(HR) Nabavka opreme za digitalizaciju i implementaciju IT sustava za digitalizaciju dokumenata i procesa REGOS-a

Datum objave: 26.03.2021. 09:37 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Programski paket za upravljanje dokumentom

2021/S 060-149577

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Središnji registar osiguranika
Nacionalni registracijski broj: 93161265507
Poštanska adresa: Gajeva 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@regos.hr
Telefon: +385 14898936
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.regos.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0011554

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Digitalizacija i implementacija IT sustava za digitalizaciju dokumenata i procesa REGOS-a

Referentni broj: 17-OP

II.1.2)Glavna CPV oznaka

48311000 Programski paket za upravljanje dokumentom

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je digitalizacija i implementacija IT sustava za digitalizaciju dokumenata i procesa REGOS-a za potrebe Naručitelja sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 950 400.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Isporuka i implementacija programskog rješenja

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48311000 Programski paket za upravljanje dokumentom

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka i implementacija programskog rješenja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina jamstvenog roka / Ponder: 30 %

Kriterij kvalitete - Naziv: certifikat / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 60 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 520 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 18

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Moja mirovina – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“, koji je planiran u okviru Investicijskog prioriteta 8.vii., Specifičnog cilja 8.vii.2 Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih i...

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Digitalizacija gradiva

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48311000 Programski paket za upravljanje dokumentom

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Nabava usluge digitalizacije gradiva.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: certifikat / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 430 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 15

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

„Moja mirovina – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“, koji je planiran u okviru Investicijskog prioriteta 8.vii., Specifičnog cilja 8.vii.2 Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 26/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 26/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/03/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: