(HR) Nabavka opreme za nadogradnju Wi-Fi MAN sustava Grada Zagreb

Datum objave: 19.08.2016. 09:52 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.08.2016.

Hrvatska-Zagreb: Širokopodručna mreža

2016/S 159-288152

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10020 Zagreb
Hrvatska

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0018218

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Grad Zagreb – Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
10020 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Zagrebački holding d. o. o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987, tel.: +385 16420510, faks: +385 16429071; Turistička zajednica Grada Zagreba, Kaptol 5, HR-10000 Zagreb, OIB: 40791995812; Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, tel: +385 16101111, faks: +385 16503832
Hrvatska

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nadogradnja Wi-Fi MAN sustava Grada Zagreb.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave je grad Zagreb.
Nabava će se obavljati nakon okončanja postupka javne nabave i obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma čije će se trajanje odnosno rok izvršenja ugovora utvrditi prilikom njegova sklapanja.
Napomena: radovi iz predmetne nabave moraju se izvršiti u roku od 2 mjeseca od dana uvođenja u posao.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 370 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: Nadogradnja Wi-Fi MAN sustava Grada Zagreba
Potrebno je proširiti infrastrukturu za postojeći Wi-Fi MAN sustav Grada Zagreba zbog širenja područja pokrivanja bežičnim uslugama. Područje širenja obuhvaća:
Trg Stjepana Radića 1, Športsko rekreacijski centar Bundek, Rekreacijsko športski centar Jarun, Prostor ulice Hrvatske bratske zajednice i središnjeg trga – fontane, Autobusni terminal Črnomerec, Park Stara Trešnjevka, Tržnica Trešnjevka, Autobusni terminal Ljubljanica, Tehnički muzej, Tržnica Jarun, Britanski trg, Autobusni terminal Dubrava, Tramvajski terminal Maksimir, Autobusni terminal Sesvete, Trg Dr. Franje Tuđmana, Trg Eugena Kvaternika, jug – Heinzelova ulica, Trg žrtava fašizma, Tržnica Savica, Tržnica Utrina, Tržnica Kvatrić, Autobusni terminal Borongaj, Trg Bana Josipa Jelačića – Turistička zajednica grada Zagreba, Trg Bana Josipa Jelačića – Društvo arhitekata Zagreb, Sportski park Mladost, Autobusni terminal Savski most, Javna ustanova – Maksimir (Park Maksimir), Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Trg Josipa Jurja Strossmayera – ulica Matice Hrvatske.
Instalaciju za navedeno područje širenja treba izvesti prema tehničkom opisu u Troškovniku, prema važećim pravilnicima, tehničkim propisima i pravilima struke.
Objekti gradske uprave Grada Zagreba povezani su međusobno postojećom svjetlovodnom kabelskom infrastrukturom. Postojeći svjetlovodni kabeli u većini slučaja su dovoljnog kapaciteta (broja svjetlovodnih niti) tako da mogu prihvatiti priključenje novih svjetlovodnih kabela za povezivanje novih pristupnih točaka na postojeću infrastrukturu. Na lokacijama na kojima postojeći kapacitet svjetlovodnih kabela nije dovoljan, položiti će se novi svjetlovodni kabeli.
Ciljevi
Proširiti infrastrukturu za postojeći Wi-Fi MAN sustav. Područje širenja pokriti bežičnim uslugama i nove lokacije povezati na postojeći Wi-Fi MAN sustav Grada Zagreba.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

32430000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirna količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 370 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Sukladno točki 13. Jamstva u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun i naplata isporučene robe obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja Grad Zagreb (Stručna služba Gradonačelnika), Zagrebački holding d. o. o. i Turistička zajednica grada Zagreba, a sve prema stvarno isporučenoj količini robe iz Troškovnika. Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa. Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni i ostali razlozi isključenja, kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, navedeni su u točkama 14. i 15.1. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Uvjeti financijske sposobnosti navedeni su u točki 15.2. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti navedeni su u točki 15.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
Z-2016-7
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
27.9.2016 - 08:30
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 27.9.2016 - 8:30

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, dvorana 101.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
17.8.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: