(HR) Nabavka električne energije

Datum objave: 23.09.2016. 12:34 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Električna energija

2016/S 184-330545

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Sveučilište u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu
22597784145
Savska cesta 25
Služba(e) za kontakt: Služba nabave i komercijalnih poslova
Na pažnju (osoba za kontakt): Renato Kramarić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14593638
E-pošta: javna.nabava@sczg.hr
Telefaks: +385 14590736

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.sczg.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0020945

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Studentski centar u Zagrebu, Pisarnica
22597784145
Savska cesta 25
Služba(e) za kontakt: Pisarnica
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivna Brečić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14593558
E-pošta: ivna.brecic@sczg.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: smještaj, prehrana studenata, kulturna djelatnost
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Opskrba električnom energijom.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Lokacije naručitelja u Zagrebu.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 000 000 HRK
Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: 1 ugovor godišnje.
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Opskrba električnom energijom.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09310000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku iz DZN-a.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice u apsolutnom iznosu od: 300 000 HRK. Ponuditelj može umjesto jamstva koje je odredio Naručitelj uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Studentskog centra u Zagrebu: HR2623600001101482432, model uplate: HR05, poziv na broj odobrenja: 6100 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: predmet nabave i evidencijski broj nabave.
2. Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
Odabrani ponuditelj je obvezan prilikom sklapanja okvirnog sporazuma dostaviti jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma, u obliku zadužnice za slučaj neizvršavanja okvirnog sporazuma odnosno u slučaju odbijanja zaključivanja pojedinačnih ugovora na temelju okvirnog sporazuma od strane odabranog ponuditelja. Zadužnicu će odabrani ponuditelj dostaviti popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/2012), u apsolutnom iznosu u visini od 10 % od ukupne vrijednosti okvirnog sporazuma, s pripadajućim PDV-om.
3. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj je obvezan po potpisu ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana od početka isporuke električne energije, dostaviti Naručitelju zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10 % ugovorene vrijednosti pojedinačnog ugovora s pripadajućim PDV-om (iskazano u apsolutnom iznosu). Zadužnica mora biti popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/2012).
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: U vrijeme dostavljanja ponuda javni naručitelji će prihvatiti i/ili europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD). ESPD je osobna izjava gospodarskog subjekta koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe. Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti i da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta. Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) Naručitelj stavlja na raspolaganje na isti način i na istim internetskim starnicama (EOJN) kao i osnovnu Dokumentaciju za nadmetanje kao prilog.
A. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja (čl. 67. ZJN-a)
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/9, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja objave u EOJN-u). Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava o nekažnjavanju iz ove Dokumentacije za nadmetanje.
2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti ponuditelj dostavlja:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja objave u EOJN-u), ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz čl. 67. st. 3. t. 1. Zakona o javnoj nabavi, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz čl. 67. st. 3. t. 1. Zakona o javnoj nabavi ili jednakovrijedni dokument iz čl. 67. st. 3. t. 2. Zakona o javnoj nabavi. Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga.
3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi.
B. Ostali razlozi isključenja (čl. 68. ZJN-a)
Ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust u smislu čl. 68. st. 7. Zakona o javnoj nabavi, koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
A. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja objave u EOJN-u). Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici u Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra.
2. Kako bi mogao izvršiti ovaj ugovor o javnoj nabavi ponuditelj mora dokazati posjedovanje važeće dozvole Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom sukladno članku 16., stavku 1. i 2. Zakona o energiji (NN br.120/12, 14/14).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o opskrbi električnom energijom izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 prethodne godine.
Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane, a kao dokaz se prilaže 1 ili više potvrda druge ugovorne strane.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Navedenim dokazima gospodarski subjekt mora dokazati da je uredno izvršio ugovor za opskrbu električnom energijom minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave podijeljeno s brojem godina na koji se sklapa okvirni sporazum.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV:08/16-R
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.11.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.11.2016 - 9:00

Mjesto:

Studentski centar u Zagrebu, Savska cesta 25, Zagreb, VIP salon.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
20.9.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: