(HR) Nabavka elektrotehničke opreme za nadogradnju GIS postrojenja i usklađenje obračunskog mjernog mjesta u HE Đale i HE Peruća

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Elektrotehnička oprema

2014/S 083-145189

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

13148821633

Kupska 4

Služba(e) za kontakt: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Služba za primarnu opremu, Odjel za trafostanice

Na pažnju (osoba za kontakt): Nediljko Zebić, struč. spec. ing. el.

10000 Zagreb

HRVATSKA

Telefon: +385 21435228

E-pošta: nediljko.zebic@hops.hr

Telefaks: +385 21435220

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0021547

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Split

13148821633

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5

Služba(e) za kontakt: Služba za zajedničke poslove, Urudžbeni, 1 kat

Na pažnju (osoba za kontakt): Danijela Čeko

21000 Split

HRVATSKA

Telefon: +385 21405909

E-pošta: danijela.ceko@hops.hr

Telefaks: +385 21405916

I.2)Glavna djelatnost

Električna energija

I.3)Nabava u ime drugih naručitelja

Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:

Nadogradnja GIS postrojenja i usklađenje obračunskog mjernog mjesta u HE Đale i HE Peruća.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba

Kupnja

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: HE Đale, Bisko bb, 21240 Trilj i HE Peruća Satrić bb, 21233 Hrvace.

NUTS kod HR035

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):

— usklađenje obračunskog mjernog mjesta u HE Đale i HE Peruća,

— ugradnja naponskih mjernih transformatora u GIS postrojenje HE Đale i HE Peruća,

— ugradnja i prilagodba novih kućišta na postojeće GIS postojenje HE Đale i HE Peruća.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31730000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Podaci o grupama

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Količina predmeta nabave točna je i definirana troškovnikom iz dijela C DZN-a koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 020 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

danima: 210 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj će dostaviti:

— izvornu bankovnu garanciju koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv” i „ bez prigovora” na iznos od 201 000 HRK ili

— novčani polog u iznosu od 201 000 HRK.

Ako ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. na transakcijski račun (IBAN) HR92 2340 0091 5102 2183 7 (rok povrata neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3003-V-1/14, a pod svrhom plaćanja navesti naziv otvorenog postupka javne nabave – Nadogradnja GIS postrojenja i usklađenje obračunskog mjernog mjesta u HE Đale i HE Peruća.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na naručitelja – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.-Zagreb, Kupska 4, 10000 Zagreb.

Jamstvo mora biti valjano najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok.

Jamstvo za ozbiljnost ponude će se aktivirati u sljedećim slučajevima:

— ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

— ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ZJN-a,

— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ZJN-a,

— ako ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,

— ako ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi ugovor o javnoj nabavi će, u roku od 7 dana od potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će biti u obliku izvornog bankovnog jamstva, koje mora biti neopozivo, bezuvjetno, plativo na „prvi poziv” i „ bez prigovora”, te glasiti na iznos od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a).

Ponuditelj će, kao sastavni dio svoje ponude, priložiti Izjavu (na ili sukladno obrascu – izjava dijela G ovog DZN-a), o dostavljanju jamstva o urednom ispunjenju ugovora.

Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Rok važenja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora mora biti sukladno roku trajanja ugovora, plus 10 dana respiro.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom periodu.

Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi ugovor će, najkasnije prije isplate po zadnjem računu, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u obliku izvorne bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv” i „bez prigovora” te na iznos od 10 % (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a), s rokom važenja sukladno jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na naručitelja: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb.

Ponuditelj će kao, sastavni dio svoje ponude, priložiti Izjavu (izjava H. koja se nalazi u prilogu DZN-u) da će u slučaju odabira njegove ponude dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Nije predviđeno plaćanje predujma.

Račune će naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na transakcijski račun (IBAN) odabranog ponuditelja člana zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio ukoliko se ugovor sklapa sa zajednicom ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu zateznu kamatu u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.

Početak roka plaćanja, za izvršenu uslugu na temelju računa isporučitelja i zapisnika o preuzimanju, teče od dana zaprimanja računa kod naručitelja.

Račun ovjerava ovlaštena osoba naručitelja u roku od 8 dana od primitka računa. Dan primitka računa smatra se dokaziv dan primitka računa kod naručitelja (putem urudžbenog zapisnika).

Ponuditelj s kojim će se potpisati ugovor o javnoj nabavi mora biti suglasan, da vjerovnik ne može prenositi, ustupati, upućivati ili prodati svoju tražbinu i prava iz te tražbine trećoj osobi (novom vjerovniku) bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti:

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Nekažnjavanje

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćna osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine" br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu (Izjava o nekažnjavanju). Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava ne smiju biti starija od tri mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Predložak izjave sastavni je dio DZN-a (na ili sukladno obrascu – izjava dijela E ovog DZN-a).

Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere gore navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog stavka, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći dokument:

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ne obuhvaćaju sva gore navedena kaznena djela, izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a) ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b).

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta

Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru zemlje sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti:

a) odgovarajući izvod ili

b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju ponude zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Popis značajnih ugovora o isporuci robe

Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora sklopljenih sa naručiteljima o isporuci robe iste ili veće složenosti i opsega od isporuke koja je predmet nadmetanja, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.

Popis ugovora kao dokaz o urednoj isporuci roba obvezno sadrži:

— iznos ugovora,

— datum isporuke robe,

— naziv druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN-a, popis kao dokaz o uredno izvršenim isporukama sadrži ili mu se prilaže:

— potvrda o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja.

Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno izvršenim isporukama sadrži ili mu se prilaže:

— potvrda o ispunjenom ugovoru izdanu od privatnog subjekta, u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Iz potvrda o ispunjenom ugovoru, osim gore navedenog, mora biti vidljivo i slijedeće:

— da se radi o isporuci opreme za montažu, ispitivanja i ugradnju GIS postrojenja,

ili slične ugovore u ukupnoj/kumulativnoj vrijednosti jednakoj ili većoj od 3 500 000 HRK, što odgovara procijenjenom udjelu navedenih poslova u ovom nadmetanju.

Iz potvrda o ispunjenom ugovoru, osim gore navedenog, mora biti vidljivo i slijedeće:

— da se radi o uslugama montaže, ispitivanja i puštanja u pogon sekundarne opreme (upravljanje, obračunsko mjerenje i relejna zaštita, programska i sklopovska oprema koja omogućava povezivanje na SCADA sustav i povezivanje objekta u kojima su ugrađeni SCADA Network Manager sustav za daljinsko vođenje) za potrebe rekonstrukcije ili izgradnju elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona 110 kV ili više, istovjetnih ili sličnih/usporedivih tehničkih karakteristika, onima koje se zahtijevaju za ovaj predmet nabave.

Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete.

Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti treba dokazati da će za uredno i kvalitetno izvršenje poslova koji su predmet ove nabave imati na raspolaganju određeni minimalni broj tehničkih stručnjaka s odgovarajućim stručnim iskustvom, te u tu svrhu dostaviti:

— popis tehničkih stručnjaka među kojima je najmanje,

— jedan ovlašteni inženjer elektrotehnike sukladno članku Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 152/08 i 49/11).

Ovaj dokaz ponuditelj će dokazati uvjerenjem o položenom stručnom ispitu izdanom od ovlaštenog tijela.

Obrazloženje uvjeta:

Zbog traženih poslova projektiranja i izmjena projektne dokumentacije ponuditelj se želi osigurati da će navedene radnje izvesti osoba osposobljena za navedene poslove, a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

U svrhu zadovoljenja tehničke sposobnosti ponuditelj treba dostaviti slijedeće:

a) Potvrda o upravljanju kvalitetom.

Zbog osiguranja kvalitete proizvoda, njihova proizvodnja mora biti provođena po točno utvrđenim tvorničkim postupcima za svaku poziciju rada.

Kao dokaz upravljanja kvalitetom moraju se priložiti svi tvornički postupci, mjerne metode moraju biti definirane i normirane, te ovjerene od nezavisnog tijela ili se može priložiti odgovarajuću potvrdu o upravljanju kvalitetom (certifikat HRN EN ISO 9001) u vidu isprave neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete koji zadovoljavaju odgovarajuće norme za tražene proizvode, a koju je potvrdilo ovlašteno tijelo, sukladno europskim normama potvrđivanja ili istovrijedne potvrde tijela s poslovnim nastanom u drugim državama članica odnosno istovrijedni dokaz o mjerama za osiguranje kvalitete.

b) Potvrde o provedbi tipnog ispitivanja nuđenih mjernih transformatora.

Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je prethodno provedeno tipno ispitivanje nuđenih tipova mjernih transformatora i da su oni zadovoljili odgovarajuće HRN EN norme specificirane u dijelu D tehničke specifikacije DZN-a.

Kao dokaz o zadovoljavanju normiranih zahtjeva ponuditelj mora dostaviti ispitna izvješća o uspješnoj provedbi tipnog ispitivanja nad nuđenim tipovima mjernih transformatora izdanu od odgovarajuće ustanove;

c) Potvrde o odobrenju tipa mjernih transformatora od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske.

U Hrvatskoj se na obračunskim mjernim mjestima mogu upotrebljavati samo mjerila koja posjeduju tipno odobrenje izdano od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske.

Kao dokaz o primjenjivosti nuđenih tipova mjernih transformatora Ponuditelj mora dostaviti potvrdu/e o odobrenju nuđenih tipova mjernih transformatora izdanu od Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske;

d) Izjava o sukladnosti.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/2010) uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje sukladnost ponuđene robe sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i tehničke specifikacije.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj dužan je osigurati pisanu izjavu o sukladnosti za robu koja je predmet ove tehničke specifikacije.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:

3003-V-1/14

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

10.6.2014 - 09:00

IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.6)Rok valjanosti ponude

danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 10.6.2014 - 9:00

Mjesto

HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Split, Ulica kneza Lj. Posavskog 5, 21000 Split, Sala za sastanke, II. kat, soba br. 205.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

95857869241

Koturaška cesta 43/IV

10000 Zagreb

HRVATSKA

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

10000 Zagreb

HRVATSKA

E-pošta: dkom@dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:

25.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: