(HR) Nabavka plina

Datum objave: 16.04.2021. 09:10 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.04.2021.

Hrvatska-Osijek: Prirodni plin

2021/S 074-186542

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dječji vrtić Osijek
Nacionalni registracijski broj: 06828481465
Poštanska adresa: Vijenac Ivana Meštrovića 7
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Prakatur
E-pošta: pravnik@vrticiosijek.hr
Telefon: +385 31204700
Telefaks: +385 31204701
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vrticiosijek.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0013943
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Opskrba plinom

 

Referentni broj: NVV-01/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09123000 Prirodni plin
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Opskrba prirodnim plinom.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Podcentri unutar centara Dječjeg vrtića Osijek sukladno troškovniku.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Opskrba prirodnim plinom.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok plaćanja / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Ponuditelj u ponudi mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni,strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana (čl. 257.ZJN-a).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da su podaci koji su sadržani u dokumentu važeći, odnosno da odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

U slučaju zajednice ponuditelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

U slučaju korištenja podugovaratelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno.

U slučaju da se ponuditelj, u smislu članka 275. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oslanja na sposobnost određenog gospodarskog subjekta, obvezan je za toga gospodarskog subjekta dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. ove Dokumentacije.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Vijenac Ivana Meštrovića 7, HR-31000 Osijek.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/04/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: