(HR) Nabavka komunalnih vozila – vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Datum objave: 26.04.2021. 09:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.04.2021.

Hrvatska-Klanjec: Komunalna vozila

2021/S 080-205402

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Zelenjak d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga Klanjec
Nacionalni registracijski broj: 83090331136
Poštanska adresa: Trg Antuna Mihanovića 1
Mjesto: Klanjec
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49290
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jožica Dežmar
E-pošta: zelenjak1@kr.t-com.hr
Telefon: +385 49550109
Telefaks: +385 49550680
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zelenjak.hr
Adresa profila kupca: www.zelenjak.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0015718

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Komunalna vozila – vozila za odvojeno prikupljanje otpada

 

Referentni broj: VV-1/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34144700 Komunalna vozila

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Komunalna vozila – vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 709 473.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34144700 Komunalna vozila

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Komunalna vozila- vozila za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 10 m3 I 7,5 m3.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok - rok isporuke / Ponder: 10 BODOVA 20 BODOVA

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70 BODOVA

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 709 473.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 26/05/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 26/05/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto:

 

Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i to u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-а RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu, smatrat nepravodobnom.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno

Dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na

Postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/iv
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/04/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: