(HR) Nabavka potrošnog građevinskog i srodnog materijala

Datum objave: 06.09.2016. 10:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 06.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski materijali i pridruženi artikli

2016/S 171-308514

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HEP – Proizvodnja d. o. o.
09518585079
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: HEP – Proizvodnja d. o. o., Služba za operativnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ines Krajc, dipl. oec
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16321564
E-pošta: proizvodnja-nabava4@hep.hr

Telefaks: +385 16322103

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0019281

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Urudžbeni Zapisnik Naručitelja HEP – Proizvodnja d. o. o.
09518585079
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: Služba za operativnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ines Krajc
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16321564
E-pošta: proizvodnja-nabava4@hep.hr

Telefaks: +385 16322103

I.2)Glavna djelatnost

Električna energija

I.3)Nabava u ime drugih naručitelja

Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:

Građevinski materijal, Grupa 1 – Potrošni građevinski i srodni materijal.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Pogoni/PP i HEP – Proizvodnja d. o. o.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 700 000 HRK

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):

Postupak nabave provodi se za Grupu 1: potrošni građevinski i srodni materijal s obzirom da je ista grupa poništena u prethodnom postupku nabave. Procijenjena vrijednost nabave za grupu 1 iznosi 2 400 000 HRK, dok je procijenjena vrijednost nabave za sve grupe 3 700 000 HRK.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44100000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Podaci o grupama

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom za grupu predmeta iz dijela B. DZN-a. Stvarna nabavljena količina robe na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave grupe koja iznosi 2 400 000 HRK.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 700 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi okvirni sporazum će u roku od 10 radnih dana od potpisa okvirnog sporazuma, dostaviti Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma. Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma će biti na iznos od 10 % vrijednosti okvirnog sporazuma (bez PDV-a) u obliku garancije banke, neopozive, plative na „prvi poziv” i „ bez prava prigovora”.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.4)Ostali posebni uvjeti:

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno DZN-u.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno DZN-u.

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno DZN-u.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:

2700-V-6-16-2

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

13.10.2016 - 09:00

IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.6)Rok valjanosti ponude

danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 13.10.2016 - 9:00

Mjesto

HEP – Proizvodnja d. o. o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, I. kat – soba 124.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

1.9.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: