(HR) Nabavka monitora za ACC Zagreb

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.05.2014.

Hrvatska-Velika Gorica: Kompjutorski zasloni i konzole

2014/S 097-169170

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
33052761319
Rudolfa Fizira 2
Služba(e) za kontakt: Odijel komercijale
Na pažnju (osoba za kontakt): Damir Sinković
10410 Velika Gorica
HRVATSKA
Telefon: +385 16259417
E-pošta: damir.sinkovic@crocontrol.hr
Telefaks: +385 16259572

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0024620

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava monitora za ACC Zagreb.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: HKZP

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava monitora za ACC Zagreb.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30231000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno DZN (Troškovnik Dio VIII.).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 470 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za za povrat avansa u slučaju neisporuke robe – ponuditelj mora dostaviti izjavu da će uz potpisani ugovor dostaviti izjavu da će dostaviti neopozivu, bezuvjetnu, na prvi poziv i bez prigovora bankarsku garanciju za povrat avansa.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Naručitelj će plaćanje izvršiti temeljem ispostavljenih računa na sljedeći način:
— 20 % od ukupne vrijednosti ugovora avansom.
Naručitelj će platiti avans nakon primitka:
— računa za predujam,
— garancije banke ponuditelja za povrat avansa u slučaju neisporuke robe
— 80 % od ukupne vrijednosti ugovora bankovnim doznakom u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, temeljenog na isporuci robe. Uz račun mora biti priložena otpremnica.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.2. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja:
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.2.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.) utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zloupraba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog uruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294. a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294. b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338. ), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu.
Izjavu o nepostojanju okolnosti za isključenje iz ove točke daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz dijela VI. ove dokumentacije.
3.2.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda ili jednakovrijedan dokument on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.2.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. Zakona o javnoj nabavi.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
4.1.1. Isprava o upisu u sudski, obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, kako bi se utvrdilo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u svezi predmeta nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz registra, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz (izvod ili izjava) ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2.1. Podaci o solventnosti: obrazac BON-2/SOL-2 ili drugi dokaz, ukoliko zatraženi ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi, kako bi se utvrdilo da račun ponuditelja nije bio u blokadi (ni jedan dan) u proteklih 6 mjeseci od dana početka postupka javne nabave.
Obrazloženje postavljenog uvjeta:
Procjena je naručitelja da blokada računa može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirenja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnog procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvršenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora.
Sukladno čl. 71. st. 2. Zakona o javnoj nabavi za dokazivanje financijske sposobnosti gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
4.3.1. Popis ugovora (minimalno jednog) o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom isporuke robe te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Obrazloženje postavljenog uvjeta:
Gospodarski subjekt dokazat će sposobnost ukoliko je iz popisa traženih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je u posljednje 3 godine uredno ispunio najmanje jednu ugovornu obvezu, što naručitelju daje sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) usluge izvršiti pravovremeno i u skladu s ugovorom.
Sukladno čl. 72. st. 6. Zakona o javnoj nabavi za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
E-VV 05/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.6.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.6.2014 - 12:00

Mjesto:

Sjedište: Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
16.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: