(HR) Nabavka komunalnih vozila

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.05.2014.

Hrvatska-Poreč: Komunalna vozila

2014/S 102-178436

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Usluga Poreč d.o.o.
31073587765
Mlinska 1
Služba(e) za kontakt: Tehnička služba
Na pažnju (osoba za kontakt): Tijana Vadinjof Đurić
52440 Poreč
HRVATSKA
Telefon: +385 52429232
E-pošta: tijana.vadinjof-djuric@usluga.hr
Telefaks: +385 52451050

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0026345

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Komunalna vozila.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: fcco Poreč.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava novih komunalnih vozila.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34144700

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Navedeno je u troškovniku, Obrazac 4.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 100 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 150 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude:
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 150 000 HRK;
2. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude;
3. Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na IBAN naručitelja. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa računa ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje;
4. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok;
5. Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. Zakona o javnoj nabavi. 
Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve: 
a. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi;
c. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi;
d. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi;
e. nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se bezuvjetna bankarska garancija za ozbiljnost ponude (na „prvi poziv” i „bez prigovora”). Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se uvezano u ponudi. Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove dokumentacije, a u korist korisnika jamstva Usluga Poreč d.o.o. Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavak 6. Zakona. 
8.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora odabrani ponuditelj, s kojim će biti sklopljen ugovor, dostavlja prilikom potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku garancije banke. Garancija banke mora biti bezuvjetna „na prvi poziv” i „bez prigovora” u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om. Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora predaje se prilikom potpisa ugovora sa rokom valjanosti 60 dana od isteka ugovora. Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Navedeno u točki 8.8. dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave: 
3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja;
3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja: 
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili 
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ili 
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1. ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti tu potvrdu, a radi provjere okolnosti iz točke 3.1. javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili 
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ili 
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1. Dokumentacije za nadmetanje. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1., 3.2. i 3.3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Pravna i poslovna sposobnost ponuditelja (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost) 
4.1.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 
4.1.2. Potvrda da je ponuditelj proizvođač robe koja je predmet nabave ili ovlašteni distributer za RH robe koja je predmet nabave. U slučaju Zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1.1.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost ponuditelja (uvjeti financijske sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost)
4.2.1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija u kojima gospodarski subjekt ima otvoren/e račun/e kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2 ili SOL 2) iz kojeg je vidljivo da nije bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci od početka postupka javne nabave te da nema evidentiranih nepodmirenih naloga za čije izvršenje ponuditelj nema pokriće na računu, sukladno članku 71. stavku 1.točki 2. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora dostaviti popis svih računa izdanih od strane banaka kod kojih ponuditelj ima otvorene račune. Kod zatvorenih računa nije potrebno dostaviti dokument o solventnosti. 
Obrazloženje postavljenog uvjeta: procjena je naručitelja da blokada računa može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirenja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnog procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvršenja predmeta nabave. Postojanje financijske sposobnosti iz ove točke članovi zajednice ponuditelja dokazuju zajednički.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu sposobnost sljedećim dokazima: 
4.3.1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane (Obrazac 10.). Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 
Minimalna razina sposobnosti: smatra se da je ponuditelj dokazao sposobnost ukoliko je zbroj iznosa dostavljenih potvrda (najmanje jedna potvrda) o urednoj isporuci robe jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave. Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno sposoban isporučiti predmet nabave u sukladnosti s traženim tehničkim zahtjevima i rokovima te ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude izabran) isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno. 4.3.2. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura ili drugi dokument isključivo na hrvatskom ili engleskom jeziku) za vozilo koje je predmet nabave, iz kojih je vidljivo da ponuđena roba/oprema odgovara uvjetima određenim u obrascu 9. Specifikacija tehničkih karakteristika iz ove dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno napisana sva tehnička obilježja tražena navedenim specifikacijama i priložene fotografije ponuđenih vozila sa opremom. 
4.3.3. Za nadogradnju uz ponudu obvezno se dostavlja potvrda o sukladnosti s normom EN 1501-1 ili „jednakovrijedna” te skica šasije. 
4.3.4. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti popis ovlaštenih servisa i mobilnih servisa za pružanje usluga održavanja ponuđenog vozila na području Republike Hrvatske, u jamstvenom roku i van jamstvenog roka, u roku od 24 h, neovisno o tome pripada li isti gospodarskom subjektu. Ovlašteni servis (mobilni) za podvozje i nadogradnju mora biti najdalje u krugu od 100 km od grada Poreča. Popis mora sadržavati najmanje naziv i adresu ovlaštenog servisa (mobilnog servisa) za podvozje, naziv i adresu ovlaštenog servisa za nadogradnju, a dokazuje se potvrdom proizvođača, odnosno potvrdom ovlaštenog generalnog zastupnika/uvoznika u RH o ovlaštenim servisima i adresama u Republici Hrvatskoj, za podvozje i nadogradnju vozila. 
Minimalna razina sposobnosti: ovim dokazom naručitelj osigurava da će se nepredvidivi kvarovi, štete, potrebe tehničke pomoći, servisa, popravaka i sl. na vozilu odmah otklanjati putem ovlaštenih servisa. Članovi zajednice ponuditelja zajednički (kumulativno) dokazuju sposobnost iz t.4.3.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 7.7.2014 - 12:00

Mjesto:

Mlinska 1, Poreč.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
26.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: