(HR) Nabavka komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Vegium d.o.o.

Datum objave: 02.04.2021. 09:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.04.2021.

Hrvatska-Karlobag: Vozila za skupljanje otpada

2021/S 065-164018

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vegium d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 77465071491
Poštanska adresa: Obala V Nazora bb
Mjesto: Karlobag
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53288
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boris Smojver
E-pošta: boris.smojver@karlobag.hr
Telefon: +385 53694460
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vegium.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0012748
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Vegium d.o.o.

 

Referentni broj: JN 3
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144511 Vozila za skupljanje otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Vegium d.o.o.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 813 500.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144511 Vozila za skupljanje otpada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Karlobag.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: max. 36 mjeseci
Cijena - Ponder: Najniža cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 813 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 240
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Tematski cilj 6. „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa“, kao jedan od izabranih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2“.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

21.2. Tehnička sposobnost DON-a:

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati svoju tehničku sposobnost, koju dokazuje:

— Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2021.) i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2018.-2020.) isporučio robu istu ili sličnu predmetu nabave. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) maksimalno 3 isporuke robe mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave koju nudi. Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno isporučiti robu koja je predmet nabave.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/05/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/05/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

 

Obala Vladimira Nazora 7, HR-53288 Karlobag.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: