(HR) Nabavka mlinarskih i srodnih proizvoda

Datum objave: 18.10.2016. 09:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 18.10.2016.

Hrvatska-Zagreb: Razni prehrambeni proizvodi

2016/S 201-363855

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Sveučilište u Zagrebu-Studentski centar u Zagrebu
22597784145
Savska cesta 25
Služba(e) za kontakt: Služba nabave i komercijalnih poslova
Na pažnju (osoba za kontakt): Renato Kramarić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14593638
E-pošta: javna.nabava@sczg.hr
Telefaks: +385 14590736

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.sczg.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0022839

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Studentski centar u Zagrebu Pisarnica
22597784145
Savska cesta 25
Služba(e) za kontakt: Pisarnica
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivna Brečić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14593558
E-pošta: ivna.brecic@sczg.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: smještaj, prehrana studenata, kulturna djelatnost
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Studentski centar Varaždin
64945507350
Julija Merlića 9
42 000 Varaždin
Hrvatska

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava mlinarskih i srodnih proizvoda.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: — 15 lokacija Naručitelja Studentski centar u Zagrebu:
1. Skladište „Savska 25“, Savska c. 25, Zagreb
2. Skladište „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb,
3. Skladište „Cvjetno naselje“, Odranska 8, Zagreb,
4. Skladište „Borongaj“, Borongajska cesta bb, Zagreb
5. Skladište „Ekonomija“,Trg J.F. Kennedya 7, Zagreb,
6. Skladište „Lašćina“, Lašćinska cesta 32, Zagreb,
7. Skladište „Šumarstvo“, Svetošimunska 25, Zagreb,
8. Skladište „Medicina“, Šalata 3b, Zagreb,
9. Skladište „Veterina“, Heinzelova 55, Zagreb,
10. Skladište „ALU – likovna“, Ilica 85, Zagreb,
11. Skladište „FSB – strojarstvo“, Ivana Lučića 5, Zagreb,
12. Skladište „TTF“ – Prilaz Baruna Filipovića 28a, Zagreb,
13. Skladište „TVZ“ – Konavoska 2, Zagreb,
14. Skladište „Baltazar“ – V. Novaka 23, 10290 Zaprešić,
15. Skladište „MZOS“ – Donje Svetice 38, Zagreb,
— 1 lokaciji Studentskog centra Varaždin:
1. Skladište „Julija Merlića 9, 42 000 Varaždin.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 3

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 904 947 HRK
Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: 1 ugovor godišnje.
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Mlinarski i srodni proizvodi.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 904 947 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: 1. Sušena tjestenina
1)Kratak opis
Sušena tjestenina.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

3)Količina ili opseg
Sukladno troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 173 816 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: 2. Svježa tjestenina
1)Kratak opis
Svježa tjestenina.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

3)Količina ili opseg
Sukladno Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 429 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: 3. Brašno i krupica
1)Kratak opis
Brašno i krupica.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

3)Količina ili opseg
Sukladno troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 613 205 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: 4. Žitarice
1)Kratak opis
Žitarice.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

3)Količina ili opseg
Sukladno troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 556 850 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: 5. Zamrznuti deserti
1)Kratak opis
Zamrznuti deserti.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

3)Količina ili opseg
Sukladno Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 734 880 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: 6. Zamrznuta tijesta i njoki
1)Kratak opis
Zamrznuta tijesta i njoki.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

3)Količina ili opseg
Sukladno Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 196 856 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: 7. Kakao desert
1)Kratak opis
Kakao desert.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15800000

3)Količina ili opseg
Sukladno Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 200 340 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice u apsolutnom iznosu za:
Grupu 1. – 40 000 HRK
Grupu 2. – 15 000 HRK
Grupu 3. – 20 000 HRK
Grupu 4. – 20 000 HRK
Grupu 5. – 25 000 HRK
Grupu 6. – 40 000 HRK
Grupu 7. – 7 000 HRK
Ponuditelj može umjesto jamstva koje je odredio Naručitelj uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Studentskog centra u Zagrebu: HR2623600001101482432, model uplate: HR05, poziv na broj odobrenja: 6100 - OIB ponuditelja, opis plaćanja: predmet nabave – grupa i evidencijski broj nabave. Potvrda o uplaćenom novčanom pologu dostavlja se na način istovjetan kao i jamstvo za ozbiljnost ponude u izvorniku i neovjerenoj preslici sukladno odredbama Dokumentacije za nadmetanje.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana obostranog potpisa ugovora za pojedinu grupu predmeta nabave dostaviti pojedinačnom naručitelju zadužnicu koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, br. 115/12), u apsolutnom iznosu 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti pojedinačnog ugovora s PDV-om.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti sljedeće dokaze za utvrđenje okolnosti u odnosu na razloge za isključenje ponuditelja te dokaze o sposobnosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
U vrijeme dostavljanja ponuda javni naručitelji će prihvatiti i/ili europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD). ESPD je osobna izjava gospodarskog subjekta koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe. Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti i da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta. Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) Naručitelj stavlja na raspolaganje na isti način i na istim internetskim starnicama (EOJN) kao i osnovnu Dokumentaciju za nadmetanje kao prilog.
A. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja (čl. 67. ZJN-a i čl. 57. Direktive 2014/24/EU)
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
c) kaznena djela iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja objave u EOJN).
Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava o nekažnjavanju iz ove Dokumentacije za nadmetanje.
2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti ponuditelj dostavlja:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja objave u EOJN), ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz čl. 67. st. 3. t. 1. Zakona o javnoj nabavi ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz čl. 67. st. 3. t. 1. Zakona o javnoj nabavi ili jednakovrijedni dokument iz čl. 67. st. 3. t. 2. Zakona o javnoj nabavi.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga.
3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi.
B. Ostali razlozi isključenja (čl. 68. ZJN-a)
— Ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust u smislu čl. 68. st. 7. Zakona o javnoj nabavi, koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
A. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja objave u EOJN).
Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici u Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
2. Rješenje o upisu u Upisnik objekata odobrenih u poslovanju s hranom koje izdaje nadležno Ministarstvo sukladno Zakonu o hrani (NN br. 81/13,14/14, 30/15) i Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13) ili
Izjavu o sukladnosti s propisima s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela ako se izvodi ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 prethodne godine. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane, a kao dokaz se prilaže barem jedna potvrda druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
2. Rješenje / Uvjerenje nadležnog ministarstva ili Potvrdu ili Certifikat nadležnog županijskog tijela, da ponuditelj ima integriran HACCP sustav samokontrole sukladno Zakonu o hrani (NN br. 81/13,14/14, 30/15) i Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13), odnosno potvrda ovlaštene tvrtke za certificiranje o uvedenom HACCP sustavu upravljanja (primjeni) HACCP načela.
3. Obavijest / deklaracija / specifikacija o ponuđenom proizvodu sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011. (ranije Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN br. 63/11, 79/11 i 90/13)), te ostalim propisima koji reguliraju predmetni proizvod, a koja mora biti ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.
4. Katalog ponuđenih proizvoda po grupi predmeta nabave.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Navedenim dokazima gospodarski subjekt mora dokazati da je uredno izvršio ugovor za isporuku iste ili slične robe iz predmeta nabave minimalno u visini procijenjene vrijednosti pojedine grupe podijeljeno s brojem godina na koji se sklapa okvirni sporazum.
Za dokazivanje sposobnosti prilaže se Rješenje / Uvjerenje / Potvrda ili Certifikat iz kojih se mora vidjeti da ponuditelj ima implementiran HACCP sustav (uspostavljanje i provođenje redovitih preventivnih sustava kontrole prema načelima HACCP-a).
Ponuditelj dostavlja kao dokaz jednakosti odnosno sukladnosti traženog i nuđenog proizvoda po troškovniku.
Ponuditelj dostavlja kao dokaz jednakosti odnosno sukladnosti traženog i nuđenog proizvoda po troškovniku.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVVZ:3/17-R
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
25.11.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 25.11.2016 - 9:00

Mjesto:

Studentski centar u Zagrebu, Savska cesta 25, VIP salon.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
13.10.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: