(HR) Nabavka primarne i sekundarne opreme s ugradnjom u postrojenju 110 kV TS Senj

Datum objave: 27.09.2016. 09:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Elektrotehnička oprema

2016/S 186-335021

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
13148821633
Kupska 4
Služba(e) za kontakt: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Organizacijska jedinica koja provodi postupak javne nabave: Prijenosno područje Rijeka (u daljnjem tekstu: Naručitelj), M. Tita 166, 51410 Opatija
Na pažnju (osoba za kontakt): Milvana Brnelić, dipl. oec.
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 51710782
E-pošta: ri-nabava@hops.hr
Telefaks: +385 51271467

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: www.hops.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0021159

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Zagreb, Prijenosno područje Rijeka
13148821633
M. Tita 166
Služba(e) za kontakt: Ured direktora
Na pažnju (osoba za kontakt): Zdravko Šojat, dipl. ing.
51410 Opatija
Hrvatska
Telefon: +385 51710710
E-pošta: zdravko.sojat@hops.hr
Telefaks: +385 51271395

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Primarna i sekundarna oprema s ugradnjom u postrojenju 110 kV TS Senj.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke materijala i opreme, izvođenja radova i izvršenja usluga je TS Senj.
Gospodarski subjekti prije podnošenja ponude mogu izvršiti uvid u postojeće stanje postrojenja 110 kV TS Senj o vlastitom trošku, kako bi prije predaje ponude mogli sagledati sve aspekte poslova koji su predmet nabave, a sve sukladno ovom DZN-u te ponuditi cjelovitu i kvalitetnu ponudu.
Termini posjeta: 4.10.2016 i 5.10.2016.
Ponuditelji su obavezni prethodno se pisanim putem najaviti naručitelju. Točno vrijeme obilaska odrediti će se u dogovoru sa zainteresiranim ponuditeljima koji se pravovremeno najave za obilazak, uz predočenje ovlaštenja izdanog na ime stručnog/ih djelatnika ponuditelja, koji će obaviti uvid u mjesto rada. Obilazak će se izvršiti sa svakim zainteresiranim subjektom pojedinačno i odvojeno.

Kontakt osoba naručitelja je: mr. sc. Kristijan Frlan, dipl. ing.; tel.: +385 51710723, mob.: +385 915783582, e-pošta: kristijan.frlan@hops.hr

Nakon uvida u postojeće stanje, naručitelj i gospodarski subjekt potpisuju potvrdu o uvidu u postojeće stanje predmeta nabave. Izjavu o izvršenom uvidu u postojeće stanje (Izjava 4.) i pripadajuću Potvrdu o izvršenom uvidu u postojeće stanje (Obrazac 1.) ponuditelj je dužan priložiti u ponudi kao sastavni dio iste.
Davanjem navedene Izjave ponuditelj prihvaća da je obišao i detaljno pregledao mjesto izvođenja radova i okolicu, da je upoznao bitne elemente koji imaju utjecaj na izvođenje radova te da je na temelju toga podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da nije bio upoznat s prilikama ili dijelovima dokumentacije.
Neizvršenje uvida neće biti razlog za isključenje ponude, ali time ponuditelj preuzima rizik dostavljanja ponude koja ne sadrži sve aspekte u smislu sagledanih svih troškova od kojih se sastoji ponuđena cijena. Ukoliko nije izvršen uvid u postojeće stanje, ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti neispunjene i prekrižene obrasce (Izjava 4. i Obrazac 1.).

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Predmet nabave ovog postupka je nabava primarne i sekundarne opreme s ugradnjom za postrojenje 110 kV TS Krk što obuhvaća:
1) zamjenu sekundarne opreme na svim poljima:
— vodna polja; zamjena zbog dotrajalosti opreme,
— transformatorska polja; zamjena zbog zadovoljavanja uvjeta o razgraničenju sa HEP – ODS-om.
2) zamjenu staničnog računala:
— postojeće stanično računalo nema mogućnost komunikacije s novim numeričkim uređajima po protokolu IEC 61850.
3) zamjena prekidača na VP Lošinj i remont prekidača na VP Omišalj:
— zamjena prekidača zbog sigurnosti napajanja TS Lošinj koja je radijalno spojena na TS Krk,
— remont prekidača na VP Omišalj zbog dugogodišnjeg korištenja.
4) zamjena mjernih transformatora na vodnim poljima:
— ugrađuju se novi kombinirani mjerni transformatori jer su postojeći strujni i naponski mjerni transformatori na kraju životne dobi.
5) zamjena rastavljača/uzemljivača i elektromotornih pogona na vodnim poljima:
— ugrađuju se novi rastavljači/uzemljivači na vodnim poljima jer postojeći uzemljivači nemaju elektromotorni pogon te nisu daljinski upravljivi.
6) zamjena kabelskih polica u kabelskim kanalima:
— zamjena kabelskih polica u kabelskim kanalima zbog korozije (utjecaj mora) i dotrajalosti.
Jamstveni rok za isporučenu i ugrađenu opremu i izvršene pripadajuće radove mora biti najmanje 36 mjeseci od uspješnog preuzimanja i konačnog obračuna. Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu o jamstvenom roku kojom potvrđuje da je jamstveni rok za isporučenu i ugrađenu opremu i izvršene pripadajuće radove iznosi najmanje 36 mjeseci od uspješnog preuzimanja – na ili sukladno obrascu Izjava 1.
Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja, odnosno kojom se nudi roba koje ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz DZN-a, ponuda će biti odbijena.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31730000 - DA42

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave definirana je Troškovnikom iz dijela D DZN-a.
Ako ponuditelj promijeni količine navedene u Troškovniku iz dijela D DZN-a ili dostavi ponudu samo za dio količine navedene u Troškovniku iz dijela D DZN-a, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.
Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio točnu količinu predmeta nabave u skladu s odredbom članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12).
Projektnom dokumentacijom i Troškovnikom predviđena je isporuka opreme točno definiranih tehničkih karakteristika. Uvažavajući projektnu dokumentaciju, oprema koja bi imala drugačije tehničke značajke od navedenih u Troškovniku dovela bi naručitelja u situaciju da ima tehničkih poteškoća s njezinim funkcioniranjem.
Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača, ili „jednakovrijednu”, te je dužan u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje sukladnost ponuđene opreme sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih karakteristika sadržanih u tehničkoj specifikaciji (dio B DZN-a) i Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 11 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
5.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj će u sklopu svoje ponude dostaviti:
— bankarsku garanciju, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv” i „bez prigovora” na iznos od: 200 000 HRK, ili
— može dati novčani polog.
Ukoliko ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d. o. o. na transakcijski račun (IBAN) HR92 2340 0091 5102 2183 7 na iznos 200 000 HRK (rok povrata uplaćenog novčanog pologa kao jamstva za ozbiljnost ponude je neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3001-3-16, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i naziv otvorenog postupka javne nabave.
Napomena: Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku izvornika bankarske garancije koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj u roku za dostavu ponuda dostavlja naručitelju u papirnatom obliku, a u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava (učitava u EOJN) skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije.
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije mora glasiti na: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Kupska 4., HR-10000 Zagreb; OIB 13148821633.
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude i/ili Jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja njihovo produženje roka. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok.
Jamstvo za ozbiljnost ponude (bankarska garancija ili polog) će biti aktivirano u slučaju:
— ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ZJN-a,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ZJN-a,
— ako ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,
— ako ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Napomena: U tekstu jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije obavezno je taksativno navesti sve prethodno naznačene slučajeve za koje se izdaje jamstvo za ozbiljnost ponude.
Napomena: Dokaz o uplati pologa ponuditelj u roku za dostavu ponuda u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava (učitava u EOJN) skenirano.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva će pohraniti.
Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno kada odabrani ponuditelj prihvati ugovor, odnosno dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
5.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi Ugovor o javnoj nabavi će u roku od 7 dana od potpisa ugovora dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Naručitelj će aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u slučaju neispunjenja preuzetih obveza, neurednog ispunjenja odnosno zakašnjenja s ispunjenjem te za slučaj povrede drugih ugovornih obveza i posebnih uvjeta i zahtjeva prema ZoTEE-u.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti u obliku izvorne bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv” i „bez prigovora” te na iznos od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a) uvećanog za 250 000 HRK za slučaj povrede posebnih uvjeta i zahtjeva iz čl. 18 st. 7 Zakona o tržištu električne energije.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora glasiti na naručitelja: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb.
Rok valjanosti jamstva za uredno ispunjenje Ugovora mora biti sukladno roku predviđenom za izvršenje ugovora plus 10 dana respiro.
Svaki ponuditelj je, kao sastavni dio svoje ponude dužan priložiti Izjavu o dostavljanju jamstva o urednom ispunjenju ugovora (na ili sukladno obrascu Izjava 2 iz dijela C DZN-a). Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i pečatom.
Napomena: Ponuditelj u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava (učitava u EOJN) skeniranu traženu izjavu.
5.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani će ponuditelj, s kojim se sklopi Ugovor o javnoj nabavi, pri ispostavi zadnjeg računa za isporuku predmeta nabave dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku traži se za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku bankarske garancije koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa „na prvi poziv” i „bez prava prigovora”, te na iznos od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a).
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na naručitelja: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb.
Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti sukladan ugovorenom jamstvenom roku uz respiro period od 10 dana.
Svaki ponuditelj je kao sastavni dio svoje ponude dužan priložiti Izjavu o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (na ili sukladno obrascu Izjava 3 iz dijela C DZN-a).
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Za ovaj ugovor o javnoj nabavi nije predviđeno plaćanje predujma.
Račune će naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu po ugovornoj stopi od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.
Početak roka plaćanja teče od datuma računa koji mora odgovarati datumu isporuke, odnosno izvršenja radova.
Račun ovjerava ovlaštena osoba naručitelja u roku od 8 dana od primitka računa. Dan primitka računa smatra se dan primitka računa na dokaziv način u Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, HR-51410 Opatija (putem urudžbenog zapisnika).
Plaćanje se vrši:
— temeljem privremenih situacija/računa za izvršenu isporuku i radove do 90 % ugovorene vrijednosti utvrđene zapisnikom,
— ostatak do 100 % ugovorene vrijednosti, odnosno do vrijednosti izvršene isporuke i radova utvrđenih konačnim zapisnikom o primopredaji, temeljem konačne situacije/računa.
Ponuditelj s kojim će se potpisati ugovor mora biti suglasan da vjerovnik ne može prenositi, ustupati ili prodati svoju tražbinu i prava proistekla iz te tražbine trećoj osobi (novom vjerovniku) bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Za ovaj ugovor o javnoj nabavi nije predviđeno plaćanje predujma.
Račune će naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu po ugovornoj stopi od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.
Početak roka plaćanja teče od datuma računa koji mora odgovarati datumu isporuke, odnosno izvršenja radova.
Račun ovjerava ovlaštena osoba naručitelja u roku od 8 dana od primitka računa. Dan primitka računa smatra se dan primitka računa na dokaziv način u Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, HR-51410 Opatija (putem urudžbenog zapisnika).
Plaćanje se vrši:
— temeljem privremenih situacija/računa za izvršenu isporuku i radove do 90 % ugovorene vrijednosti utvrđene zapisnikom,
— ostatak do 100 % ugovorene vrijednosti, odnosno do vrijednosti izvršene isporuke i radova utvrđenih konačnim zapisnikom o primopredaji, temeljem konačne situacije/računa.
Ponuditelj s kojim će se potpisati ugovor mora biti suglasan da vjerovnik ne može prenositi, ustupati ili prodati svoju tražbinu i prava proistekla iz te tražbine trećoj osobi (novom vjerovniku) bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: 1.9. Posebni uvjeti i zahtjevi prema Zakonu o tržištu električne energije
Prema odredbama članka 18. stavka 7. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/2013), naručitelj kao neovisni operator prijenosa ne smije zajednički dijeliti informatičke sustave ili opremu, poslovne prostore i sustave sigurnog pristupa s bilo kojim dijelom vertikalno integriranog subjekta niti zajednički koristiti usluge istih savjetnika ili vanjskih pružatelja usluge za informatičke sustave ili informatičku opremu.
Ponuditelj/član zajednice ponuditelja/podizvoditelj za navedene usluge ne smije imati aktivni Okvirni sporazum/Ugovor/Narudžbenicu/Sporazum o poslovnoj suradnji (dalje u tekstu: Ugovor) kao ugovorna strana ili podizvoditelj niti sklopiti Ugovor s bilo kojim društvom u sastavu vertikalno integriranog subjekta za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d. o. o.
Vertikalno integrirani subjekt osim naručitelja čine:
Hrvatska elektroprivreda d. d.,
HEP – Proizvodnja d. o. o.,
C.S. Buško Blato d. o. o. (BiH),
HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o.,
HEP – Opskrba d. o. o. ,
HEP – Toplinarstvo d. o. o.,
HEP – Trgovina d. o. o.,
HEP – Trade d. o. o (BiH),
HEP – KS sh.p.k. (Kosovo),
HEP Magyarorszag Energia Kft (Mađarska),
HEP – Trgovina d.o.o. (Slovenija),
HEP – Trade d. o. o. Beograd (Srbija),
HEP – Plin d. o. o.,
HEP – Opskrba plinom d. o. o.,
TE Plomin d. o. o.,
Plomin Holding d. o. o.,
Program Sava d. o. o.,
Nuklearna Elektrana Krško d. o. o.,
kao i eventualna druga povezana društva u okviru „HEP grupe” koja se mogu podvesti ili će se moći podvesti (doregistracija, novoosnovana društva, društva kupljena u akvizicijama i dr.) pod definiciju vertikalno integriranog subjekta iz članaka 3. stavka 2. točke 61. ZoTEE-a.
U provedbi postupaka nabave, a u svrhu osiguranja neovisnosti operatora prijenosa, odnosno utvrđivanja da ne postoje okolnosti koje bi sprječavale sklapanje ugovora u smislu članka 18. stavka 7. ZoTEE-a, ponuditelj je dužan u sklopu svoje ponude dostaviti izjavu kojom jamči da u roku valjanosti ponude i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa koji proizađe iz predmetnog postupka nabave, ovisno o predmetu nabave, neće:
— pružati usluge vezane za informatičke sustave ili opremu za bilo koje društvo u sastavu VIS-a te isto to jamči za:
— podizvoditelja(e) (ako je angažiran), i
— stručnjake ili druge osobe koje su mu na raspolaganju i koje će biti uključene u realizaciju predmetnog ugovora,
za što je ponuditelj dužan dati Izjavu A prema ZoTEE-u u privitku DZN-a C (Izjava 5.).
U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja mora dostaviti izjavu.
U slučaju da niti 1 ponuditelj ne dostavi Izjavu A prema ZoTEE-u u skladu s ovom točkom DZN-a, naručitelj može sklopiti ugovorni odnos s ponuditeljem koji dostavi izjavu kojom jamči da za vrijeme trajanja ugovornog odnosa koji proizađe iz predmetnog postupka nabave, njegovi radnici koji će biti uključeni u realizaciju predmetnog ugovora neće:
— pružati usluge vezane za informatičke sustave ili opremu za bilo koje društvo u sastavu VIS-a, te isto to jamči za:
— radnike podizvoditelja (ako je angažiran), i
— za stručnjake ili druge osobe koje su mu na raspolaganju i koje će biti uključene u realizaciju predmetnog ugovora za što je ponuditelj dužan dati Izjavu D prema ZoTEE-u u privitku DZN-a C (Izjava 6.).
Ponuditelji/članovi zajednice ponuditelja su dužni svaki zasebno dostaviti 1 od gore navedenih izjava kao sastavni dio svoje ponude. Ponuda u kojoj nije dostavljena odgovarajuća izjava ili se tijekom postupka nabave na bilo koji način utvrdi da je dostavljena neistinita i/ili necjelovita izjava, bit će odbijena.
Svaki propust druge ugovorne/sporazume strane da pruži istinite informacije u vezi poslovnog odnosa s bilo kojim društvom u sastavu VIS-a, uslijed kojeg dođe do povrede odredbi članka 18. stavka 7. ZoTEE-a tijekom trajanja ugovornog odnosa s HOPS-om, bit će razlog raskida ugovornog odnosa čim HOPS utvrdi takav propust ili povredu.
U tom slučaju HOPS ima pravo potraživanja naknade u smislu kazne za nepoštivanje posebnih uvjeta i zahtjeva nabave prema članku 18. stavku 7. ZoTEE-a i to u iznosu od 10 % ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost plus 250 000 HRK.
Kazna će se naplatiti iz Jamstva za uredno ispunjenje ugovora, neovisno o tome je li HOPS pretrpio štetu ili nije.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja. Ukoliko će dio ugovora ponuditelj dati u podugovor 1 ili više podizvoditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje obvezni razlozi za isključenje sukladno ovoj točki DZN-a.
3.1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćna osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
c) kazneno djelo terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima kako je definirano u članku 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP (36) ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke (članak 57. stavak 1., točka (d) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća);
d) dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (38) (članak 57. stavak 1., točka (f) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu (Izjava o nekažnjavanju). Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
Napomena: prokurist nije osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Predložak Izjave je sastavni dio DZN-a (Dokaz 1.) u dijelu C DZN-a.
Napomena: Ponuditelj u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava (učitava u EOJN) skeniranu traženu Izjavu o nekažnjavanju potpisanu(e) vlastoručno od strane osobe(a) po zakonu ovlaštene(ih) za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerenu pečatom gospodarskog subjekta.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere gore navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog stavka, naručitelj može radi provjere gore navedenih okolnosti od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke (a); ili
c) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod (a) i (b) ili oni ne obuhvaćaju sva gore navedena kaznena djela.
Naručitelj može navedenu provjeru okolnosti primijeniti i u odnosu na podizvoditelje.
3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod (a); ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod (a) ili (b).
Napomena: Ponuditelj u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava (učitava u EOJN) skenirani traženi dokument.
3.1.3. Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama 3. i 4. iz dijela A.DZN-a.
3.2. Ostali razlozi isključenja
3.2.1. Težak profesionalni propust
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Ponuditelj, zajednica ponuditelja ili podizvoditelj za traženi ostali razlog isključenja iz ove točke 3.2.1. iz dijela A DZN-a u ponudi ne dostavljaju niti 1 dokument.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
Ponuditelj u ovom postupku nabave mora dokazati sljedeće:
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju Zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.
Napomena: Ponuditelj u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava (učitava u EOJN) skenirani traženi dokaz sposobnosti.
Napomena:
Članak 5. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (Narodne novine br. 61/11) navodi da se pod obavljanjem neregistrirane djelatnosti smatraju se sljedeće aktivnosti:
— kad pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar,
— kad pravna osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti,
— kad fizička osoba obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela ili prijavila poreznim tijelima,
— kad fizička osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti,
— kad pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost unatoč zabrani obavljanja djelatnosti.
Također se navodi da se ne smatra obavljanjem neregistrirane djelatnosti; obavljanje drugih djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar nadležnog tijela, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost; povremeno obavljanje djelatnosti za koje je posebnim zakonom isključena obveza registracije djelatnosti kod nadležnog tijela i prijava poreznim tijelima; rad za vlastite potrebe te obiteljska pomoć, prijateljska pomoć i susjedska pomoć ukoliko se rad obavlja bez plaćanja ili druge materijalne koristi te ako se rad ne obavlja redovito; obavljanje nužnog rada za sprječavanje nesreće ili otklanjanje posljedica prirodnih ili drugih nesreća te volontiranje sukladno posebnom propisu.
Članak 6. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (Narodne novine br. 61/11) navodi da pravna ili fizička osoba koja omogući obavljanje neregistrirane djelatnosti 1 ili većem broju pravnih ili fizičkih osoba sudionik je u obavljanju neregistrirane djelatnosti.
Ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji
Kako bi mogao izvršiti ugovor ili dio ugovora za predmet nabave, ponuditelj mora dostaviti za sebe ili za podizvoditelja sljedeće:
4.1.2.1.
a) Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog odnosno odgovarajućeg registra Republike Hrvatske, ukoliko gospodarski subjekt ima sjedište u Republici Hrvatskoj; ili
b) odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj i/ili podizvoditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15).
4.1.2.2.
a) Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika neopasnog otpada.
Ponuditelj mora dokazati da za prijevoz otpadnog građevinskog materijala, što čini dio predmeta nabave, ima potvrdu upisa u očevidnik prijevoznika neopasnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Izdavatelj dokaza sposobnosti je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; ili
b) Odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije.
Dokumenti koji se prilažu moraju biti važeći.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi Zajednice ponuditelja sposobnost iz točke 4.1.2. dijela A DZN-a mogu dokazati na način da predmetnu sposobnost dokazuje onaj član Zajednice ponuditelja koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave za čije izvršenje se tražena sposobnost mora dokazati.
U slučaju angažiranja podizvoditelja, ponuditelj ili članovi Zajednice ponuditelja sposobnost iz točke 4.1.2. dijela A DZN-a mogu dokazati na način da predmetnu sposobnost dokazuje onaj podizvoditelj koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave za čije izvršenje se tražena sposobnost mora dokazati.
Ako ponuditelj, član(ovi) Zajednice ponuditelja ili podizvoditelj(i) koji dokazuju sposobnost traženu točkom 4.1.2.1. dijela A DZN-a ima(ju) sjedište u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora ili u trećoj državi, sposobnost dokazuju sukladno odredbama čl. 69. – 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15), ovisno što je primjenjivo.
Napomena: Ponuditelji ili članovi Zajednice ponuditelja mogu u ponudi dostaviti Izvod iz ove točke (4.1.2.1.) pod (a) u 1 primjerku pod uvjetom da istim dokazuju svoju sposobnost kako je traženo ovom DZN-u.
Obrazloženje za točku 4.1.2.1.:
U zakonu o gradnji (NN br. 153/13) je uz ostalo navedeno sljedeće:
Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini. Graditi može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. Ako u građenju sudjeluju 2 ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača.
Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati:
1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu;
2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača.
U čl. 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) navedeno je da graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.
Odabrani ponuditelj (izvoditelj) mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova u skladu s odredbama članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15).
Kako bi gospodarski subjekt (ponuditelj, član(ovi) Zajednice ponuditelja ili podizvoditelj(i)) mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora u skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13) i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15), isti mora dokazati posjedovanje traženog dokaza sposobnosti.
Napomena: Ponuditelj u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava (učitava u EOJN) skenirani traženi dokaz sposobnosti.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: U svrhu dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti:
4.2.1. Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti
Ponuditelj mora kao sastavni dio ponude dostaviti policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti koja obuhvaća javnu odgovornost prema štetnom događaju i odgovornost prema vlastitim radnicima. Iznos osiguranja po štetnom događaju mora iznositi najmanje 1 000 000 HRK po štetnom događaju. Polica osiguranja mora biti važeća i trajati sve vrijeme za koje se predviđa trajanje ugovora.U slučaju kada predmetna polica ističe prije roka navedenog u prethodnom stavku, ponuditelj mora u ponudi dostaviti i Izjavu kojom izjavljuje da će odmah po isteku stare sklopiti novu policu osiguranja sa istim uvjetima osiguranja. Izjavu daje osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Radovi koji su predmet nabave obavljaju se u visokonaponskim postrojenjima koja su u pogonu i pod naponom što obavljanje predmetnih poslova čini visokorizičnim.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.3.1. U postupcima javne nabave čiji je predmet roba koja zahtjeva poslove postavljanja ili instalacije, pružanje usluga ili izvođenje radova, sposobnost gospodarskog subjekta da pruži usluge, izvrši instalaciju ili izvede radove može se ocjenjivati posebice u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost
U svrhu ovog dokaza sposobnosti ponuditelj mora dostaviti Popis značajnih ugovora o izvedenim poslovima u posljednje 3 godine koji sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije poslove istih ili sličnih karakteristika kao što je predmet nabave.
Popis Ugovora daje se na ili sukladno obrascu Dokaz 2. iz dijela DZN-a C.
Te potvrde moraju sadržavati naziv predmeta ugovora i druge ugovorne strane, vrijednost ugovora, datum i mjesto izvođenja te navod jesu li poslovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.
Iz dokaza mora biti vidljivo da je ponuditelj uredno izvršio poslove:
1) ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme postrojenja naponske razine 110 kV i više;
2) ugradnju, ispitivanje i puštanje u pogon sekundarne opreme postrojenja naponske razine 110 kV i više;
3) izrada izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja VN postrojenja za elektrotehnički dio, primarna i sekundarna oprema.
Za navedene radove izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili modifikacije postrojenja te pripadajuće sekundarne opreme (točke 1. i 2.) mora biti vidljivo da su izvedeni na način da je preostali dio postrojenja bio pod naponom i u normalnom pogonu.
Ukupna vrijednost svih izvršenih ugovora mora biti u vrijednosti najmanje jednakoj 50 % procijenjene vrijednosti predmetnog postupka nabave, što iznosi 5 500 000 HRK.
U svrhu ispunjenja traženih uvjeta, ponuditelj mora uz potvrde o ispunjenom ugovoru priložiti i podatke o nazivu građevine, naponskoj razini, opisu izvedenih radova i godini izvođenja radova.
Obrazloženje uvjeta:
Ugradnja sekundarne opreme za 110 kV postrojenje, zamjena sabirnica 110 kV sustava te zamjena mjernih transformatora u TS Senj mora se realizirati na način da se pojedini dijelovi postrojenja minimalno isključuju, odnosno u postrojenju koje će biti konstantno u pogonu. Termin isključenja pojedinih polja bit će strogo određen pogonskim potrebama sustava. Takav način obavljanja radova zahtjeva iskustvo u obavljanju sličnih poslova, što u konačnici osigurava kvalitetu i brzinu završetka radova.
Naručitelj traži dokaze u svrhu utvrđivanja sposobnosti urednog izvršenja obveza gospodarskog subjekta prema drugoj ugovornoj strani jer želi sklopiti ugovor s iskusnim i pouzdanim ponuditeljem.
Također, ukupna zahtijevana vrijednost izvršenih ugovora iz djelatnosti povezane s predmetom nabave koja treba biti najmanje jednaka 50 % procijenjene vrijednosti nabave u ovom postupku, pokazatelj je da ponuditelj ima iskustva u djelatnosti koja je predmet ove nabave u opsegu koji je minimalno potreban za zadovoljenje zahtjeva naručitelja.
4.3.2. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno pripadaju li oni gosp. subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete – Dokaz 3
Minimalan broj tehničkih stručnjaka kojima ponuditelj treba raspolagati:
4.3.2.1. Najmanje 4 diplomirana inženjera elektrotehnike sa stručnim iskustvom na poslovima ugradnje/zamjene releja u postrojenjima naponske razine 110 kV ili više, odnosno da je bio sudionik radova na ispitivanju i puštanju u pogon sustava sekundarne opreme u projektima u referentnoj listi što ponuditelj dokazuje prilaganjem preslika potpisnih ispitnih protokola iz knjiga pripadnog/ih (nominiranog/ih) projekta/ata. Preslike ispitnih protokola moraju se priložiti za sve navedene djelatnike i moraju dokazati da su svi navedeni djelatnici radili točno sa relejima koji se ugrađuju.
Za sve navedene stručnjake ponuditelj mora dostaviti:
— životopis,
— referentnu listu značajnijih projekata,
— iz referentne liste mora biti vidljivo da su nominirani djelatnici obavili poslove na opremi koja se ugrađuje u ovom predmetu (upravljačka jedinica REC 670; proizvođač „ABB”, sabirnička zaštita REB 670; proizvođač „ABB”, releji REx 670; proizvođač „ABB”).
— ukoliko ponuditelj ponudi drugi tip sekundarne opreme koji odgovara navedenim karakteristikama dužan je dokazati da ima na raspolaganju djelatnike koji imaju stručno iskustvo rada s ponuđenom opremom.
Obrazloženje uvjeta:
Iskustvo u konfiguriranju i ispitivanju releja neophodno je da se planirani poslovi u ovom projektu realiziraju kvalitetno i pouzdano. Djelatnici koji nisu radili na sličnim poslovima ne mogu udovoljiti zahtjevima za sigurnost i kvalitetu izvedenog posla.
Dokaz o stručnom iskustvu na opremi koja nije predmet ugradnje neće se uzimati kao valjan.
4.3.2.2. Najmanje 2 diplomirana inženjera elektrotehnike sa stručnim iskustvom na poslovima programiranja sustava staničnog računala „Proza NET”, naponske razine 110 kV ili više, odnosno da je bio sudionik poslova na ugradnji, programiranju, ispitivanju i puštanju u pogon staničnog računala „Proza NET”, ponuditelj navedeno dokazuje prilaganjem preslika potpisnih ispitnih protokola iz knjiga pripadnog/ih (nominiranog/ih) projekta/ata. Preslike ispitnih protokola moraju se priložiti za sve navedene djelatnike i moraju dokazati da su djelatnici radili točno na poslovima koji će se obavljati.
Za sve navedene stručnjake ponuditelj mora dostaviti:
1. životopis;
2. referentnu listu značajnijih projekata.
Obrazloženje uvjeta:
U TS Senj u pogonu je stanično računalo „Proza NET”. Nova sekundarna oprema za postrojenje 110 kV spaja se na postojeće računalo. Složenost programiranja staničnog računala u uvjetima kada se radovi izvode samo na 1 dijelu postrojenja, a ostali dijelovi moraju biti pod neprekidnim nadzorom računala zahtijevaju iskustvo i sigurnost u obavljanju takvih radova. Djelatnici koji nisu radili na sličnim poslovima ne mogu udovoljiti zahtjevima za sigurnost i kvalitetu izvedenog posla.
Dokaz o stručnom iskustvu na opremi koja nije predmet ugradnje neće se uzimati kao valjan.
4.3.2.3. Ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju specijaliste kako slijedi:
1) najmanje 2 inženjera elektrotehnike s položenim stručnim ispitom.
Od navedenih stručnjaka iz točke 2., najmanje 1 mora biti glavni inženjer gradilišta;
2) najmanje 2 ovlaštena inženjera elektrotehnike sa stručnim iskustvom na poslovima projektiranja 110 kV elektroenergetskih postrojenja ili postrojenja više naponske razine;
3) najmanje 10 elektromontera (najmanje KV) osposobljenih za rad u visokonaponskim električnim postrojenjima i rad na visini;
4) najmanje 4 bravara (najmanje KV) osposobljenih za rad u visokonaponskim električnim postrojenjima i rad na visini;
5) najmanje 2 ispitivača elektrostruke za ispitivanje i puštanje u pogon primarne i sekundarne opreme postrojenja;
6) najmanje 1 radnik osposobljen za siguran rad s kamionom-dizalicom iz točke 4.3.4.1. te za siguran rad u visokonaponskim postrojenjima;
7) najmanje 1 radnik osposobljen za siguran rad s dizalicom – autokošarom iz točke 4.3.4.2. te za siguran rad u visokonaponskim postrojenjima;
8) najmanje 2 radnika osposobljena za siguran rad s dizalicama – autokošarama iz točke 4.3.4.3. te za siguran rad u visokonaponskim postrojenjima;
9) najmanje 1 radnik osposobljen za siguran rad s autodizalicom iz točke 4.3.4.4. te za siguran rad u visokonaponskim postrojenjima.
Obrazloženje uvjeta:
Iz navedenog dokaza moraju biti vidljive osobe koje će biti odgovorne za izvršenje predmetnih radova i usluga sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji te Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti te mora biti vidljivo da će ponuditelj imati na raspolaganju minimalno traženi broj tehničkih stručnjaka sa stručnim iskustvom potrebnim za izvršenje radova i usluga koji su predmet ove nabave i to u zadanim rokovima.
Tijekom izvođenja radova i izvršavanja usluga, postrojenje mora zadržati redovan pogon, osim polja 110 kV koja se u pojedinoj fazi isključuju.
4.3.3. Obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra (iz točke 4.3.2.)
4.3.3.1. Ponuditelj mora dokazati da od navedenih djelatnika iz točke 4.3.2.1 raspolaže s djelatnicima koji su uz stručno iskustvo na poslovima ugradnje/zamjene releja, stručno obučeni za rad s najmanje po 2 djelatnika za svaki navedeni programski paket ili relej:
— programskim paketom PCM 600,
— numeričkim relejima REL 670/650, proizvođača ABB,
— numeričkim relejima REC 670/650, proizvođača ABB,
— numeričkim relejima sabirničke zaštite REB 670, proizvođača ABB,
— ukoliko ponuditelj ponudi drugi tip sekundarne opreme koji odgovara navedenim karakteristikama dužan je dokazati da ima na raspolaganju djelatnike koji su stručno obučeni za rad s ponuđenom opremom.
Za navedene djelatnike ponuditelj mora dostaviti potvrdu o stručnom obučavanju izdanu od proizvođača opreme ili ovlaštenog obučnog centra. Ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju minimalno 2 djelatnika koji zadovoljavaju uvjete za svaki pojedini tip releja i programski paket PCM 600.
Obrazloženje uvjeta:
Ponuditelj mora imati na raspolaganju djelatnike koji su stručno osposobljeni za usko specijalizirane radove na instalaciji opreme koja se ugrađuje. Ugrađuje se postojeća oprema proizvođača ABB i djelatnici moraju biti osposobljeni za rad s navedenom opremom. Osposobljavanje podrazumijeva rad s programskim paketom PCM 600 i s numeričkim relejima REx 670, ABB. Ukoliko djelatnici koji obavljaju radove nisu osposobljeni za rukovanje navedenom opremom može se očekivati nekvalitetno i nepravodobno izvršenje radova.
Dokaz o stručnoj obuci za opremu koja nije predmet ugradnje neće se uzimati kao valjan.
4.3.3.2 Ponuditelj mora dokazati da od navedenih djelatnika iz točke 4.3.2.2. raspolaže s najmanje 2 djelatnika koji su, uz stručno iskustvo na poslovima programiranja sustava staničnog računala „Proza NET” , stručno obučeni i za rad s navedenom opremom.
Za navedene djelatnike ponuditelj mora dostaviti potvrdu o stručnom obučavanju za rad sa staničnim računalom „Proza NET”, izdanu od proizvođača opreme ili ovlaštenog obučnog centra.
Pojašnjenje uvjeta:
Ponuditelj mora imati na raspolaganju djelatnike koji su stručno osposobljeni za obavljanje predmetnih radova na staničnom računalu „Proza NET”. Radovi zahtijevaju poznavanje programskih paketa kojim se programira stanično računalo. Ukoliko djelatnici koji obavljaju radove nisu osposobljeni za rukovanje navedenom opremom, može se očekivati nekvalitetno i nepravodobno izvršenje radova.
Dokaz o stručnoj obuci za opremu koja nije predmet ugradnje neće se uzimati kao valjan.
4.3.3.3. Za osobe iz točke 4.3.2.3. koje će ponuditelj imati na raspolaganju za izvođenje radova koji su predmet ove nabave mora dostaviti odgovarajuće isprave (svjedodžbe, potvrde, certifikate) kojima se dokazuju tražene obrazovne i stručne kvalifikacije, kako slijedi:
1) za inženjere elektrotehnike iz točke 4.3.2.3.1. kao dokaz je potrebno priložiti:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdanom od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja;
b) referentnu listu značajnijih poslova iz koje je vidljivo stručno iskustvo vođenja elektromontažnih radova izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih postrojenja 110 kV ili postrojenja više naponske razine.
2) za ovlaštene inženjere elektrotehnike iz točke 4.3.2.3.2. kao dokaz je potrebno priložiti:
a) potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Hrvatske komore inženjera građevinarstva;
b) referentnu listu značajnijih projekata, istovjetnog ili višeg nivoa razrade na poslovima projektiranja izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih postrojenja 110 kV ili postrojenja više naponske razine.
3) za elektromontere iz točke 4.3.2.3.3. kao dokaz je potrebno priložiti:
a) dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način u visokonaponskim električnim postrojenjima;
b) dokaz o osposobljenosti za rad na visini za najmanje 5 elektromontera navedena pod (a);
4) za bravare iz točke 4.3.2.3.4. kao dokaz je potrebno priložiti:
a) dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način u visokonaponskim električnim postrojenjima;
b) dokaz o osposobljenosti za rad na visini za najmanje 2 bravara navedena pod (a).
5) za ispitivače elektrostruke iz točke 4.3.2.3.5. kao dokaz je potrebno priložiti:
a) referentnu listu značajnijih poslova iz koje je vidljivo stručno iskustvo u poslovima ispitivanja primarne i sekundarne opreme VN postrojenja naponske razine 110 kV ili postrojenja više naponske razine;
b) dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način u visokonaponskim električnim postrojenjima.
6) Za radnike iz točaka 4.3.2.3.6. – 4.3.2.3.9. koji upravljaju navedenim radnim strojevima/vozilima potrebno je priložiti:
a) uvjerenje o osposobljenosti za rad sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;
b) dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način u visokonaponskim električnim postrojenjima.
4.3.4. Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora – Dokaz 4.
Ponuditelj treba dokazati da će imati na raspolaganju alate, uređaje ili tehničku opremu neophodnu za izvršenje dijela usluga koje su predmet ove nabave te da će isti biti na raspolaganju u dovoljnom opsegu za kvalitetno izvršenje predmetne nabave u za to predviđenom roku te u tu svrhu dostaviti:
a) izjavu o raspolaganju alatima, uređajima ili tehničkom opremom;
b) popis alata, uređaja ili tehničke opreme iz kojeg je razvidno koje alate, uređaje i tehničku opremu će ponuditelj imati na raspolaganju u svrhu izvršenja zahtjeva navedenih u tehničkom dijelu ove DZN-a, među kojima je najmanje:
1) 1 kamion-dizalica za prijevoz, demontažu i montažu opreme, nosivosti kod maksimalnog dohvata od najmanje 8 m / 18 kN.
Za kamion-dizalicu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;
2) 1 dizalica autokošara, radne visine 12 m, rotacije dizalice 360°, rotacija košare ±70° i nosivosti košare 200 kg + alat.
Za hidrauličnu dizalicu obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;
3) 2 dizalice autokošare, radne visine 21 m, rotacije dizalice 360°, rotacija košare ±70° i nosivosti košare 200 kg + alat.
Za hidraulične dizalice obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;
4) 1 autodizalica, minimalnog dohvata do 30 m, na kraju nosi 18 kN i rotacija dizalice 360°.
Za hidraulične dizalice obvezno treba priložiti važeće uvjerenje o provjerenoj sigurnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdano od ovlaštene institucije;
5) 1 ispitni uređaj sa strujnim i naponskim analognim izlaznim i ulaznim kontaktima koji može proizvesti takav testni napon i struju (do 2 000 V / 800 A) dovoljnu za kvalitetno i pouzdano ispitivanje mjernih transformatora (uređaj kao Omicron CPC 100 ili jednakovrijedan).
Za ispitni uređaj obvezno treba priložiti važeću potvrdu o umjeravanju izdanu od ovlaštenog laboratorija – umjernice;
6) 1 ispitni uređaj sa strujnim i naponskim analognim izlaznim i ulaznim kontaktima koji može proizvesti takav testni napon i struju (od 0 do 600 V / od 0 do 75 A 1-fazno AC) dovoljnu za kvalitetno i pouzdano sekundarno ispitivanje zaštitnih releja (uređaj kao Omicron CMC 256 ili jednakovrijedan).
Za ispitni uređaj obvezno treba priložiti važeću potvrdu o umjeravanju izdanu od ovlaštenog laboratorija –umjernice;
7) 3D terestrički laserski skener s faznim načinom mjerenja, dometa 0,6 m – 120 m, opremljen kamerom, brzina snimanja do 976 000 točaka/s, kut snimanja 305° vertikalno i 360° horizontalno.
Za 3D terestrički laserski skener ponuditelj je dužan dostaviti i presliku tehničkih specifikacija iz kojih su vidljive tehničke karakteristike iste s potvrdom o umjeravanju ne starijom od 1 godine te odgovarajući licencirani programski paket za obradu snimaka i odgovarajući licencirani programski paket za izradu vizualizacije postrojenja.
8) autorizirana verzija programske podrške za releje koji se ugrađuju; PCM 600 za releje proizvođač „ABB”:
— ukoliko ponuditelj ponudi drugi tip sekundarne opreme koji odgovara navedenim karakteristikama dužan je dokazati da ima na raspolaganju autoriziranu verziju programske podrške potrebnu za parametriranje ponuđene opreme.
Obrazloženje uvjeta:
— Tehnička opremu pod 1., 2., 3. i 4..: S obzirom da predmetne usluge uključuju dopremu i montažu primarne opreme 110 kV postrojenja (sabirnice, mjerni transformatori, …) koja pojedinačno teži više stotina kilograma, potrebno je da ponuditelj ima na raspolaganju tražene strojeve i radnike, pomoću kojih se tražene usluge mogu izvršiti na pouzdan i siguran način, u kratkom roku izvršenja zbog pogonskog režima postrojenja u kojima se predmetne usluge izvode,
— Uređaji pod 5. i 6.: Specifikacija usluga predviđa i završno ispitivanje mjeriteljskog lanca zajedno s mjernim uređajima i ugrađenim mjernim transformatorima koji su sastavni dio istog, sekundarne opreme, stoga je nužno da Ponuditelj posjeduje odgovarajuće uređaje kojima može kvalitetno i dovoljno precizno izvršiti tražena ispitivanja,
— Uređaj pod 7.: Potrebno je laserski snimiti položaj 110 kV postrojenje nakon novougrađene primarne opreme i spojne opreme koji mogu biti udaljeni od mjesta snimanja min. 0,6 m – 120 m, stoga je brzina snimanja veoma važno za utvrđivanje stvarnog položaja i objekta (aparata) u prostoru,
— Tehnička oprema 8.: korištenjem licenciranog programa osigurava se kvaliteta izvođenja radova.
Uporaba neautorizirane programske podrške ukazuje da ponuditelj nema adekvatan alat za izvršenje ugovornih obveza.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
3001-V-3/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
3.11.2016 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 3.11.2016 - 12:00

Mjesto

Na adresi: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, HR-51410 Opatija.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
Norme osiguranje kvalitete
Kako bi mogao izvršiti ugovor ili dio ugovora za predmet nabave, ponuditelj mora dostaviti za sebe i/ili za podizvoditelja sljedeće:
4.4.1. Važeći certifikat iz serije ISO 9001 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za osiguranjem kvalitete u području projektiranja i izvođenja radova u elektroenergetskim postrojenjima; i
4.4.2. Važeći certifikat iz serije OHSAS 18001 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu u području projektiranja i izvođenja radova u elektroenergetskim postrojenjima.
Naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom i zaštite na radu izdane od tijela osnovanih u drugim državama članicama. Naručitelj će prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama za osiguranjem kvalitete, zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.
Obrazloženje uvjeta:
Certifikat ISO 9001: Ponuditelj mora dokazati da posluje po sustavu koji jamči zadovoljavajuću sigurnost po pitanju osiguranja kvalitete.
Certifikat OHSAS 18001: S obzirom da se veliki dio traženih usluga i radova obavlja u visokonaponskim postrojenjima u okruženju visokog napona koji u slučaju neodgovarajuće zaštite može biti i smrtonosan, posjedovanje traženog certifikata garancija je naručitelju da se radi o ponuditelju koji ima pouzdan sustav koji poštuje pravila zaštite na radu.
Usluge montaže i demontaže te ispitivanja i puštanja u pogon, izvode se u blizini visokog napona i stoga je nužno da te usluge izvršavaju izvoditelji s visokom organizacijom poslovanja, koji imaju obučeno osoblje, ispitanu i ispravnu opremu i sredstva rada, striktno primjenjuju propisana sredstva zaštite na radu, i to na način da se pridržavaju svih pravila i mjera sigurnosti, a sve radi sprječavanja nezgoda na radu ili oštećenja postrojenja, a time i života i zdravlja radnika, do kojih može doći zbog nepoznavanja, neuočavanja ili podcjenjivanja realno prisutnih opasnosti.
Stoga je neophodno da predmetne radove izvode izvoditelji koji zadovoljavaju najviše norme kvalitete i sigurnosti i koji imaju iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova, a sve kako se ne bi ugrozila sigurnost opskrbe potrošača električnom energijom.
Posjedovanje traženih certifikata garancija je naručitelju da se radi o ponuditelju koji ima pouzdan sustav upravljanja kvalitetom, koji strogo poštuje pravila zaštite okoline i koji ima propisane procedure zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i koji može uspješno, kvalitetno i pravovremeno izvršiti tražene radove.
4.4.3. Certifikat ili važeća potvrda o tvorničkoj kontroli kvalitete
a) Certfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje proizvodnog pogona (radione) u kojemu se proizvodi čelična konstrukcija, a kojim se dokazuje da su provedene radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koje provodi odobreno tijelo, sukladno odredbama čl. 44. i čl. 80. Zakona o građevnim proizvodima (NN br. 76/13); ili
b) Važeću Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje (izdana sukladno odredbama Zakona o građevnim proizvodima (NN br. 73/13, 30/14), te odredbama Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) i Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/08, 87/10, 129/11), sukladno odredbama čl. 72., 73. i 80.; ili
c) Odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije. Certifikat ili potvrda o tvorničkoj kontroli kvalitete koja se ovim prilažu moraju biti važeća.
Napomena: Ovim dokumentom koji se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj ili neovjerenoj preslici ponuditelj potvrđuje da će prilikom isporuke moći dostaviti Izjavu o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda, odnosno da preuzima odgovornost za sukladnost građevnog proizvoda s iskazanim svojstvima, odnosno da će isporučiti proizvod sukladan tehničkoj specifikaciji.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude ili angažiranja podizvoditelja, posjedovanje traženog važećeg dokumenta iz ove točke (4.4.3.) daje onaj član zajednice ponuditelja ili podizvoditelj koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmetne nabave za čije izvršenje se traženi certifikat ili potvrda ili odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta mora posjedovati.
Obrazloženje uvjeta:
Predmetni dokumenti su nužni temeljem Zakona o građevnim proizvodima (NN br. 76/13), a odnose se na obvezu proizvođača predgotovljenih elemenata čeličnih konstrukcija da izvrše kontrolu pogona temeljem tehničkog propisa za čelične konstrukcije.
4.5. Norme za upravljanje okolišem
Važeći certifikat iz serije ISO 14001 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za upravljanje okolišem u području izvođenja radova u elektroenergetskim postrojenjima. Naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela osnovanih u drugim državama članicama. Naručitelj će prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja okolišem. Posjedovanje traženog certifikata garancija je naručitelju da se radi o ponuditelju koji ima pouzdan sustav koji poštuje pravila zaštite okoliša.
Obrazloženje uvjeta:
Dio radova predmetne nabave uključuje demontažu i otpremu kabela, spojne opreme, 110 kV prekidača, 110 kV rastavljača i mjernih transformatora koji k tome sadrže i nemale količine nerazgradivih materijala i transformatorskog ulja. Njihovo neadekvatno zbrinjavanje potencijalno može dovesti do ugroze okoline u čijoj neposrednoj blizini isti budu i deponirani. Stoga je vrlo važno da ponuditelj ima pouzdan sustav koji poštuje pravila zaštite okoliša te posluje sukladno normama za upravljanje okolišem.
7.7. Drugi potrebni podaci (ovlaštenje/izjave)
Ponuditelj u ovom postupku javne nabave kao sastavni dio svoje ponude naručitelju mora dostaviti i:
— Izjavu o jamstvenom roku
Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja kojom ponuditelj daje jamstveni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu od najmanje 36 mjeseci od primopredaje – Izjava 1,
— Izjavu o davanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja kojom ponuditelj dokazuje prihvaćanje dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku od 7 dana od dana potpisa ugovora – Izjava 2,
— Izjavu o davanju jamstva za jamstveni rok
Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja kojom ponuditelj dokazuje prihvaćanje dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Izjava 3,
— Izjavu o upoznatosti sa postojećim stanjem TS Senj – Izjava 4.
Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja sukladno kojom ponuditelj dokazuje da je izvršio uvid u postojeće stanje i Potvrda o izvršenom uvidu u postojeće stanje (Obrazac 1),
— Izjavu A ZoTEE – Izjava 5,
— Izjavu D ZoTEE (u slučaju nemogućnosti davanja Izjave A) – Izjava 6,
— Izjavu o integritetu – Izjava 7.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i Dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene Dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,
— otvaranje ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
22.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: