(HR) Nabavka uličnih svjetiljki za modernizaciju javne ravjete

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.05.2014.

Hrvatska-Preko: Ulične svjetiljke

2014/S 097-169081

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Općina Preko
13458425443
Trg hrvatske nezavisnosti 2
Služba(e) za kontakt: Jedinstveni upravni odjel
Na pažnju (osoba za kontakt): Kristina Gruber
23273 Preko
HRVATSKA
Telefon: +385 23286858
E-pošta: opcina-preko@zd.t-com.hr
Telefaks: +385 23286702

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0024911

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Modernizacija javne rasvjete u općini Preko.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Područje općine Preko.

NUTS kod HR033

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Modernizacija javne rasvjete u općini Preko.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34928530

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema troškovniku dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 992 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 150 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu čl. 67. st. 1. t. 3. ZJN-a (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), na zahtjev naručitelja ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike u smislu čl. 95. st. 4. ZJN-a (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), odbijanja potpisivanja ugovora, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 90 000 HRK.
Rok valjanosti jamstva ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Ponuditelj može na ime jamstva za ozbiljnost ponude dati i novčani polog u traženom iznosu i to na žiro-račun naručitelja broj: HR3723400091835400001 model HR 68 s pozivom na broj 7242- OIB uplatitelja, uz naznaku svrhe „jamstvo za ozbiljnost ponude – Nabava 2/14”.
Jamstvo se prilaže u obliku bankarske garancije plative na „prvi poziv” i „bez prigovora”.
Ukoliko uz ponudu nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, naručitelj će ponudu odbiti kao neprihvatljivu i neće je razmatrati.
Jamstvo mora biti neoštećeno.
Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude:
— za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— za slučaj dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ZJN-a,
— za slučaj nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno čl. 95. st. 4. Zakona o javnoj nabavi,
— za slučaj odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
— za slučaj nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj će tražiti od ponuditelja produženja roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Odabranom ponuditelju vratit će jamstvo kada isti dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ponudu se dostavlja u dva različita primjerka i to kao preslika uvezana u ponudu te u izvorniku umetnuta u potpuno zatvorenu prozirnu plastičnu foliju, uvezanu u ponudu neposredno iza preslike, i čini sastavni dio ponude.
Preslika se normalno uvezuje u ponudu kao i ostali prilozi i na njoj se upisuju brojevi stranica.
Odmah iza preslike uvezuje se izvornik na način da se umetne u uložnu plastičnu košuljicu (uložak za prospekt mapu) koja se uvezuje u ponudu, vrh plastične košuljice se zatvori na način da se onemogući vađenje jamstva na način da se zalijepi markicom ili se klamericom zaklama na način da se jamstvo ne može izvaditi iz folije bez kidanja ili rezanja naljepnice, na plastičnu košuljicu se nalijepi markica na koju se piše redni broj stranice na način kako su stranice označene i u ostatku ponude, a sukladno ovim uputama.
6.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti vlastitu izjavu da će ako bude odabran dostaviti u roku od 8 dana nakon potpisa ugovora bankovno jamstvo. Iznos jamstva mora biti jednak iznosu od 10 % vrijednosti ugovora (s PDV-om), s rokom valjanosti 210 dana (u kojem vremenu se eventualno mogu odvijati radovi). Traženo jamstvo je bezuvjetna, neopoziva, samostalna i valjana bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora, izdana u korist naručitelja i plativa na „prvi poziv” i „bez prigovora” od banke davatelja garancije. Jedini uvjet za isplatu po garanciji je pisani zahtjev naručitelja, jedan ili više, podnesen banci izdavatelju garancije koji sadrži izjavu naručitelja o neispunjenju ugovorenih obveza, kašnjenju s ispunjenjem ugovorenih obveza ili neurednom ispunjenju ugovorenih obveza, a sastavljen na službenom memorandumu i potpisan od ovlaštene osobe naručitelja.
Obrazac izjave je Prilog 7. dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj je dužan obrazac popuniti, ovjeriti i priložiti ponudi, ili izraditi, ovjeriti i priložiti ponudi svoju izjavu u skladu s traženjem ove točke.
6.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj treba priložiti svoju izjavu da daje garanciju na ponuđene svjetiljke na rok od 5 godina od dana primopredaje, odnosno potpisa primopredajnog zapisnika iz točke 2.7. ove dokumentacije za nadmetanje.
Izjava ponuditelja da će u slučaju da bude odabran, najkasnije 8 dana nakon sastavljanja zapisnika o primopredaji iz točke 2.7. ove DZN (koji se sastavlja nakon što je sustav dokazao potpunu funkcionalnost), dostaviti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u visini 2,5 % ukupne ugovorne cijene. Jamstvo mora biti u formi bankarske garancije, neopozive, bezuvjetne, plative na „prvi poziv” „bez prigovora”.
Naručitelj će odabranom ponuditelju/izvoditelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, neposredno nakon što primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Rok valjanosti jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora iznositi 60 mjeseci računajući od dana prihvaćanja radova i potpisa odgovarajućeg zapisnika iz točke 2.7. ove DZN.
Obrazac izjave je Prilog 8. dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj je dužan obrazac popuniti, ovjeriti i priložiti ponudi, ili izraditi ovjeriti i priložiti ponudi svoju izjavu u skladu s traženjem ove točke.
Navedene izjave su sastavni dio ponude. Naručitelj će temeljem članka 93. Zakona o javnoj nabavi odbiti ponudu koja ne sadrži navedene izjave iz točke 6.4. ove dokumentacije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Naručitelj će predmetnu robu plaćati putem ovjerenih mjesečnih privremenih situacija te okončane situacije nakon okončanog obračuna.
Naručitelj je dužan ovjeriti privremenu situaciju u roku od 7 dana od zaprimanja iste te nesporni dio platiti ponuditelju/izvršitelju.
Okončanu situaciju naručitelj treba ovjeriti u roku od 15 dana od zaprimanja iste.
Okončani obračun nominirani predstavnici naručitelja i ponuditelja/izvršitelja moraju zaključiti u roku od 20 dana od sastavljanja primopredajnog zapisnike iz točke 2.7. ove DZN.
Dospijeće plaćanja je 30 dana od potpisivanja situacija i/ili okončanog obračuna.
Po dospjelosti plaćanje se izvršava virmanom na račun ponuditelja, odnosno podizvoditelja ako je primjenjivo.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.
U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice dužan je dostaviti dokumente iz točke 3.1. i 3.2. ove dokumentacije za nadmetanje.
Svaki gospodarski subjekt iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti dokaze o svojoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti iz točke 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje.
U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
Svaka komunikacija između naručitelja i Zajednice ponuditelja odvijat će se putem člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem pa je istog potrebno navesti (naznačiti) u ponudbenom listu.
Ukoliko ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica ponuditelja je dužna, u roku od 8 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, naručitelju dostaviti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa na izvršenju predmeta nabave.
Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.
Ugovor mora sadržavati odredbu o solidarnoj odgovornosti svih članova zajednice.
U ponudi zajednice ponuditelja mora biti priložena:
— izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja, (obrazac izjave nalazi se u prilogu ovoj dokumentaciji za nadmetanje).
Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1.1. Nekažnjavanje
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih pod a) i b) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako naručitelj ne bude u mogućnosti pribaviti potvrdu nadležnog tijela, radi provjere navedenih okolnosti naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva navedena kaznena djela.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Ponuditelji mogu koristiti obrazac izjave koji se daje u prilogu ove dokumentacije, ukoliko sami sastavljaju izjavu ista treba sadržavati sve okolnosti navedene u čl. 67. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi.
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2 gospodarski subjekt dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice će pojedinačno dostaviti ovaj dokaz.
3.1.3. Lažni podaci
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata koji su dio ponude na ovo nadmetanje.
3.2. Ostali razlozi isključenja
Javni naručitelj isključit će ponuditelja iz postupka javne nabave:
a) ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
b) ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
c) ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke a) i b) gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti:
— izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje ili
— važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz prethodne točke ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Težak profesionalni propust u smislu navoda po c) je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti navedeno pod a), b) i c) utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
4.1.1. Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost iz točke 4.1.1.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2.1. Bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta ponuditelja
S ovim dokazom financijske sposobnosti gospodarski subjekt treba dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj dostupnoj obračunatoj godini bio jednak ili veći od 1 990 000 HRK te da posljednju dostupnu financijsku godinu nije završio u gubitku čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3.2. Popis ugovora o izvršenim isporukama robe u 2014. godini i tijekom 3 godine koje prethode 2014. godini
Popis ugovora o isporuci roba koje su iste ili slične* predmetu nabave; popis sadrži iznos, datum isporuke te naziv druge ugovorne strane naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj prema Zakonu o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda o zadovoljavajućem izvršenju, izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda o zadovoljavajućem izvršenju, a u nedostatku iste, vrijedi izjava ponuditelja uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ako je potrebno javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
4.3.3. Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora
Ponuditelj mora dokazati da raspolaže s električnim uređajima i instrumentima, odgovarajućim tehničkim alatima te vozilom s košarom ili platformom za izvođenje radova na stupovima rasvjetnih tijela visine do 12m, kao i osposobljenim rukovateljem podizne platforme.
Ponuditelj potpisuje i žigom ovjerava izjavu o raspoloživim električnim uređajima i instrumentima, odgovarajućim tehničkim alatima te vozilom s košarom ili platformom za rad na visini do 12m čime dokazuje da je sposoban pružiti usluge koje su predmet nuđenja. Uz izjavu je potrebno priložiti presliku knjižice vozila s podiznom platformom, preslik Uvjerenja o ispitivanju stroja/uređaja s povećanim opasnostima i preslik potvrde osposobljenosti za rukovatelja podiznom platformom.
Zahtijevani električni uređaji i instrumenti, odgovarajući tehnički alat i vozilo sa košarom ili platformom za rad na visini do 12m kao i osposobljeni rukovatelj, nužan su uvjet da bi se predmetni radovi mogli obaviti kvalitetno i u definiranim rokovima.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.6.2014 - 11:30
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.6.2014 - 11:30

Mjesto:

Vijećnica općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
19.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: