(HR) Nabavka lijekova – XVI

Datum objave: 22.09.2016. 10:18 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Farmaceutski proizvodi

2016/S 183-328740

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinički bolnički centar Zagreb
46377257342
Kišpatićeva 12
Služba(e) za kontakt: Služba za provođenje postupaka javne nabave, Služba nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Renata Szabo, Ivanka Medved
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: rszabo@kbc-zagreb.hrivanka.medved@kbc-zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.kbc-zagreb.hr/

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0020671

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Jednogodišnja nabava lijekova – XVI s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata za svaku grupu predmeta nabave.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, Ljekarana Rebro.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 1

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 100 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Jednogodišnja nabava lijekova – XVI s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata za svaku grupu predmeta nabave.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema dokumentaciji za nadmetanje – troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 100 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1
1)Kratak opis
Prema dokumentaciji za nadmetanje – troškovniku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 653 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2
1)Kratak opis
Prema dokumentaciji za nadmetanje – troškovniku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 584 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3
1)Kratak opis
Prema dokumentaciji za nadmetanje – troškovniku.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 863 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje najkasnije u roku od 60 dana, a sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), od svake primopredaje isporučene količine robe.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokaz da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).
Dokaz da nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti ili da se ne nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Potvrda porezne uprave o plaćanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
Ponuditelj će biti isključen iz postupka javne nabave ukoliko je ponuditelj u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način, a sukladno članku 68. stavku 1. točki 4. Zakona o javnoj nabavi.
Dozvola za promet lijekovima koju izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili dokaz da je ponuditelj o početku obavljanja djelatnosti prometa lijeka na veliko na području Republike Hrvatske izvijestio Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a sukladno člancima 115. i 121. Zakona o lijekovima (NN br. 76/13).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
A - popis značajnih isporuka lijekova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini;
B- najmanje 1 potvrdu druge ugovorne strane iz tog popisa koja sadrži dokaz o urednoj isporuci odnosno urednom ispunjenju ugovornih obveza;
C - odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode ili Europske komisije za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj sukladno članku 22. Zakona o lijekovima (NN br. 76/13).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
1.2.A.1
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.11.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 180 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.11.2016 - 12:00

Mjesto:

Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, upravna zgrada, Nastavni centar istok, prizemlje, Dvorana 1.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
19.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: