(HR) Nabavka soli za posipavanje cesta

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.04.2014.

Hrvatska-Samobor: Sol za posipavanje cesta

2014/S 072-123762

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Komunalac d.o.o.
17055681355
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Služba(e) za kontakt: Financijsko računovodstvena služba – odjel nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikola Tkalec
10430 Samobor
HRVATSKA
Telefon: +385 15554330 / 912838562
E-pošta: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr
Telefaks: +385 15554343

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.komunalac-samobor.hr

Adresa profila kupca: www.komunalac-samobor.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0018820

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Sol za posipavanje cesta.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prema zahtjevu naručitelja na području grada Samobora.

NUTS kod HR012

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava soli za posipavanje cesta (200 tona u vrećama po 25 kg na paletama, 2 500 tona u rinfuzi).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34927100

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
200 tona – pvc vreće po 25 kg, na paleti, 2 500 tona u rinfuzi.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 100 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 50 000 HRK uplaćen na žiro-račun: Komunalac d.o.o., Samobor, 2484008-1100481256, poziv na broj 2696 – OIB (s naznakom „Ponuda za sol za posipavanje cesta”) ili izvorno bankovno jamstvo ili bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika (zadužnicu ne bušiti nego ju umetnuti u plastičnu košuljicu);
2. Izjava ponuditelja da će, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odmah kod potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (bankovnu garanciju ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika) u iznosu od 10 % vrijednosti ponude uvećanu za PDV. Rok važenja garancije mora pokriti rok za isporuku robe ili rok trajanja ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje se vrši virmanski na račun prodavatelja u roku navedenom u ponudbenom listu od strane ponuditelja (minimalno 45 dana) od dana zaprimanja računa za isporučenu robu od strane kupca.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Isprava o upisu u sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
1. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta;
2. Upis u registar iz točke 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela;
3. Izvod ili izjava iz točke 2. ovoga članka ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
4. Ako natjecatelj ili ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta, javni naručitelj mora ga tražiti da dokaže posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva;
5. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 1. ovoga članka.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Ponuditelj je dužan u ponudi priložiti važeći Sigurnosno-tehnički list za nuđenu sol u skladu sa Zakonom o kemikalijama (NN, 83/13) kojima ponuditelj dokazuje da za izloženost nisu potrebne posebne mjere osobne zaštite.
Posebni uvjeti (Tehnički uvjeti) za nabavku i isporuku soli za ceste
Ponuditelj se obvezuje obavljati nabavu i isporuku soli za ceste sukladno posebnim uvjetima i pravilima struke. U cilju dokazivanja kvalitete isporučene soli za ceste ponuditelj se obvezuje osigurati kontinuiranu kontrolu kvalitete. Granulometrijski sastav soli za ceste treba se kretati u sljedećim granicama, a vlaga ne smije premašivati 5 %:
Veličina čestica (mm); udio (%, m/m) u soli za ceste
> 4,00 max 20 %
2,00 – 4,00 15 % – 45 %
0,50 – 2,00 40 % – 70 %
< 0,50 max 10 %
U sol za ceste treba biti dodano sredstvo protiv stvrdnjavanja. Količina dodatka protiv stvrdnjavanja mora biti optimalna, odnosno u količini kojom će se trajno spriječiti stvrdnjavanje soli. Međutim, a radi zaštite okoliša, u sol za ceste ne smije se dodati više od 100 ppm niti manje od 40 ppm dodatka protiv stvrdnjavanja. Udio NaCl u osušenoj soli za ceste treba biti min. 96 %. Udio netopivih tvari u soli za ceste može iznositi max. 2 %. Najviše dopuštene koncentracije opasnih tvari (teških metala) koje može sadržavati sol za ceste i sol za ceste za silose iznose:
Opasne tvari (teški metali); udio
Arsen (As) max. 2,0 mg/kg
Bakar (Cu) max. 2,0 mg/kg
Olovo (Pb) max. 2,0 mg/kg
Kadmij (Cd) max. 0,5 mg/kg
Živa (Hg) max. 0,2 mg/kg
Priložiti analizu učinkovitosti topljenja soli za ceste u vremenu od 60 min. pri -5 C. Ponuditelj je obvezan kontinuirano obavljati kontrolna ispitivanja radi utvrđivanja sukladnosti isporučene soli za ceste s posebnim uvjetima.
2. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda (min. 1) potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
08/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.5.2014 - 10:00

Mjesto:

U prostorijama Komunalac d.o.o., Samobor, Ulica 151. samoborske brigade HV 2.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 1. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji na adresu Koturaška cesta 43/IV, Zagreb;
2. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu;
3. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način;
4. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju na dokaziv način smatrat će se nepravodobnom;
5. Žalba se izjavljuje u roku 10 i to od dana:
a) objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
b) objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
c) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
d) primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja;
6. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
9.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: