(HR) Nabavka srednjenaponskih sklopnih blokova

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Srednjonaponske razvodne ploče

2014/S 086-151585

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska elektroprivreda d.d.
28921978587
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: Sektor za nabavu
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16322613
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Telefaks: +385 16171296

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: www.hep.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0022222

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Srednjenaponski sklopni blokovi.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke robe su skladišta organizacijskih jedinica HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. koja se nalaze po cijeloj Republici Hrvatskoj, odnosno točna lokacija navedena u pojedinom Ugovoru na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 142 350 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Predmet nabave ovog postupka javne nabave su: srednjenaponski sklopni blokovi po grupama u skladu s tehničkom specifikacijom, troškovnikom i ponudbenom listom te cjelokupnim DZN-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31214520

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je definirana troškovnikom koji je sastavni dio ovog DZN-a. Ponude samo za dio tražene količine iz obrasca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Količina je predmeta nabave okvirna i stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma neće prelaziti procijenjenu vrijednost nabave pojedine grupe predmeta nabave za koji se sklopi okvirni sporazum.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 142 350 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektra Zagreb, Elektra Križ, Elektra Karlovac, Elektra Sisak
1)Kratak opis:
Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektra Zagreb, Elektra Križ, Elektra Karlovac, Elektra Sisak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31214520

3)Količina ili opseg:
u skladu s troškovnikom
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 560 000 HRK
Grupa br: 2 Naziv grupe: Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektroistra Pula, Elektroprimorje Rijeka, Elektrolika Gospić
1)Kratak opis:
Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektroistra Pula, Elektroprimorje Rijeka, Elektrolika Gospić.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31214520

3)Količina ili opseg:
u skladu s troškovnikom
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 34 450 000 HRK
Grupa br: 3 Naziv grupe: Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektrodalmacija Split, Elektra Zadar, Elektra Šibenik, Elektrojug Dubrovnik
1)Kratak opis:
Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektrodalmacija Split, Elektra Zadar, Elektra Šibenik, Elektrojug Dubrovnik.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31214520

3)Količina ili opseg:
u skladu s troškovnikom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 230 000 HRK
Grupa br: 4 Naziv grupe: Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektra Zabok, Elektra Varaždin, Elektra Čakovec, Elektra Koprivnica, Elektra Bjelovar, Elektra Virovitica
1)Kratak opis:
Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektra Zabok, Elektra Varaždin, Elektra Čakovec, Elektra Koprivnica, Elektra Bjelovar, Elektra Virovitica.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31214520

3)Količina ili opseg:
u skladu s troškovnikom
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 16 950 000 HRK
Grupa br: 5 Naziv grupe: Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektroslavonija Osijek, Elektra Vinkovci, Elektra Slavonski Brod, Elektra Požega
1)Kratak opis:
Srednjenaponski sklopni blokovi za distribucijska područja Elektroslavonija Osijek, Elektra Vinkovci, Elektra Slavonski Brod, Elektra Požega.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31214520

3)Količina ili opseg:
u skladu s troškovnikom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 16 160 000 HRK

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od:
— 1 700 000 HRK za grupu 1,
— 1 700 000 HRK za grupu 2,
— 1 700 000 HRK za grupu 3,
— 800 000 HRK za grupu 4, i
— 800 000 HRK za grupu 5.
u formi garancije banke ili može dati novčani polog.
Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna.
Ukoliko ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa broj HR5323400091100010024 Hrvatske Elektroprivrede d.d. U pozivu na broj obavezno navesti 2-35-14, model 00, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti naziv grupe predmeta nabave za koju je uplaćeno jamstvo.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici. Izvornik se dostavlja u plastičnom omotu (npr. uložni fascikl) koji mora biti zatvoren (npr. naljepnicom) kako bi se spriječilo naknadno vađenje i umetanje listova i s vanjske strane označen rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).
Dostavljeno jamstvo mora činiti sastavni dio ponude uvezane u cjelinu i potrebno ga je uvezati jamstvenikom u ponudu na način kako je propisano ovog DZN-a.
Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se za svaku grupu zasebno.
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:
a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b) ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;
c) nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi te
d) odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma i/ili nedostavljana jamstva za izvršavanje okvirnog sporazuma.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno kada ponuditelj prihvati okvirni sporazum, odnosno dostavi jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma.
6.4.2. Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje okvirnog sporazuma, prilikom sklapanja okvirnog sporazuma, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od potpisa okvirnog sporazuma dati naručitelju jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma u formi solemnizirane bjanko zadužnice, a na iznos od 10 % vrijednosti okvirnog sporazuma. Rok valjanosti jamstva je 60 dana dulje od roka važenja ovog okvirnog sporazuma, odnosno do isporuke svih naručenih roba i otklanjanja eventualnih nedostataka.
6.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje okvirnog sporazuma, 10 dana prije isteka roka valjanosti jamstva za izvršavanje okvirnog sporazuma dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10 % vrijednosti isporučene robe (bez PDV-a). u formi solemnizirane bjanko zadužnice koje mora glasiti na naručitelja (Hrvatska Elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37).
Rok valjanosti jamstva mora biti usklađeno s jamstvenim rokom ponuđene robe koji određuje proizvođač, a minimalno 24 mjeseca od dana primitka zadnje isporuke robe po okvirnom sporazumu/pojedinačnom ugovoru na temelju okvirnog sporazuma, odnosno od dana otklanjanja nedostataka. Jamstveni rok za ponuđenu robu upisuje se u ponudbeni list koji je sastavni dio ovog DZN-a.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bit će vraćeno isporučitelju najkasnije 10 dana nakon isteka roka valjanosti.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Račune će korisnik platiti u roku od 60 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio okvirnog sporazuma/ugovora na temelju okvirnog sporazuma koji je on izvršio ukoliko se okvirni sporazum sklapa sa zajednicom ponuditelja, a zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu zateznu kamatu u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:
(I) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
(II) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. i ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.1.3. Lažni podaci
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama 3. i 4. dijela A. DZN-a.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. DZN-a, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod ili
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost iz članka 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi sukladno točki 4.1.1. DZN-a, pri čemu svaki član zajednice ponuditelja dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji je u ponudi naznačio da će izvršavati.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2.1. Popis ugovora o isporuci robe
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
a) Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.
b) Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Primjer popisa naveden je u obrascu IV. koji je sastavni dio ovog DZN-a.
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio minimalno jedan isti ili slični ugovor predmetu nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od:
— 15 000 000 HRK za grupu 1,
— 15 000 000 HRK za grupu 2,
— 15 000 000 HRK za grupu 3,
— 7 000 000 HRK za grupu 4, i
— 7 000 000 HRK za grupu 5.
Ukoliko ponuditelj dostavlja jednu potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru, njena vrijednost mora biti jednaka ili veća od one navedene u gornjem odlomku.
Ukoliko ponuditelj dostavlja više potvrda o uredno ispunjenim ugovorima, njihov kumulativni zbroj mora biti u vrijednosti jednakoj ili većoj od one navedene u prethodnom odlomku.
Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti.
4.2.2. Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi,
Ponuditelj mora dostaviti (za sve stavke troškovnika, za sve nuđene grupe):
a) popunjene, potpisane i ovjerene tablice tehničkih podataka (poglavlje C tehničkih specifikacija);
b) pregledne nacrte SN sklopnih blokova s označenim dimenzijama za sve stavke troškovnika;
c) jednopolne sheme svih pojedinih nuđenih SN sklopnih blokova prema troškovniku;
d) prospektne materijale (kataloge, brošure) koji moraju obuhvaćati:
— SN sklopne blokove,
— zaštitne releje (za transformatorsko polje) i pripadne strujne transformatore (senzore), sa uputama za podešavanje releja,
te dodatno za sklopne blokove s mjernim poljem i poljem za odvajanje moraju obuhvaćati i:
— numeričke zaštitne releje (za polje za odvajanje),
— uređaj za praćenje kvalitete električne energije
4.2.3. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.
Ponuditelj mora dostaviti (za sve stavke troškovnika, za sve nuđene grupe):
a) potvrdu o provedenim tipskim ispitivanjima izdanu od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 te Potvrdu o akreditaciji iz koje je vidljivo da je laboratorij koji je proveo gore navedena ispitivanja osposobljen za provođenje istih prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili
b) certifikat o ocjenjivanju sukladnosti izdan od ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti prema normi HRN EN 45011:1998 te potvrdu o akreditaciji iz koje je vidljivo da je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je izdalo certifikat o ocjenjivanju sukladnosti akreditirano za izdavanje istog prema normi HRN EN 45011:1998;
c) tipno odobrenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo za nuđene strujne i naponske mjerne transformatore u mjernom polju sklopnog bloka.
d) umjesto dokumenta u točki 4.2.3. a) i b) (tj. umjesto potvrde o provedenim tipskim ispitivanjima, odnosno certifikata o ocjenjivanju sukladnosti) ponuditelj može dostaviti potvrdu o ispunjavanju uvjeta tipizacije HEP-a.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
DD-V-35/14-D2
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.6.2014 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 12.6.2014 - 12:00

Mjesto

Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Podatak o broju sobe u kojoj će se održati javno otvaranje ponuda bit će naznačen na recepciji naručitelja na dan otvaranja ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za podnošenje žalbe je 10 dana od dana:
i. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
ii. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
iii. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda te
iv. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:
30.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: