvu proračunskih korisnika.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09310000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku koji je prilog dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 500 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelji su dužni dati zadužnicu na iznos od 100 000 HRK. Zadužnica mora biti uložena u foliju (bez oštećenja), koja će biti uvezana u dokumentaciji. Na foliji je potrebno označiti broj stranice. Folija na vrhu mora biti zaklamana da se garancija ne može izvaditi.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora ponuditelji su dužni dostaviti kao prilog ponudi, u formi izjave ponuditelja da će kao najpovoljniji ponuditelj, prilikom potpisivanja ugovora dostaviti zadužnicu ispunjenu na 1/2 iznosa ponude. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, obvezan je prilikom potpisivanja ugovora predati zadužnicu u visini 1/2 iznosa ponude, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Ponuditelj, sukladno članku 67. ZJN-a (NN, br.90/11, 83/13, 143/14 I 13/14), mora dokazati da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja, i to:
— nekažnjavanost u vezi s kaznenim djelima iz članka 67. stavka 1. točki 1.a) i b) ZJN-a te
— ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),
— ako nije dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, sukladno članku 67. stavak 1. točka 3. ZJN-a.
U prilog navedenom, ponuditelj je za dokazivanje navedenih okolnosti, dužan dostaviti sljedeće dokumente:
Izjavu koju daje osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, za sebe i gospodarski subjekt kojeg je po zakonu ovlaštena zastupati, sljedećeg sadržaja:
— da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje istog nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Dokaz se prilaže u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave:
— Potvrda Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje navedena potvrda o stanju duga ili
— izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
— izjava s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedena potvrda o stanju duga ili navedeni jednakovrijedni dokument.
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
Dokazi pravne i poslovne sposobnosti:
Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, a kojom dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.
Dokaz se prilaže u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
— važeća dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je gospodarskom subjektu izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON 2 ili SOL2).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Vrijednosni dokaz traženog dokaza financijske sposobnosti: s ovim dokazom financijske sposobnosti gospodarski subjekt treba dokazati da 5 mjeseci prije početka postupka javne nabave nije imao blokadu računa dužu od 3 dana.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. popis ugovora o isporuci izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Ponuditelj s navedenim dokazom dokazuje da je obavio istih ili sličnih isporuka najmanje u vrijednosti ponude.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
E/VV-1/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
15.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 15.7.2014 - 10:00

Mjesto:

Grad Zaprešić, Nova ulica 10, soba 4.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku od 5 dana od dana objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji, a kod nabave velike vrijednosti u roku od 10 dana.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43
10000 Zagreb
HRVATSKA

VI.5)Datum slanja ove objave:
2.6.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: