(HR) Nabavka ormara sekundarne opreme za TS 110/35 kV Koprivnica, TS 110/30/10(20) kV Rakitje, TS 400/110/30 kV Tumbri, TS 110/35/10 kV Švarča TS 110/35/10 kV Straža I TS 110/35 Virje

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.05.2014.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice

2014/S 086-151623

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
13148821633
Kupska 4
Služba(e) za kontakt: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb
Na pažnju (osoba za kontakt): Kristina Antolak
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14545462
E-pošta: zg-nabava@hops.hr
Telefaks: +385 14545527

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0022153

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Nabava ormara sekundarne opreme za TS 110/35 kV Koprivnica, TS 110/30/10(20) kV Rakitje, TS 400/110/30 kV Tumbri, TS 110/35/10 kV Švarča TS 110/35/10 kV Straža I TS 110/35 Virje.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke robe su lokacije naručitelja:
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., TS 110/35 kV Koprivnica, Varaždinska b.b. 48000 Koprivnica; TS 11/30/10 kV Rakitje, Braće Ribar b.b. 10437 Brestovje; TS 400/110/30 kV Tumbri, Tumbri b.b.; Kupinečki Kraljevac 10257 Brezovica.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 12

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 300 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nabava robe (sekundarne opreme) u koju su uključene i pripadajuće usluge. Detaljan opis definiran je u tehničkoj specifikaciji.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31682540

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave definirana je u specifikaciji/troškovniku koji je sastavni dio DZN-a.
Količina predmeta nabave je okvirna i naručitelj može stvarno nabaviti količinu veću ili manju od okvirne.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 300 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj će dostaviti:
— garanciju banke, neopozivu, bezuvjetnu i plativu na prvi poziv, bez prigovora na iznos od 500 000 HRK,
— ili može dati novčani polog.
Ako ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. na transakcijski račun (IBAN) HR92 2340 0091 5102 2183 7 na iznos od 500 000 HRK (rok povrata neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3004-3-14, a pod svrhom plaćanja navesti naziv otvorenog postupka javne nabave: Nabava ormara sekundarne opreme za TS 110/35 kV Koprivnica, TS 110/10(20) kV Rakitje, TS 400/110/30 kV Tumbri, TS 110/35/10 kV Švarča, TS 110/35/10 kV Straža i TS 110/35 kV Virje.
Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
Obzirom da okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi okvirni sporazum će, u roku od sedam 7 dana od potpisa okvirnog sporazuma, dostaviti jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma.
Jamstvo za uredno izvršenje okvirnog sporazuma treba biti u obliku izvorne bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv” i „bez prigovora”, te na iznos od 10 % (deset posto) vrijednosti okvirnog sporazuma (bez PDV-a).
Rok važenja jamstva za uredno izvršenje okvirnog sporazuma mora biti sukladno roku trajanja okvirnog sporazuma uz respiro period od 10 dana.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi okvirni sporazum će, najkasnije prije isplate po zadnjem računu, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u obliku izvorne bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, te na iznos od 10 % (deset posto) vrijednosti okvirnog sporazuma (bez PDV-a).
Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti sukladno jamstvenom roku.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nije predviđeno plaćanje predujma.
Račune će naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na račun odabranog ponuditelja, odnosno podizvoditelja ako mu je dio okvirnog sporazuma dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovorenu zateznu kamatu u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Nekažnjavanje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinacko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinackog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine” br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Predložak izjave sastavni je dio DZN-a.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere gore navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog stavka, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći dokument:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ne obuhvaćaju sva gore navedena kaznena djela, Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ne postoji dokument pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Potvrda ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama 3. i 4. dijela A. DZN-a. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
Težak profesionalni propust
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje dvije godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Profesionalni propust predstavlja postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima za posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Popis značajnih ugovora: ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini koji sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta.
Popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže:
a) potvrda, izdana ili potpisana od naručitelja, ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN-a ili
b) potvrda izdana od privatnog subjekta ili
c) u nedostatku dokumenta pod b), izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Popis značajnih ugovora: ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini koji sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta.
Popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže:
a) potvrda, izdana ili potpisana od naručitelja, ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN-a ili
b) potvrda izdana od privatnog subjekta ili
c) u nedostatku dokumenta pod b) izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Navod gospodarskog subjekta o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u okvirni sporazum neovisno pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete te obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije robe.
Ponuditelj treba dokazati da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmeta nabave te da će isti biti angažirani u potrebnom broju za kvalitetno i stručno izvršenje tražene predmetne nabave te u tu svrhu dostaviti:
a) izjavu o raspolaganju tehničkim stručnjacima;
b) popis tehničkih stručnjaka;
c) tražene certifikate/diplome/uvjerenja.
Ponuditelj treba dokazati da za izvršenje traženog posla raspolaže s:
1. najmanje 2 ovlaštena dipl. ing. elektrotehnike – kao dokaz potrebno je priložiti rješenje/potvrdu nadležne komore o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike;
2. najmanje 2 elektromontera;
3. najmanje 2 bravara;
4. najmanje 2 osobe osposobljene za konfiguriranje jedinica polja tipa 6MD66 – kao dokaz potrebno je priložiti važeći dokaz o osposobljenosti (potvrda, certifikat ili uvjerenje) izdano od strane proizvođača Siemens ili njegovog ovlaštenog predstavnika;
5. najmanje 2 osobe osposobljene za konfiguriranje releja zaštite tipa 7SA611 – kao dokaz potrebno je priložiti važeći dokaz o osposobljenosti (potvrda, certifikat ili uvjerenje) izdano od strane proizvođača Siemens ili njegovog ovlaštenog predstavnika;
6. najmanje 2 osobe osposobljene za konfiguriranje releja zaštite tipa 7UT613 – kao dokaz potrebno je priložiti važeći dokaz o osposobljenosti (potvrda, certifikat ili uvjerenje) izdano od strane proizvođača Siemens ili njegovog ovlaštenog predstavnika;
7. najmanje 1 osoba osposobljena za konfiguriranje jedinica polja koji se nude pod stavkom 18.1.1. specifikacije – kao dokaz potrebno je priložiti važeći dokaz o osposobljenosti (potvrda, certifikat ili uvjerenje) izdano od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika (ukoliko se pod točkom 18.1.1. nudi uređaj 6MD66 proizvođača Siemens nije potrebno prilagati ovaj dokaz – već traženo pod točkom 4.);
8. najmanje 1 osoba osposobljena za konfiguriranje releja zaštite koji se nude pod stavkom 18.1.4. specifikacije – kao dokaz potrebno je priložiti važeći dokaz o osposobljenosti (potvrda, certifikat ili uvjerenje) izdano od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika (ukoliko se pod točkom 18.1.4. nudi uređaj 7SA611 proizvođača Siemens nije potrebno prilagati ovaj dokaz – već traženo pod točkom 5.);
9. najmanje 2 osobe osposobljene za konfiguriranje programske opreme staničnog računala koji se nude pod stavkama 7.1.1. i 13.1.1. specifikacije – kao dokaz potrebno je priložiti dokaz o osposobljenosti (potvrda, certifikat ili uvjerenje) izdano od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika;
— uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi,
— katalog s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika, a čija se istinitost na eventualni zahtjev naručitelja mora dokazati sukladno članku 72. stavku 3. točki 6. Zakona o javnoj nabavi,
— potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje,
— važeći certifikat iz serije ISO 9001 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za osiguranjem kvalitete.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
3004-V-3/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.6.2014 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.6.2014 - 10:00

Mjesto

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, Kupska 4, 10000 Zagreb, u prostorijama naručitelja (podatak o broju sobe u kojoj će se održati javno otvaranje ponuda bit će naznačen na recepciji naručitelja na dan otvaranja ponuda).

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranje ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
30.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: