(HR) Nabavka sustava automatizacije

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Sustav automatizacije

2014/S 083-145185

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

INA – Industrija nafte d.d.
27759560625
Avenija V. Holjevca 10
Služba(e) za kontakt: Sektor nabave, Služba nabave za investicije
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Kosovec
10020 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16450322
E-pošta: melita.kosovec@ina.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0021512

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Istraživanje i vađenje plina i nafte
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Izgradnja sustava automatizacije bušotina koje rade pomoću dubinskih sisaljki i izgradnja centralnog kontrolnog sustava
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Bizovac, Bokšić-Klokočevci, Obod, Števkovica, Đeletovci, Privlaka, Ilača, Jamarice, Kozarice, Ivanić, Ježevo, Kloštar, Žutica.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 38 000 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Ovim se projektom planira automatizacija rada 77 bušotina koje se nalaze na sljedećim lokacijama: Bizovac, Bokšić-Klokočevci, Obod, Števkovica, Đeletovci, Privlaka, Ilača, Jamarice, Kozarice, Ivanić, Ježevo, Kloštar, Žutica.
Automatizacija rada bušotina omogućiti će kontinuirano praćenje relevantnih parametara bušotine kako bi se utvrdio optimalni režim proizvodnje i smanjila potrošnja energije i održavanja. Automatizacija i optimizacija rada će se izvesti pomoću lokalno instaliranog kontrolera na lokaciji bušotine koji koristeći jednu od svjetski priznatih metoda kao što je „downhole card” metoda, upravlja radom elektromotora. Prijenos informacija do nadležne stanice vršiti će se radio vezom ili svjetlovodnim kabelom (ovisno o lokaciji bušotine i udaljenosti od sabirne/otpremne stanice). Prikaz parametara bušotine biti će prikazan na postojećim SCADA sustavima na sabirnoj/otpremnoj stanici.
Opseg posla obuhvaća nabavu i isporuku opreme i materijala, njenu ugradnju, ispitivanje te puštanje u pogon, kao i izradu potrebne tehničke dokumentacije.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48921000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Planirana je automatizacija rada 77 bušotina. Detaljnija razrada predmeta nabave bit će dostupna u tehničkoj specifikaciji u drugoj fazi pregovaračkog postupka.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 38 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Uz ponudu u drugom stupnju pregovaračkog postupka ponuditelj će dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost:
(1) Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni,strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta;
(2) Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela;
(3) Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
(4) Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja;
(5) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka (1).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Ponuditelj mora dokazati da je u traženom periodu uspješno ispunio:
a) najmanje 2 ugovora u naftnoj i/ili plinskoj industriji na kojima su uspješno izvedeni instrumentacijski radovi i instalirani nadzorno-upravljački sustavi i
b) najmanje 2 ugovora u naftnoj i/ili plinskoj industriji na kojima su uspješno izvedeni/isporučeni SCADA sustavi. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge/isporučene robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Potvrda o uredno ispunjenom ugovoru potpisana ili izdana od naručitelja sadrži iznos, datum pružene usluge/isporučene robe i naziv druge ugovorne strane;
2. Potvrdnica Ex agencije za izvođenje električnih instalacija S-proizvoda;
3. Navod (izjava) o djelatnicima obučenim za rad u zonama opasnosti od eksplozije koji će biti uključeni u ugovor – minimalno 2 djelatnika za koje se dostavlja Potvrdnica Ex agencije;
4. Navod (izjava) o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornim za kontrolu kvalitete. Gospodarski subjekt mora imati na raspolaganju najmanje tehničkih stručnjaka kako slijedi:
— ovlašteni inženjer građevinarstva; potrebni broj stručnjaka: 1; potrebno iskustvo: minimalno 5 godina,
— ovlašteni inženjer elektrotehnike – specijalist za instrumentaciju i sustave upravljanja; potrebni broj stručnjaka: 1; potrebno iskustvo: minimalno 5 godina,
— ovlašteni inženjer elektrotehnike – specijalist za radio komunikacije; potrebni broj stručnjaka: 1; potrebno iskustvo: minimalno 5 godina.
Za svakog od navedenih tehničkih stručnjaka potrebno je priložiti isprave kojima se dokazuje obrazovanje i strukovna sposobnost: rješenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva, odnosno Hrvatske komore inženjera elektrotehnike o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera za svakog od traženih stručnjaka (prema strukama).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački
Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka): da
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
SN-437/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
27.5.2014 - 13:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: engleskom jeziku
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
Zahtjev za sudjelovanjem s traženim dokazima sposobnosti dostavlja se u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:
INA Industrija nafte d.d., Sektor nabave, Av. V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, s naznakom: „Zahtjev za sudjelovanjem - NE OTVARAJ”
„Evidencijski br. nabave SN-437/14”
Predmet nabave: „Izgradnja sustava automatizacije bušotina koje rade pomoću dubinskih sisaljki i izgradnja centralnog kontrolnog sustava”
Naziv i adresa natjecatelja.
Zahtjev za sudjelovanjem s dokazima sposobnosti mora biti dostavljen naručitelju najkasnije do 27.05.2014. do 13:00 sati.
Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Natjecateljima nije dozvoljena dostava zahtjeva za sudjelovanjem s dokazima sposobnosti elektroničkim putem.
Naručitelj može prije odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerene preslike traženih dokaza sposobnosti.
Napomena (objašnjenje): u privitku poziva nalazi se izjava tvrtke Lufkin kako bi se za sve potencijalne natjecatelje/ponuditelje osigurali isti uvjeti u odnosu na dio tehničke specifikacije u drugom stupnju pregovaračkog postupka.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
25.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: