(HR) Nabavka kompletnog radiološkog sustava za snimanje skeletnog sustava i drugih klasičnih RTG snimki

Datum objave: 24.09.2016. 11:05 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Rendgenske naprave

2016/S 185-332690

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Dom zdravlja Zagreb – Centar
00053084642
Runjaninova 4
Služba(e) za kontakt: Odsjek za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Tomislava Tolić, dipl. oec.
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14897603
E-pošta: tomislava.tolic@dzz-centar.hr
Telefaks: +385 15804604

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0020961

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Kompletni radiološki sustav za snimanje skeletnog sustava i drugih klasičnih RTG snimki – komada 2.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zagreb, lokacije Doma zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4 i Kruge 44.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Kompletni radiološki sustav za snimanje skeletnog sustava i drugih klasičnih RTG snimki – komada 2. Isporučeni predmet nabave mora biti nov i nekorišten, te odgovarati važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33111000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Ukupna količina predmeta nabave specificirana je Troškovnikom koji se nalazi u Dodatku I. Dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 310 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 45 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj će dostaviti bankarsku garanciju u iznosu 110 000 HRK u nabavi za koji će podnijeti ponudu. Jamstvo za ozbiljnost ponude će se aktivirati u sljedećim slučajevima:
— odustajanje Ponuditelja od njegove ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.
Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.
Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mogu dostaviti svi članovi zajednice ponuditelja proporcionalno svom udjelu u izvršenju ugovora, a zbroj svih pojedinačnih iznosa mora odgovarati iznosu u kunama koji je tražen u ovoj dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije, jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Alternativno, ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u traženom iznosu. U tom slučaju potrebno je polog uplatiti na žiro-račun Naručitelja broj: 2360000-1101622181, (IBAN: HR0623600001101622181) s navedenim opisom plaćanja: Ponuda za nabavu Kompletni radiološki sustav za snimanje skeletnog sustava i drugih klasičnih RTG snimki – komada 2, Ev. 33-Ro-VV-16-U ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti dokaz o uplati (preslika uplatnice, ovjereni ili neovjereni ispis provedenog naloga za plaćanje i sl.).
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Naručitelj od ponuditelja traži bankarsku garanciju kao jamstvo za uredno izvršenje posla u visini od 10 % ugovorene svote bez PDV-a ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija. Bankarska garancija koju će odabrani ponuditelj dostaviti mora biti „bezuvjetna”, „bez prigovora” i na „prvi pisani poziv”, s rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka. Odabrani ponuditelj je obvezan bankarsku garanciju dostaviti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o nabavi roba.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujam isključen.
Plaćanje s odgodom, u roku 60 dana od dana zaprimanja računa. Ponuditelj će ispostaviti račun po obostranom potpisu Zapisnika o primopredaji robe kojim se potvrđuje da je roba isporučena po kvaliteti kakva je ugovorena, montirana, bez fizičkih vidljivih nedostataka i u potpunosti stavljena u funkciju, te da jamstveni rokovi počinju teći potpisom ugovornih strana na navedeni Zapisnik o primopredaji.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Utvrđeno dokumentacijom za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz sudjelovanja u postupku javne nabave u sljedećim slučajevima:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
2. ako utvrdi da je gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela tog gospodarskog subjekta ili ima ovlasti reprezentacije, donošenja odluka ili nadzora u njemu pravomoćnom presudom osuđena za neko od kaznenih djela navedena u članku 57. stavak 1. Direktive 2014/24/EU.
3. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave; ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
Pravna i poslovna sposobnost:
1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Svaki ponuditelj mora u postupku jave nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar se dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Dokaz (izvod ili izjava) kojim se dokazuje upis u registar, ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati pravnu sposobnost, odnosno dostaviti odgovarajući dokaz (izvod ili izjava) kojim se dokazuje upis u registar.
2. Ovlaštenje koje je gospodarskom subjektu potrebno u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti vezano s predmetom nabave:
2.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN br. 76/13), koje mora biti dostavljeno samo za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i samo za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Ako je proizvođač sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar Europske unije ne dostavlja ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi sjedišta proizvođača, traženo ovlaštenje dostavljaju samo proizvođači sa sjedištem izvan RH, a unutra EU, koji na predmetnom nadmetanju sudjeluju kao ponuditelji, odnosno da gospodarski subjekti/ponuditelji sa sjedištem u RH ne dostavlja takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, ako takav proizvođač ima sjedište izvan RH, a unutar EU.
2.2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda, temeljem važećeg Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13, čl. 3. st. 30, čl. 47., čl. 51., čl. 52.). Za utvrđivanje traženog dokaza ponuditelj je dužan priložiti dokaz da je – upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, sukladno članku 47. Zakona o medicinskom proizvodima.
U slučaju da gospodarski subjekt obavlja djelatnost uvoza ili je gospodarski subjekt distributer medicinskih proizvoda iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) dužan je priložiti i dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima. Ponuditelj koji obavlja djelatnost uvoza ili djelatnost distribucije medicinskih proizvoda iz trećih zemalja sposoban je ukoliko dostavi dokaz da proizvođač nuđenog medicinskog proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU.
Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima tj. ukoliko je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ukoliko priloži važeće ovlaštenje za pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije, a kojim dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište. Ukoliko nuđeni proizvod ili dio nuđenih proizvoda nije medicinski proizvod ponuditelj je dužan priložiti Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda te nije dužan za te proizvode ukoliko su proizvodi porijeklom iz trećih zemalja, priložiti potvrdu ili izjavu ovlaštenog zastupnika u EU-u.
2.3. Rješenje Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb kojim se daje odobrenje za obavljanje djelatnosti, za uvoz, prodaju, montiranja i održavanja rendgenskih uređaja, sukladno važećem Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN br. 141/13 i 39/15), odnosno važeći akt, sukladno važećeg Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN br. 71/12 i 89/13). Gospodarski subjekti/ponuditelji koji nisu svoje poslovanje uskladili s odredbama važećeg Zakona za radiološku i nuklearnu sigurnost u ponudbenoj dokumentaciji uz Rješenje kojim dokazuju da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izdano na temelju ranije važećeg Zakona, moraju dostaviti Potvrdu Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb da je ranije izdano Rješenje važeći akt.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Dokaz o solventnosti ponuditelja-dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija – BON-2, odnosno SOL-2.
Dokazom o solventnosti ponuditelj dokazuje da nije bio neprekidno u blokadi dulje od 30 dana ili ukupno više od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci i da ponuditelj nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokriće na računu. Podaci o solventnosti gospodarskog subjekta u predmetnom dokazu sposobnosti obavezno trebaju obuhvatiti dan početka postupka javne nabave, odnosno datum 20.09.2016. godine.
Gospodarski subjekt može financijsku sposobnost dokazati i drugim dokazom, različitim od onog traženog u Dokumentaciji za nadmetanje, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Popis značajnih isporuka robe, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora mora sadržavati iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Minimalna razina sposobnosti: Ponuditelj mora dostaviti dokaz o urednom izvršenju najmanje dva ugovora o izvršenju istih ili sličnih nabava robe kao što je predmet nabave. Vrijednost jednog ugovora mora biti najmanje 1 000 000 HRK bez PDV-a.
2. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of Conformity), sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/13).
Ponuditelj je sposoban ako ima izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač. Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, najmanje u Izjavi o sukladnosti mora biti naveden puni naziv sjedišta ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji.
3. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat, odnosno dokaz da proizvodima CE oznaku, sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/13). Ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu – CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete.
4. Dokaz da ponuditelj ili proizvođač posjeduju važeći certifikat ISO 13485 – norma za sustav upravljanja kvalitetom u industriji medicinskih uređaja ili jednakovrijedan. Napomena: potrebno dostaviti presliku certifikata, ukoliko su na stanom jeziku mora biti preveden na hrvatski jezik sukladno dokumentacije za nametanje.
5. Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge/prospekte/tehničke specifikacije ovjerene od strane ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštene osobe ovlaštenog zastupnika proizvođača (ako proizvođač ima sjedište u trećoj zemlji) za ponuđeni proizvod kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara proizvodu navedenom u obrascu „Troškovnik – tehničke specifikacije. Uz stavke u Troškovniku – tehničkoj specifikaciji potrebno je dopisati broj stranice kataloga/prospekta/tehničkih specifikacija na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak u katalogu/prospektu/tehničkoj specifikaciji potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom. Katalozi/ prospekti/tehničke specifikacije mogu biti dostavljeni i u preslici.
6. Izjava gospodarskog subjekta o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije robe koja je predmet nabave. Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da raspolaže s najmanje dvije osobe koje imaju važeći certifikat proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za Republiku Hrvatsku o osposobljenosti za poslove postavljanja i instalacije robe koja je predmet nabave, obuku djelatnika i servisiranje robe. Za osobe iz izjave potrebno je priložiti certifikate od proizvođača za servisno tehničku podršku. Napomena: traženi certifikati/potvrde moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni po ovlaštenom prevoditelju na hrvatski jezik.
7. Ponuditelj mora u ponudi dati Izjavu o ovlaštenom servisu u Republici Hrvatskoj. Iz izjave o servisu mora biti razvidno da su u tom ovlaštenom servisu zaposlena najmanje dva ovlaštena servisera osposobljena za servisiranje opreme koja se nudi ili da ih ima na raspolaganju te da je odaziv na servisnu intervenciju u roku 24 sata od zaprimanja poziva korisnika.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EV: 33-Ro-VV-16-U
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
4.11.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 4.11.2016 - 10:00

Mjesto:

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4, I. kat, dvorana.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
21.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: