(HR) Nabavka informatičke i audio opreme za opremanje dislociranih učionica - Video konferencijska oprema

Datum objave: 20.08.2016. 09:53 / Izvor: Official Journal of the European Union, 20.08.2016.

Hrvatska-Zagreb: Audiovizualna oprema

2016/S 160-290004

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb
11548277852
Ulica grada Vukovara 284, objekt C
Služba(e) za kontakt: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ured za provedbu programa IPA I i Prijelaznog instrumenta
Na pažnju (osoba za kontakt): Ines Bakić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16042400
E-pošta: procurement@safu.hr
Telefaks: +385 16042598/+385 16042599

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.safu.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0018283

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Savski gaj, XIII. put 6
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16652899
E-pošta: eojn@nn.hr
Telefaks: +385 16652880
Internetska adresa: https://eojn.nn.hr

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije – Ponuda se elektroničkim putem dostavlja na Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, dok se Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u papirnatom obliku na ovdje navedenu adresu.
Ulica grada Vukovara 284.
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16042400
E-pošta: procurement@safu.hr
Telefaks: +385 16042598/+385 16042599
Internetska adresa: www.safu.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Ministarstvo financija, Porezna uprava
18683136487
Hrvatska

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava informatičke i audio opreme za opremanje dislociranih učionica – Video konferencijska oprema, ponovljeni postupak.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Popis mjesta isporuke robe (dostavna lista) nalazi se u Prilogu 10. Dokumentacije za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet javnog nadmetanja je: kupnja, isporuka, istovar, instalacija i usluga jamstva za ispravnost prodane stvari za video konferencijsku opremu u trajanju od godine dana od dana prihvata robe s ciljem opremanja dislociranih učionica Porezne uprave RH, a u svrhu povećanja kapaciteta učionica te brže i učinkovitije komunikacije između organizacijskih jedinica Porezne uprave na središnjoj i regionalnoj razini.
Ukupno se nabavljaju 3 predmeta nabave: Centralna jedinica (količina 8); Kamera (količina 8) i Monitor (količina 8). Količina je definirana točkom 2.3. Dokumentacije za nadmetanje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

32321200, 32323300

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Ukupno se nabavljaju 3 predmeta nabave: Centralna jedinica (količina 8); Kamera (količina 8) i Monitor (količina 8). Količina je definirana točkom 2.3. Dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 774 631,81 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 90 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za preplatu
Odabrani ponuditelj je obvezan, ako zatraži isplatu predujma, uz zahtjev za isplatom predujma, dostaviti Naručitelju jamstvo za preplatu u obliku bankarske garancije koja je neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv” i „bez prigovora”. Bankarska garancija iznosi 20 % ugovorenog iznosa. Plaćanje predujma neće biti izvršeno u korist ugovaratelja prije dostave jamstva. Naručitelj će vratiti ugovaratelju jamstvo za preplatu najkasnije 30 dana od dana izdavanja izjave o prihvatu robe, sukladno odredbama Općih uvjeta ugovora (Prilog 4. Dokumentacije za nadmetanje).
Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva opisani su točkom 8.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Rok, način i uvjeti plaćanja opisani su točkom 8.9. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: Prijedlog ugovora s posebnim uvjetima i dodacima nalazi se u Prilogu 3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja
U skladu sa Zakonom, razlozi isključenja su:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Gospodarski subjekt za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti dužan je u ponudi dostaviti izjavu (prijedlog Izjave o nekažnjavanju nalazi se u Prilogu 5. Dokumentacije za nadmetanje). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Gospodarski subjekt za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti dužan je u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog odjeljka; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga odjeljka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga odjeljka.
3. Ako gospodarski subjekt dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će postupiti u skladu sa Zakonom, čl. 67., st. 4. i st. 5 i čl. 75. st. 2.;
4. Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Gospodarski subjekt za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti dužan je u ponudi dostaviti:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga odjeljka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovog odjeljka ili dokument iz točke 2. ovoga odjeljka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Prijedlog Izjave o nepostojanju razloga isključenja iz članka 68. stavak 1. točka 1. Zakona nalazi se u Prilogu 9. Dokumentacije za nadmetanje.
U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja definiranih točkom 5. Dokumentacije za nadmetanje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost
Gospodarski subjekt mora dokazati svoju pravnu sposobnost prema sljedećim dokazima koji se prilažu uz ponudu:
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost
Gospodarski subjekt mora dokazati tehničku i stručnu sposobnost na sljedeći način:
a) Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini, uredno izvršio 1 ili više ugovora koji su isti ili slični predmetu nabave (isporuka video konferencijske opreme), čija je zbrojena vrijednost najmanje u iznosu od 103 600 EUR bez PDV-a.
Gospodarski subjekt mora podnijeti popis značajnih ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis kao dokaz o urednoj isporuci mora sadržavati iznos i datum isporuke robe, datum izvršenja ugovora te naziv druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Popis kao dokaz o urednoj isporuci gospodarski subjekt treba popuniti u skladu s Prilogom broj 6. Dokumentacije za nadmetanje (Popis izvršenih ugovora o isporuci robe) u kojem gospodarski subjekt treba navesti one ugovore o isporuci robe koji su uredno izvršeni ili u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave ili u bilo kojoj od 5 godina koje prethode toj godini te na temelju kojih smatra da ispunjava gore definiranu minimalnu razinu tehničke sposobnosti.
Iz potvrde o urednoj isporuci robe moraju biti vidljivi naziv ugovornih strana, predmet ugovora, iznos i datum izvršenja ugovora te navod o urednom izvršenju.
U slučaju da gospodarski subjekt raspolaže dokumentima kojima dokazuje minimalnu razinu tehničke i stručne sposobnosti izraženim u valuti različitoj od valute EUR, gospodarski subjekt mora podnijeti popis u kojem će značajni ugovori o isporuci robe biti izraženi u valuti EUR bez PDV-a. Ukoliko je valuta koja je predmet konverzije HRK, prilikom računanja protuvrijednosti gospodarski subjekt mora koristiti tečaj iz točke 1.6. Dokumentacije za nadmetanje. Ukoliko valuta koja je predmet konverzije u EUR kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti mora koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan iz točke 1.6 Dokumentacije za nadmetanje. Ukoliko valuta koja je predmet konverzije u EUR ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti mora koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec kolovoz 2016. godine.
Potvrde druge ugovorne strane, a koje se prilažu popisu značajnih ugovora o isporuci robe, mogu biti izražene i u valuti različitoj od valute EUR. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u EUR koristiti tečaj iz točke 1.6. Dokumentacije za nadmetanje u slučaju da se radi o HRK, dok će u slučaju druge valute koja kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan iz točke 1.6 Dokumentacije za nadmetanje. U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u EUR ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec kolovoz 2016.godine;
b) Sukladno članku 14. Zakona, ponuditelj je dužan dostaviti izjavu koja sadržava popis imena i stručnu kvalifikaciju osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje poslova ugradnje.
Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
TF/HR/P2-M2-O2-03
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
9.9.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 13.12.2016
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 9.9.2016 - 10:00

Mjesto:

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284, objekt C, Zagreb, 5. kat, Velika dvorana.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Ova nabava se provodi temeljem provedbene odluke Komisije C(2013) 8057 od 22.11.2013 godine o donošenju programa za Hrvatsku u okviru Prijelaznog instrumenta za 2013. godinu.
VI.3)Dodatni podaci
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 103 600 EUR bez PDV-a prema srednjem tečaju za EUR Hrvatske narodne banke u primjeni na dan 18.8.2016 (1 EUR = 7,477141 HRK) što u protuvrijednosti iznosi 774 631,81 HRK bez PDV-a.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Žalba se izjavljuje u roku 5 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje na Elektroničkom oglasniku javne nabave u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, sukladno gore navedenim opcijama, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 159. Zakona. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će, sukladno članku 157. Zakona, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
18.8.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: