(HR) Nabavka robe za nadogradnju postojećeg informatičkog sustava

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge razvoja programske podrške za upravljanje sustavom, spremanjem i sadržajem

2014/S 097-170260

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
80572192786
Mihanovićeva 12
Služba(e) za kontakt: HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Služba nabave, Vukomerečka cesta 89, Zagreb
Na pažnju (osoba za kontakt): Željko Bjelčić, Marina Jelić
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 13783199
E-pošta: zeljko.bjelcic@hzpp.hr, marina.jelic@hzpp.hr
Telefaks: +385 14613469

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0025115

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Željezničke usluge
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Nabava nadogradnje postojećeg informatičkog sustava HŽPP-a.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: RH

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nabava nadogradnje postojećeg informatičkog sustava HŽPP-a.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72212780

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 304 800 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 265 000 HRK s rokom važenja koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude, kao jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza o sposobnosti, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo se daje u obliku:
— izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv” i „bez prigovora”.
Svaka ponuda uz koju nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno koja nije pokrivena jamstvom za ozbiljnost ponude bit će odbijena.
Jamstvo mora glasiti na: HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb.
Jamstvo treba dostaviti u zatvorenoj plastičnoj foliji da čini sastavni dio ponude uvezan u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.
Ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u traženom iznosu. Traženi iznos ponuditelj je dužan uplatiti na IBAN: HR0323400091110252669, SWIFT(BIC): PBZGHR2X otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., prilikom uplate potrebno je navesti evidencijski broj nabave.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obveza plaćanja prema vjerovniku započinje teći 60 dana od isporučene usluge, odnosno dana izdavanja računa, od 61. do 120. dana primijenit će se zatezna kamata u visini eskontne stope, nakon toga primjenjuje se zakonska zatezna kamata.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokaz o nekažnjavanju – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Dokaz o ispunjenju obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Izvod o upisu u odgovarajući registar – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Dokaz o servisnoj organizaciji – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Partnerski odnos s proizvođačem uređaja ponuđenih u sklopu traženih usluga – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Dokaz o stručnoj sposobnosti – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
35-VV/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.7.2014 - 12:00

Mjesto

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb, soba 24, II. kat.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
19.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: