(HR) Nabavka niskopodnih mini autobusa s prirodnim plinom kao pogonskim gorivom putem financijskog leasinga

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Autobusi i međugradski autobusi

2014/S 083-144271

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10000 Zagreb
HRVATSKA

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0021450

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
10020 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987, tel.: 385 (01) 6420 510, fax.: 385 (01) 6429 072, internetska adresa: www.zgh.hr, e-mail: nabava@zgh.hr
85584865987
HRVATSKA

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Niskopodni mini autobusi s prirodnim plinom kao pogonskim gorivom putem financijskog leasinga.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Najam s pravom kupnje
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Odabrani Ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu DDP, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Ozaljska 105, Zagreb, prema INCOTERMS-u.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Niskopodni mini autobusi s prirodnim plinom kao pogonskim gorivom putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci od čega se 100 % vrijednosti predmeta leasinga otplaćuje u 60 mjesečnih rata.
Vozilo koje je predmet nabave mora biti novo, u ispravnom stanju, s potvrdom o izvršenoj homologaciji i potvrdom o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (autobus mora odgovarati Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 140/13 i Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu NN 82/13).
Ponuđena vozila moraju u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.
Karakteristike financijskog leasinga:
Pravni vlasnik objekt leasinga je ponuditelj – davatelj leasinga, a ekonomski je vlasnik naručitelj.
Prijenos vlasništva vrši se automatski nakon otplate zadnje rate i svih ostalih dospjelih obveza po ugovoru o financijskom leasingu. Prilikom isporuke objekta leasinga naručitelju se ispostavlja račun za objekt leasinga i troškove leasinga.
Naručitelj kao troškove evidentira amortizaciju i troškove vezane uz ugovor o financijskom leasingu (kamate, jednokratnu naknadu).
Naručitelj uplaćuje rate sukladno planu otplate.
Za ukupno vrijeme trajanja ugovora o kupnji putem financijskog leasinga, naručitelj ima neograničeno pravo korištenja objekta leasinga. U dogovoru sa davateljem leasinga naručitelj ima pravo davanja objekta leasinga u podnajam trećim osobama.
Naručitelj ima pravo prijevremeno otplatiti ugovor o financijskom leasingu plaćanjem ostatka vrijednosti glavnice za predmet nabave u trenutku prijevremene otplate. Za prijevremenu otplatu naručitelj ne plaća naknadu. Naručitelj je dužan pisanim putem obavijestiti ponuditelja o prijevremenoj otplati najmanje 30 dana prije datuma prijevremene otplate.
Podružnica Zagrebački električni tramvaj nabavlja 16 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin, zbog proširenja mreže autobusnih linija, povećanja ponude, zamjene dotrajalih autobusa koji imaju vrijednosti ispušnih plinova E1 i E2 te na linijama sa manjom potražnjom zamjene postojećih kapaciteta solo i zglobnih autobusa sa mini autobusima manjeg putničkog kapaciteta. Glavni cilj nabave mini autobusa je povećati ponudu, a samim time udobnost, sigurnost i učestalost prijevoza građanima grada Zagreba, kako bi ih se privoljelo odnosno olakšalo donošenje odluke da umjesto osobnim automobilom, na svoje odredište putuju javnim gradskim prijevozom. Na taj način smanjio bi se broj sudionika u prometu, što bi pridonijelo znatnoj ekološkoj i energetskoj učinkovitosti te ubrzala protočnost prometa.
Novi autobusi bit će pogonjeni stlačenim prirodnim plinom što smanjuje zagađenje u cilju zaštite okoliša i predstavlja značajnu ušteda u cijeni goriva u odnosu na dizel, te završetkom izgradnje punionice SPP u autobusnom pogonu Podsused to znači dugoročno korištenje kapaciteta punionice i brži povrat investicije.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34121000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Točna količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva:
13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 700 000 HRK. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
Napomena: u tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti svih prethodno naznačenih 5 slučajeva za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi;
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije, jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
13.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti Središnjem tijelu za javnu nabavu, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od ugovorene vrijednosti (cijena bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka izvršenja tog ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje će se vršiti:
— učešće 40 % od neto nabavne vrijednosti predmeta leasinga,
— PDV za ukupnu vrijednost nabave plaćaju se unaprijed i ne ulazi u ponuđenu cijenu vozila.
Vrijednost objekta leasinga plaća se u 60 mjesečnih rata, računajući od dana isporuke cijelog predmeta nabave, putem ispostavljenih računa ponuditelja (davatelja leasinga) sukladno otplatnom planu.
Leasing rate su promjenjive ovisno o promjeni referentne kamatne stope (3M EURIBOR). Otplatni plan mora biti sastavljen za svako vozilo zasebno. U slučaju promjene 3M EURIBOR-a potrebno je izraditi i dostaviti novi otplatni plan.
Prva rata leasinga se obračunava od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isporučen objekt leasinga.
Ponuditelj će ispostavljati račune za ostale rate financijskog leasinga naručitelju najkasnije do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
Ponuditelj će ispostavljati račune mjesečno za svako pojedino vozilo isporučeno naručitelju, a u skladu s iskazanim mjesečnim ratama leasinga po pojedinom vozilu navedenom u troškovniku, odnosno navedenim u otplatnom planu.
Faktura za leasing ratu ispostavlja se u HRK po srednjem tečaju eura Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja fakture. Faktura se plaća u HRK po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
Plaćanje će se obavljati temeljem ispostavljenih računa u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.
Primopredajni zapisnici za svako vozilo potpisani i ovjereni od strane odgovornih osoba predstavnika ponuditelja i naručitelja (podružnice) preduvjet su za plaćanje prve leasing rate.
Kao jamstvo urednog izvršavanja plaćanja, naručitelj će dati jednu zadužnicu u visini iznosa financiranja s propisanom solemnizacijom po javnom bilježniku i 3 vlastite akceptirane bjanko mjenice sa klauzulom „bez protesta”.
Davatelj leasinga nema pravo na obračun interkalarne kamate.
Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu. Trošak opomene ponuditelja se ne naplaćuje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
14.1.1. Nekažnjavanje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca, prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja mita prema Kaznenom zakonu (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.
Za potrebe utvrđivanja činjenice da gospodarskom subjektu ili osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedeno u točci 14.1.1. (kaznena djela potrebno je u izjavi izrijekom navesti), ponuditelj dostavlja izjavu. Izjavu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka javne nabave, daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), izjava iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Središnje tijelo za javnu nabavu može tijekom postupka javne nabave provjeriti postojanje odnosno nepostojanje okolnosti iz točke 14.1.1. sukladno članku 67. stavku 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi.
14.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
1. potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ili
3. izjava pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene se okolnosti utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), potvrda iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
14.1.3. Istinitost podataka
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
14.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja
14.2.1. Profesionalni propust
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji središnje tijelo za javnu nabavu može dokazati na bilo koji način.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dana slanja poziva na nadmetanje).
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave.
Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja ako je ono potrebno za izvršenje određenog ugovora u državi sjedišta ponuditelja:
Važeće odobrenje za obavljanje poslova leasinga sukladno čl. 26. Zakona o leasingu (Narodne novine br. 141/13) ili jednakovrijedan dokument države sjedišta.
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (BON-1 ili slično).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2012. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2013. jednak ili veći od iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Dokumenti kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost
Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Minimalna razina sposobnosti:
Smatra se da je ponuditelj dokazao sposobnost ukoliko je zbroj iznosa dostavljenih potvrda (najmanje 1 potvrda) o urednoj isporuci robe jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave. Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno sposoban isporučiti predmet nabave u sukladnosti s traženim tehničkim zahtjevima i rokovima te ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude izabran) isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura ili drugi dokument isključivo na hrvatskom ili engleskom jeziku) za vozilo koje je predmet nabave, iz kojih je vidljivo da ponuđena roba/oprema odgovara uvjetima određenim u tehničkom opisu. U tehničkim opisima ponuditelja moraju biti jasno napisana sva tražena tehnička obilježja i priložene fotografije ponuđenih vozila sa opremom.
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti popis ovlaštenih servisa ili mobilnih servisa za pružanje usluga održavanja ponuđenog vozila na području Republike Hrvatske, u jamstvenom roku i van jamstvenog roka, neovisno o tome pripada li isti gospodarskom subjektu. Ovlašteni servis za podvozje i nadogradnju mora biti u krugu od najviše 25 km od sjedišta korisnika Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET, Zagreb, Ozaljska ulica 105.
Popis mora sadržavati najmanje naziv i adresu ovlaštenog servisa, a dokazuje se potvrdom proizvođača, odnosno potvrdom ovlaštenog generalnog zastupnika/uvoznika u RH o ovlaštenim servisima i adresama u Republici Hrvatskoj.
Minimalna razina sposobnosti:
Ovim dokazom naručitelj osigurava da će se nepredvidivi kvarovi, štete, potrebe tehničke pomoći, servisa, popravaka i sl. na vozilu promptno otklanjati putem ovlaštenih servisa.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički (kumulativno) dokazuju sposobnost iz točke 3.3.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Popis i potvrde o zadovoljavajućoj isporuci robe.
Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev Središnjeg tijela za javnu nabavu mora potvrditi.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2014-2165
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
9.6.2014 - 09:30
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 9.6.2014 - 9:30

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, dvorana 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

Na temelju Sporazuma o ovlaštenju za provedbu postupaka javne nabave, klasa: 400-01/13-002/187, urbroj: 251-26-01-13-4 od 12. prosinca 2013. godine, i ovlaštenja klasa: ZGH-43-14-161, urbroj: 01-07-02-14-03 od 14. ožujka 2014., Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, telefon + 385 16101111, telefaks: + 385 16503832, www.zagreb.hr, koji se smatra Središnjim tijelom za javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnje tijelo za javnu nabavu).

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Središnjem tijelu za javnu nabavu na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno odredbi članka 146. Zakona o javnoj nabavi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
25.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: