(HR) Nabavka savjetodavnih usluga za pripremu prijedloga projekta JPP-a, ugovaranje projekta JPP-a te upravljanje ugovorom o JPP-u za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva Klinički bolnički centar Rijeka

Izvor: Official Journal of the European Union, 10.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Savjetodavne tehničke usluge

2014/S 090-157485

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
63274629342
Miramarska 24
Služba(e) za kontakt: Služba za JPP
Na pažnju (osoba za kontakt): Krešimir Katranček; Ines Golojuh
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16430625
E-pošta: kresimir.katrancek@cei.hr, ines.golojuh@cei.hr
Telefaks: +385 16430626

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0023146

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava savjetodavnih usluga za pripremu prijedloga projekta JPP-a, ugovaranje projekta JPP-a te upravljanje ugovorom o JPP-u za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva „Klinički bolnički centar Rijeka”.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: sjedište naručitelja (Miramarska 24, Zagreb, Republika Hrvatska) i lokacija realizacije projekta (T. Strižića 3, Rijeka, Republika Hrvatska).

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Savjetodavne usluge za pripremu prijedloga projekta JPP-a, ugovaranje projekta JPP-a te upravljanje ugovorom o JPP-u za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva „Klinički bolnički centar Rijeka”.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71318000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Naručitelj je količinu i opseg predmeta nabave naveo u točki 2.3. dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
a) Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku izvorne bankovne garancije koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv” i „bez prigovora” u iznosu od 300 000 HRK te mora glasiti na naručitelja: Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Miramarska 24, 10000 Zagreb.
Naručitelj će aktivirati jamstvo u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Prethodno navedeni uvjeti pod kojima će bankovna garancija biti dana na naplatu obavezno moraju biti navedeni u jamstvu.
Rok valjanosti bankovne garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.
Svaki nedostatak tražene bankovne garancije u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom, te će ponuda sa tako priloženom bankovnom garancijom biti odbijena sukladno članku 93. stavki 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi.
Ako na dan izvršnosti odluke o odabiru istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a odabranom ponuditelju nakon dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude i to na način kao i sve ostale stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove ponude.
Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude umjesto gore navedene bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. U tom slučaju ponuditelj je obvezan novčani polog uplatiti na žiro račun Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija: HR59 2485003 1100281284, Model 00, Poziv na broj: OIB uplatitelja, s naznakom „Jamstvo za ozbiljnost ponude” te u ponudi dostaviti dokaz o uplati na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju na odgovarajući se način primjenjuju i na novčani polog;
b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor biti će obvezan u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, predati naručitelju izvornu bankovnu garanciju, bezuvjetnu i plativu u korist naručitelja „na prvi poziv” i „bez prava prigovora”, s rokom važenja 24 mjeseca od dana izdavanja, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
Bankovna garancija, će se automatski i bez posebnog pisanog zahtjeva naručitelja obnavljati svake 2 godine unaprijed za sljedeće 2 godine, sve do isteka trajanja predmetnog ugovora, a savjetnik ju je obvezan dostaviti naručitelja najkasnije 7 dana prije isteka valjanosti prethodne garancije.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bude naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja, a ugovor nije raskinut, odabrani ponuditelj biti će obvezan u roku 10 dana od dana zaprimanja poziva na dostavu, naručitelju dostaviti novo jamstvo istovjetno naplaćenom.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nakon završetka svake pojedine faze i to prve, druge i treće, savjetnik je obvezan izdati specifikaciju izvršenih usluga, a koju je naručitelj obvezan prihvatiti/odbiti u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja. Ako naručitelj u danom roku ne odbije danu specifikaciju, smatrat će se da ju je prihvatio. Prihvat svake pojedine specifikacije znači uredno izvršenje predmetnih usluga za tu fazu. Naručitelj će po prihvatu specifikacije za fazu jedan savjetniku platiti 20 % od ukupne vrijednosti ugovora, po prihvatu specifikacije za fazu dva 25 % od ukupne vrijednosti ugovora, a po prihvatu specifikacije za fazu tri 5 % od ukupne vrijednosti ugovora. Savjetnik je obvezan račun izdati nakon prihvata svake pojedine specifikacije, a naručitelj se obvezuje isti platiti u roku 30 dana od dana primitka računa, i to za svaku pojedinu fazu.
Savjetnik je obvezan, svakih 6 mjeseci počevši od početka pružanja usluga navedenih u četvrtoj fazi, naručitelju ispostaviti račun. Naručitelj će usluge navedene u fazi četiri platiti u roku 30 dana od dana primitka računa, i to na način da će svakih 6 mjeseci platiti jednaki iznos, a temeljem dostavljenih specifikacija navedenih u točki 2.5. dokumentacije za nadmetanje. Ukupan iznos koji će naručitelj platiti savjetniku za fazu četiri biti će 25 % ukupne vrijednosti ugovora.
Naručitelj će posljednju fazu platiti na isti način kao i prethodnu fazu.
Predujam je isključen, kao i traženje instrumenata osiguranja plaćanja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će iz postupka odabira isključiti ponuditelja u sljedećim slučajevima:
a) ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
1. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
2. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja prethodno navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu (obrazac izjave nalazi se u PRILOGU 2 Dokumentacije za nadmetanje). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
b) ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe.
Za potrebe utvrđivanja prethodno navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz prethodne točke 1. ovog Poziva na nadmetanje,
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz prethodne točke 2. ovog Poziva na nadmetanje;
c) ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, odnosno dana slanja poziva na nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: a) račun dobiti i gubitka ovjeren od financijske institucije, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da je gospodarski subjekt u posljednjoj dostupnoj godini ostvario ukupan prihod u iznosu minimalno 3 000 000 HRK (bez PDV-a).
Procjena je naručitelja da ponuditelj koji u posljednjoj dostupnoj godini ima manje od 3 000 000 (bez PDV-a) prihoda ne predstavlja sposobnog ponuditelja za izvršenje ovog ugovora. Iznimno je bitno da gospodarski subjekt ima stabilno financijsko poslovanje na način da ne može dovesti u pitanje izvršenje svojih ugovornih obveza, a time izvršenje cjelokupnog JPP projekta „Klinički bolnički centar Rijeka”. Naručitelj smatra da ako ponuditelj nije ostvario dovoljne prihode, neće niti u tekućoj godini ostvariti dostatne prihode iz kojih bi trebao financirati svoje potrebe neophodne za izvršenje predmeta nabave;
b) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost ponuditelja.
Gospodarski subjekt mora dokazati da mu glavni račun u posljednjih 120 dana od dana početka postupka javne nabave nije bio blokiran više od 7 dana neprekidno, te ne više od 15 dana ukupno. Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od 15 dana u posljednjih 120 dana od dana početka postupka javne nabave može ugroziti neometano odvijanje poslovnih procesa kod ponuditelja, a koji su pretpostavka za pravodobno izvršenje ovog predmeta nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
a) popis ugovora o istim ili sličnim uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. U popisu se moraju navesti podaci o najmanje 1 ugovoru o pružanju usluga savjetovanja javnog partnera u pogledu pripreme prijedloga projekta JPP-a, najmanje 1 ugovoru o pružanju usluga savjetovanja javnog partnera u pogledu ugovaranja projekta JPP-a te najmanje 1 ugovoru o pružanju usluga savjetovanja javnog partnera u pogledu upravljanja ugovorom o JPP-u, čiji zbrojeni iznos mora iznositi minimalno 3 000 000 HRK bez PDV-a, ili 1 ugovor o pružanju usluga savjetovanja javnog partnera u pogledu pripreme prijedloga projekta JPP-a, ugovaranja projekta JPP-a te upravljanja ugovorom o JPP-u, čiji iznos mora iznositi minimalno 3 000 000 HRK bez PDV-a. Popis ugovora mora sadržavati iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi mora sadržavati ili mu se mora priložiti potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Potvrda mora minimalno sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora iz kojeg mora biti razvidno radi li se o pripremi prijedloga projekta JPP-a, ugovaranju projekta JPP-a te upravljanju ugovorom o JPP-u, zatim vrijednost ugovora (bez PDV-a), datum pružene usluge, navod o uredno pruženoj usluzi. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi mora sadržavati ili mu se mora priložiti potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako će naručitelj ocijeniti potrebnim, izravno će od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde;
b) budući da sukladno članku 3. točka 12. Zakona o JPP-u savjetnik mora posjedovati specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a, ponuditelj je obvezan u ponudi navesti podatak o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu. Za pružanje predmetnih usluga ponuditelj ili zajednica ponuditelja moraju imati na raspolaganju najmanje stručni kadar obrazovanja i stručnih kvalifikacija kako slijedi:
1. najmanje jednog magistra/magistre ekonomije s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
2. najmanje jednog magistra/magistre inženjera/inženjerke građevinarstva s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
3. najmanje jednog magistra/magistre prava s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
4. najmanje jednu osoba koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, odnosno koja ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisan Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine”, broj 6/12). Osoba koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave može biti i jedna od osoba navedena pod točkom 1., 2. i 3.
Stručnjaci iz točke 1., 2. i 3. moraju imati iskustva u JPP projektima, odnosno svaki od stručnjaka iz točke 1., 2. i 3. mora imati minimalno iskustvo u aktivnostima koje su za svakog stručnjaka pobrojane u točki 2.1. ove dokumentacije za nadmetanje.
Gospodarski subjekt kao dokaz sposobnosti iz ove točke dokumentacije za nadmetanje dostavlja navod o tehničkim stručnjacima koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe ponuditelja iz kojeg moraju biti razvidni podaci o tehničkim stručnjacima (ime i prezime), obrazovne i stručne kvalifikacije osoba odgovornih za pružanje usluga, pobrojane aktivnosti iz točke 2.1. ove dokumentacije za nadmetanje u kojima svaki pojedini tehnički stručnjak ima iskustva te navod za istog da li je zaposlenik ponuditelja/člana zajednice. Naručitelj će smatrati da je sposoban onaj ponuditelj koji posjeduje sve gore navedene tehničke stručnjake, a koji imaju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo u pružanju svih pobrojenih aktivnosti iz točke 2.1. ove dokumentacije za nadmetanje. Ukoliko osobe navedene u navodu o tehničkim stručnjacima nisu zaposlenici ponuditelja, odnosno bilo kojeg člana zajednice ponuditelja, gospodarski subjekt tada u ponudi mora dostaviti dokaz kojim naručitelju dokazuje da će upravo tog tehničkog stručnjaka imati na raspolaganju (npr. izjavu tehničkog stručnjaka da će biti na raspolaganju ponuditelju za izvršenje usluga koje su predmet ovog postupka, ugovor između ponuditelja/zajednice ponuditelja i tehničkog stručnjaka u kojem će biti navedeno da će upravo taj tehnički stručnjak biti na raspolaganju ponuditelju/zajednici ponuditelja za izvršenje usluga koje su predmet ovog postupka i sl). Gospodarski subjekt obvezan je uz navod o tehničkim stručnjacima dostaviti i životopise istih iz kojih će biti razvidno da zadovoljavaju tražene uvjete navedene u ovoj točki Dokumentacije za nadmetanje. Stručnjaci iz točke 1., 2. i 3. moraju dokazati odgovarajuće iskustvo u JPP projektima, a što navode u svome životopisu. Životopisi moraju biti potpisani od osobe na koju se isti i odnosi.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2-1-2014-VV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
18.6.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 100 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 18.6.2014 - 10:00

Mjesto:

poslovne prostorije Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Miramarska 24, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
7.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: