(HR) Nabavka periferne informatičke opreme

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Računalna oprema

2014/S 075-130518

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska elektroprivreda d.d.
28921978587
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: Sektor za informatiku i telekomunikacije
Na pažnju (osoba za kontakt): Manuela Makarov
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16322473
E-pošta: manuela.makarov@hep.hr; sit@hep.hr
Telefaks: +385 16170438

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: www.hep.hr

Adresa profila kupca: www.hep.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0019602

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Nabava periferne informatičke opreme.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke robe su lokacije naručitelja u Republici Hrvatskoj (dio C. (II) DZN).

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 25 000 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nabava periferne informatičke opreme u skladu s tehničkim uvjetima iz dijela C. DZN, troškovniku iz dijela B (II) DZN i ponudbenom listu iz dijela B (I) DZN, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30230000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je definirana troškovnikom koji je sastavni dio DZN. Ponude samo za dio tražene količine iz obrasca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Količina predmeta nabave je okvirna, i stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma neće prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 25 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 1 250 000 HRK u obliku garancije banke ili može dati novčani polog.
Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna.
Ako ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa broj HR5323400091100010024 Hrvatske Elektroprivrede d.d. otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. U pozivu na broj navesti 2-10-14, model 00, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv predmeta nabave.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u plastičnom omotu (npr. uložni fascikl) koji mora biti zatvoren (npr. naljepnicom) kako bi se spriječilo naknadno vađenje i umetanje listova i s vanjske strane označen rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).
Dostavljeno jamstvo mora činiti sastavni dio ponude uvezane u cjelinu i potrebno ga je uvezati jamstvenikom u ponudu na način kako je propisano ovom DZN za ostali dio ponude.
Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Račune će naručitelj platiti u roku od 60 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio okvirnog sporazuma/ugovora na temelju okvirnom sporazumu koji je on izvršio ukoliko se okvirni sporazum sklapa sa zajednicom ponuditelja, a zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu zateznu kamatu u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.
Nije predviđeno plaćanje predujma.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Obvezni razlozi isključenja
1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela
(I) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
(II) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12);
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta;
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a);
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.
1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave;
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje Potvrda pod a);
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
1.3. Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u t. 3. i 4. dijela A. DZN.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. DZN, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili,
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
2. Ostali razlozi isključenja
2.1. Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima, obustava poslovne djelatnosti ili slični postupci prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili prethodni postupak
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je:
(I) nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili;
(II) nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
b) ako se ne izdaje dokument pod a) ili ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta;
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje gore navedenih okolnosti, izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
2.2. Težak profesionalni propust
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora koji naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koji ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
3. Pravna i poslovna sposobnost
Ponuditelj u ovom postupku nabave mora dokazati sljedeće:
— upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta.
Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod;
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju ponude zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće:
1. Popis značajnih ugovora o isporuci robe
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana Naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Primjer popisa naveden je u obrascu IV. koji je sastavni dio ove DZN.
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za isporuku periferne informatičke opreme iste ili slične predmetu nabave, u ukupnoj vrijednosti jednakoj ili većoj od 12 500 000 HRK.
Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
2. Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi
Ponuditelj je dužan dostaviti kataloge, fotokopije stranice iz kataloga ili ispis sa web stranice (potrebno je i navesti adresu web stranice) proizvođača ili predstavnika u RH za sve stavke Troškovnika kojom dokazuje da ponuđena oprema odgovara traženoj opremi u tehničkoj specifikaciji.
Dijelove ponude kao što su katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
DD-V-10/14-8
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
28.5.2014 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 28.5.2014 - 12:00

Mjesto

HEP.d.d., Ulica grada Vukovara 37, zgrada 3. (NDC), Sektor za informatiku i telekomunikacije, dvorana 217.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za podnošenje žalbe je 10 dana od dana:
i. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
ii. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
iii. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda te;
iv. Primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, odnosno razloge poništenja.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb, Republika Hrvatska.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
14.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: