(HR) Nabavka lijekova s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari

Datum objave: 25.10.2016. 09:28 / Izvor: Official Journal of the European Union, 25.10.2016.

Hrvatska-Zadar: Razni lijekovi

2016/S 206-373573

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

 

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Opća bolnica Zadar

11854878552

Bože Peričića 5

Služba(e) za kontakt: Odjel za poslove nabave

Na pažnju (osoba za kontakt): Nino Funčić, dipl. oec. – voditelj Odjela za poslove nabave

23000 Zadar

Hrvatska

Telefon: +385 23505491

E-pošta: nino.funcic@zd.t-com.hr

Telefaks: +385 23312386

 

Internetska adresa(e):

 

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0023482

 

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

 

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

 

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

 

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.3)Glavna djelatnost

Zdravstvo

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba

Kupnja

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Opća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, HR-23000 Zadar.

NUTS kod HR033

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari za potrebe Opće bolnice Zadar, specifikacija predmeta nabave u Troškovniku.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Prema specifikaciji i količinama iz Troškovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 500 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

 

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 17. Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

? a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;

? b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza;

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

Kako bi dokazao da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelj je dužan dostaviti:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz gornje točke 1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

a. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili

b. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod (a); ili

c. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda pod (a) ili jednakovrijedni dokument pod (b).

19. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Dozvola za promet na veliko lijekovima sukladno Zakonu o lijekovima (NN br. 76/13) kao dokaz da ponuditelj ima dozvolu za promet na veliko lijekovima koju je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode za fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj; dozvolu za promet na veliko lijekovima i ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko lijekovima u zemlji sjedišta te je početak obavljanja djelatnosti na području Republike Hrvatske prijavio Agenciji za fizičke i pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a u članici Europske unije; odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj za one lijekove koje proizvodi za proizvođače lijekova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u državi članici Europske unije.

21. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja:

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi obveznih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Pravnu i poslovnu sposobnost pojedinačno dokazuju svi članovi zajednice ponuditelja.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:

Popis istih ili vrlo sličnih ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom posljednje 3 godine. Uz popis priložiti najmanje 1 potvrdu o urednom ispunjenju istih. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati:

1. naziv i sjedište ugovornih strana;

2. predmet ugovora;

3. vrijednost ugovora;

4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora;

5. navod o uredno ispunjenim ugovorima;

6. potpis odgovorne osobe i pečat ugovorne strane koja ju izdaje.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj, vrijedi izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.

Ponuditelj s navedenim dokazom dokazuje da je u prethodne 3 godine isporučio robe koja je predmet nabave najmanje u vrijednosti njegove ukupne ponude.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

 

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

09/NVV/16

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

1.12.2016 - 12:00

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 1.12.2016 - 12:00

 

Mjesto:

U uredu voditelja Odjela za poslove nabave.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

95857869241

Koturaška cesta 43/IV

10000 Zagreb

Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

21.10.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: