(HR) Nabavka terenskih vozila

Datum objave: 31.08.2016. 10:03 / Izvor: Official Journal of the European Union, 31.08.2016.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2016/S 167-300934

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske šume d. o. o.
69693144506
Ulica kneza Branimira 1
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Slaven Šarić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 98439778
E-pošta: slaven.saric@hrsume.hr
Telefaks: +385 43647188

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0018864

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava robe putem financijskog leasinga – terenska vozila.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Najam s pravom kupnje
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Točka 14. DZN-a.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave su terenska vozila. Vozila se nabavljaju putem financijskog leasinga na 5 godina, sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN br. 141/13).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34100000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Točka 12. DZN-a.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 470 300 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1 Terensko vozilo – terensko vozilo 4x4
1)Kratak opis
Terensko vozilo – terensko vozilo 4x4.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34100000

3)Količina ili opseg
31.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 470 300 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2 Terensko vozilo – terensko vozilo Pick Up 4x4
1)Kratak opis
Terensko vozilo – terensko vozilo Pick Up 4x4.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34100000

3)Količina ili opseg
3.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 000 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Točka 49. DZN-a.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Sporazum ili Ugovor.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona, javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1) ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, sukladno članku 67. stavku 2. Zakona, ponuditelj u svojoj ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt kojega zastupa. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
2) ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz stavka 1. ove točke.
3) ako je dostavio lažne podatke pri dostavi gore traženih dokumenata.
Na temelju članka 70. Zakona, ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati:
4) svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
5) posjedovanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga, izdano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, sukladno članku 3. Zakona o leasingu (NN br. 141/13).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji su obvezni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice potpisane od ovlaštene osobe za zastupanje i ovjerene kod javnog bilježnika na iznos 273 500 HRK. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude jednako je roku valjanosti ponude – 90 dana.
Ponuditelj može umjesto gore traženog jamstva dostaviti naručitelju novčani polog u traženom iznosu. U tom slučaju, kao dokaz o uplaćenim sredstvima na račun naručitelja, ponuditelj je obvezan u svojoj ponudi dostaviti potvrdu o izvršenoj transakciji uz prilaganje bankovnog izvoda uplatitelja iz kojega je vidljiv odljev sredstava.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Na temelju članka 72. Zakona, u svrhu dokazivanja tehničke sposobnosti, ponuditelj mora u svojoj ponudi dostaviti:
1) Ispunjene obrasce: Grupa 1: Terensko vozilo – terensko vozilo 4x4, Grupa 2: Terensko vozilo – terensko vozilo Pick Up 4x4
2) Tehničku dokumentaciju (katalozi, atesti, tehnički list i sl.) za ponuđena vozila iz kojih se mogu vidjeti vrijednosti tehničkih značajki koje je ponuditelj upisao u obrasce tehničkih specifikacija. Dokumentacija može biti na hrvatskom, njemačkom ili engleskom jeziku.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
DIR-2016-0113
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
6.10.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 6.10.2016 - 11:00

Mjesto:

Ponude će se otvarati u prostorijama Službe za javnu nabavu, Hrvatskih šuma d. o. o., na adresi: Zagreb, Ulica kneza Branimira 1.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno s izjavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Sukladno članku 146. žalba se izjavljuje u roku od 10 dana.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
26.8.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: