(HR) Nabavka multifunkcijskih uređaja i pisača za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave

Datum objave: 19.09.2016. 10:23 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Strojevi za fotokopiranje

2016/S 180-323546

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo financija, Porezna uprava
18683136487
Boškovićeva 5
Služba(e) za kontakt: Središnji ured Porezne uprave, Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove, Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Silvije Tokić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14809417
E-pošta: javna.nabava@porezna-uprava.hr
Telefaks: +385 14809941

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.porezna-uprava.hr

Adresa profila kupca: http://www.porezna-uprava.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0020534

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava multifunkcijskih uređaja i pisača za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Na lokacijama naručitelja.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava multifunkcijskih uređaja i pisača za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave,
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30121100, 30232110

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Detaljno navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 600 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 35 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Nabava multifunkcijskih uređaja za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave
1)Kratak opis
Nabava multifunkcijskih uređaja za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30121100

3)Količina ili opseg
Detaljno navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 400 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 35 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Nabava pisača za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave
1)Kratak opis
Nabava pisača za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30121100

3)Količina ili opseg
Detaljno navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 200 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 35 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije u iznosu kako slijedi:
Za Grupu 1. – Multifunkcijski uređaji = 40 000 HRK,
Za Grupu 2. – Pisači = 5 000 HRK,
Za Grupu 1. i 2. – u slučaju dostave ponude za obje Grupe, ponuditelji mogu dostaviti 1 jedinstveno jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije u iznosu od 45 000 HRK. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice, u apsolutnom iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Detaljno navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Detaljno navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Detaljno navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Detaljno navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
13/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
26.10.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Potvrde, izjave ili certifikati traženi kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti mogu biti dostavljeni i na stranom jeziku, uz obvezan prijevod na hrvatski jezik, sačinjen od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja/tumača za predmetni jezik.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 26.10.2016 - 11:00

Mjesto:

Boškovićeva 5, HR-10000 Zagreb.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: http://www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
15.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: