Hrvatska-Zagreb: Traktori

2021/S 065-163830

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske šume d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Slaven Šarić, dipl. ing. šum.
E-pošta: slaven.saric@hrsume.hr
Telefon: +385 43647117
Telefaks: +385 43647188
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
Adresa profila kupca: www.hrsume.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0012407
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava robe putem financijskog leasinga – Adaptirani poljoprivredni traktori i prikolice

 

Referentni broj: DIR-2021-004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
16700000 Traktori
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava robe putem financijskog leasinga – Poljoprivredni adaptirani traktori i prikolice, na razdoblje od 5 godina, sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN 141/13).

Poljoprivredni adaptirani traktori i prikolice.

Tehničke specifikacije traktora nalaze se u priloženim obrascima koji sadrže detaljan tehnički opis:

1. TS_ Poljoprivredni adaptirani traktor min. 135 kW, 4 WD_duple komande,

2. TS_ Poljoprivredni adaptirani traktor min. 100 kW, 4 WD_duple komande,

3. TS_ Poljoprivredni adaptirani traktor min. 100 kW, 4 WD,_prikolica i dizalica,

4. TS_ Poljoprivredni adaptirani traktor min. 70kW, 4 WD,_pužne brzine,

5. TS_ Poljoprivredni adaptirani traktori min. 70kW, 4 WD_za rasadnik.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 904 100.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 1– Poljoprivredni adaptirani traktor min. 135 kW_4 WD_duple komande

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
16700000 Traktori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 2.3. DON-a.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Poljoprivredni adaptirani traktor min. 135 kW_4 WD_duple komande

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4. DON-a. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4. DON-a.. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 317 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2_ Poljoprivredni adaptirani traktor min. 100 kW,_4 WD_duple komande

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
16700000 Traktori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 2.3. DON-a.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Poljoprivredni adaptirani traktor min. 100 kW, 4 WD_duple komande.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4. DON-a. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4. DON-a. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 472 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 3 – Poljoprivredni adaptirani traktor min. 100 kW,_4 WD,_prikolica i dizalica

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
16700000 Traktori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 2.3. DoN.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Poljoprivredni adaptirani traktor min. 100 kW, 4 WD, prikolica i dizalica.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4.DoN. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4.DoN. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 389 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 4 – Poljoprivredni adaptirani traktor min. 70kW,_4 WD,_pužne brzine

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
16700000 Traktori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 2.3. DON-a.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Poljoprivredni adaptirani traktor min. 70kW, 4 WD, pužne brzine

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4. DON-a. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4. DON-a. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 695 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 5 – Poljoprivredni adaptirani traktori min. 70 kW,_4 WD_za rasadnik

 

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
16700000 Traktori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 2.3. DON-a..

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Poljoprivredni adaptirani traktor min 70 kW, 4 WD_za rasadnik

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4.DoN. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4.DoN. / Ponder: Točka 6.4.DoN.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 030 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Na temelju članka 266 stavka 1. ZJN, ponuditelj, član zajednice, podugovaratelj (dobavljač) ili drugi subjekti koji sudjeluju u ponudi mora u ovom postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti upisom u odgovarajući registar što se dokazuje izvatkom iz obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Naručitelj će ovaj dokument zahtijevati od najpovoljnijeg ponuditelja u fazi pregleda i ocjene ponuda, u obliku APD-a, osim ako će tom dokumentu imati izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem nacionalne baze podataka.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Točka 2.7.DoN.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/05/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/05/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

 

Ponude će se otvarati u prostorijama Službe za javnu nabavu, H Š d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 1.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom.

Istodobno s izjavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

Sukladno članku 406. ZJN, žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/03/2021