(HR) Nabavka jaružala

Datum objave: 27.04.2021. 09:53 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.04.2021.

Hrvatska-Podstrana: Jaružala

2021/S 081-208097

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Općina Podstrana
Nacionalni registracijski broj: 40910925478
Poštanska adresa: Trg Dr. Franje Tuđmana 3
Mjesto: Podstrana
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21312
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Šošić, dipl. oec.
E-pošta: drustvene.djelatnosti@podstrana.hr
Telefon: +385 21330256
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.podstrana.hr
Adresa profila kupca: www.podstrana.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0015808

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Jaružalo

Referentni broj: VII/18-2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34513250 Jaružala

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Jaružalo je brodica koja treba biti izgrađena u skladu s propisima Republike Hrvatske za tu vrstu plovila, odnosno u skladu s Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama NN 13/2020 i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama NN 52/2020. Izgradnju ponuđene brodice mora nadzirati i odobriti Hrvatski registar brodova ili Priznata organizacija izvan Republike Hrvatske uz dostavu Potvrde o ispitivanju izdanu od Hrvatskog registra brodova. Predmet nabave je i edukacija rada s jaružalom te Priručnik za korištenje i održavanje brodice (jaružala).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 345 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34513250 Jaružala

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

II.2.4)Opis nabave:

Jaružalo je brodica koja treba biti izgrađena u skladu s propisima Republike Hrvatske za tu vrstu plovila, odnosno u skladu s Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama NN 13/2020 i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama NN 52/2020. Izgradnju ponuđene brodice mora nadzirati i odobriti Hrvatski registar brodova ili Priznata organizacija izvan Republike Hrvatske uz dostavu Potvrde o ispitivanju izdanu od Hrvatskog registra brodova. Predmet nabave je i edukacija rada s jaružalom te Priručnik za korištenje i održavanje brodice (jaružala).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10

Kriterij kvalitete - Naziv: Hidraulična propulzija / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 345 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 105

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Ekološki održivo upravljanje marinama i turističkim lukama projekta ECOMAP - Ecosustainable management of marina and tourist ports sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u o...

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 24/05/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 24/05/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, od dana:

1.objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

22/04/2021

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: