(HR) Nabavka uređaja za visinska meteorološka mjerenja

Datum objave: 03.01.2020. 11:01 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Meteorološki instrumenti

2020/S 002-001202

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Grič 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.meteo.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0050896

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Uređaji za visinska meteorološka mjerenja

Referentni broj: 10-2019-MM-07

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38120000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava uređaja za visinska meteorološka mjerenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 489 100.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Vjetreni presječnik /Wind profiler

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38126400

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Meteorološka postaja Monte Kope.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava vjetrenog presječnika / Windprofilera.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna visina dosega mjerenja brzine i smjera strujanja zraka veći od 4000 m (MV) / Ponder: 30 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Podaci u NetCDF formatu (NetCDF) / Ponder: 15 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Produženo trajanje jamstvenog roka (PJR) / Ponder: 25 %

Cijena - Ponder: 30 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 736 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

http://meteo.hr/istrazivanje.php?section=projekti&param=projekti_u_tijeku&el=metmonic

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Mikrovalni radiometar

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38124000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Meteorološka postaja Monte Kope.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava mikrovalnog radiometra.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Broj kanala za mjerenje temperature radijance (brightness temperature) (M) / Ponder: 15 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Period automatske interne kalibracije (K) / Ponder: 15 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Podaci u NetCDF formatu (NetCDF) / Ponder: 15 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje produženog jamstvenog roka (PJR) / Ponder: 25 %

Cijena - Ponder: 30 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 937 080.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

http://meteo.hr/istrazivanje.php?section=projekti&param=projekti_u_tijeku&el=metmonic

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Lidar

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38126400

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Meteorološka postaja Slavonski Brod.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava lidara.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna visina vertikalnih profila strujanja zraka (MV) / Ponder: 30 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Podaci u NetCDF formatu (NetCDF) / Ponder: 15 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Produženo jamstvo (PJR) / Ponder: 25 %

Cijena - Ponder: 30 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 816 020.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

http://meteo.hr/istrazivanje.php?section=projekti&param=projekti_u_tijeku&el=metmonic

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Sukladno odredbi članka 257.st.1. ZJN-a 2016 Naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 06/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 06/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

30/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: