(HR) Nabavka usluga čišćenja kanala i slivnika na zapadnom dijelu Grada Zagreba

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge čišćenja kolektora otpadne vode

2014/S 099-173291

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10000 Zagreb
HRVATSKA

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0025578

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Grad zagreb – Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
10020 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb 10000, OIB: 83416546499, tel.: +385 (01) 6163 000, internetska adresa: www.vio.hr
.
HRVATSKA

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Čišćenje kanala i slivnika na zapadnom dijelu Grada Zagreba.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 16: Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave je zapadni dio Grada Zagreba, obuhvaća područje zapadno od ulica Srebrnjak, Heinzelova i Radnička.
Duljina trajanja sklopljenih ugovora izdanih na temelju okvirnog sporazuma: utvrdit će se prilikom slanja ponovljenog poziva za dostavu ponude (upita za ponudu), a ovisiti će o stvarnim potrebama Naručitelja.
Dinamika i rokovi početka i završetka izvršenja usluge: naručitelj će usluge koje su predmet ove nabave naručivati sukcesivno tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma, pisanim narudžbenicama, odnosno tijekom trajanja okvirnog sporazuma temeljem pojedinačnih ugovor-narudžbenica o javnoj nabavi izdanih temeljem okvirnog sporazuma, ovisno o svojim stvarnim potrebama.
Rok izvršenja usluge: odrediti će se pojedinačnom narudžbenicom ili ugovor-narudžbenicom, ovisno o opsegu i vrsti naručenih usluga, a u vrlo hitnim slučajevima početku izvršenja usluge mora se pristupiti u roku 2 sata po zaprimanju pisane narudžbenice ili
ugovor-narudžbenice.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 000 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: Čišćenje kanala i slivnika na zapadnom dijelu Grada Zagreba.
Na području grada Zagreba trenutno je izgrađeno oko 2 000 km kolektora i kanalske mreže. Da bi sustav ispravno funkcionirao on se mora redovno održavati.
Kanalska mreža predviđena je prvenstveno za odvod voda, bilo to oborinskih ili sanitarnih. U Zagrebu je sustav kanalske odvodnje mješovit te istim kanalima otječu i oborinske i sanitarne vode.
Kako oborinske vode dolaze u kanale s površine, to sa sobom neminovno nose pijesak i razni sitni plivajući otpad. Budući da u kanale donose vode i brojni potoci, to putem njih dolazi šljunak, zemlja, lišće i drugo.
Radi zaustavljanja krutog otpada (guma, bojlera i dr.), na uljevu potoka u kanalski sustav postavljaju se jake koso položene željezne rešetke, koje kod jakih kiša treba očistiti od granja i dr. da bi voda mogla ulaziti u kanale, te da se ne izljeva po terenu. Iza rešetki postavljaju se pjeskolovi da zadrže vučeni nanos, jer ga se tu lakše vadi nego kad ode kanalom dalje.
Sljedeći problem koji se javlja kod održavanja protočnosti kanalske mreže je ruralni mentalitet dijela građana koji nepovlasno otvaraju reviziona okna te u njih bacaju šutu i razni otpad pa to ostaje u kanalima i stvara brane tečenju vode. Pri tom bacanju šute u kanale nerijetko se potrgaju ljevane željezne stupaljke, putem kojih radnici ulaze u kanale, pa to kasnije treba ponovno ugrađivati, što je uskučenom prostoru veoma teško i nespretno.
Odvodnja prometnica također je spojena na sustav odvodnje putem slivnika, kojih u gradu Zagrebu ima oko 45 000 komada koje je po isteku zimskog perioda potrebno hitno očistiti od nanesenog taloga.
U slivnicima se također talože sve nečistoće donesene pranjem ulica.
Velika urbanizacija i proširenje grada Zagreba je također promijenila i namjenu površina, a kako je projektiran i izgrađen mješoviti sustav, tako iz novih površina ima sve više vode (oborina). Povećale su se površine krovova kao i uređene površine okućnica.
U sve veće opterećenje sustava način održavanja mora biti što kvalitetniji i brz. U kanalskom sustavu grada Zagreba nalazi se
— okrugli profili O 30 do O 140 cm,
— jajoliki profili od O 30/45 do O 120/180 cm,
— kapasti profili,
— četvrtasti profili.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90470000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Predviđene količine predmeta nabave za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na 2 godine po pojedinim vrstama usluga specificirane su troškovnikom.
Stvarna nabavljena količina usluga temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene količine, uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora i po potrebi izdanih narudžbenica sklopljenih na temelju ovog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstva
Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva:
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 350 000 HRK. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
Napomena: U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti svih prethodno naznačenih 5 slučajeva za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma;
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen pojedinačni ugovor dužan je dostaviti Središnjem tijelu za javnu nabavu, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od ugovorene vrijednosti (cijena bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti za svaki pojedinačno sklopljen ugovor u roku od 15 dana do dana uvođenja u posao s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka izvršenja tog ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i stvarno izvršenih količina usluga.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Nekažnjavanje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca, prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja mita prema Kaznenom zakonu (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Za potrebe utvrđivanja činjenice da gospodarskom subjektu ili osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedeno u točKi 14.1.1. (kaznena djela potrebno je u izjavi izrijekom navesti), ponuditelj dostavlja izjavu. Izjavu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka javne nabave, daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), izjava iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Središnje tijelo za javnu nabavu može tijekom postupka javne nabave provjeriti postojanje odnosno nepostojanje okolnosti iz točke 14.1.1. sukladno članku 67. stavku 4. i 5. Zakona.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
1. potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), potvrda iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Istinitost podataka
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Profesionalni propust
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dana slanja poziva na nadmetanje).
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (BON-1 ili slično).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2012. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2013. jednak ili veći od 1/2 iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost usluge, datum izvršenja i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju usluge prilažu potvrde druge ugovorne strane od kojih se minimalno 1 mora odnositi na izvršenje ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora u vrijednosti od najmanje 3 500 000 HRK (bez PDV-a) – što čini 50 % procijenjene vrijednosti za jednu godinu.
Iz potvrda mora biti vidljivo da su se usluge izvodile na čišćenju javnih kanala od profila 30 cm do profila većih od 150 cm, te da je rađeno na sustavnom čišćenju odvodnje odnosno slivnika.
Potvrde moraju sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost izvršene usluge,
— datum izvršenja,
— navod o uredno izvršenoj usluzi.
Ako je potrebno, (Središnje tijelo za javnu nabavu) može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je pružitelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu da raspolaže s minimalno 1 specijalnim vozilom za izvršenje usluge čišćenja kanala i slivnika.
Iz izjave mora biti vidljivo da specijalno vozilo ima slijedeće tehničke karakteristike:
— spremnik mulja i čiste vode kapaciteta min. 10 000 l,
— spremnik za čistu vodu kapaciteta min. 1 600 l,
— vakum pumpa – kapaciteta min. 1 500 m3/h i max. podtlak 0,9 bara/0,5 bara (podtlak/nadtlak),
— visokotlačna pumpa za vodu – kapaciteta min. 300 l/min. pod pritiskom od 200 bara,
— specijalno vozilo za čišćenje javnih kanala i slivnika mora biti opremljeno usisnim crijevom min. profila 125 mm,
— specijalno vozilo za čišćenje javnih kanala i slivnika mora biti opremljeno visokotlačnim crijevom min. duljine 120 m,
— radni stroj-rovokopač-utovarivač (kombinirka) u minimalnom broju od 2 kom,
— kamion – (kiper) nosivosti min. 5 t u min. broju od 3 kom.,
— vibro nabijač – (kanalski) u min. broju od 2 kom.,
— rezalica za asfalt – u min. broju od 2 kom.,
— motorna pumpa – u min. broju od 1 kom.,
— kompresor za zrak – u min. broju od 2 kom.
Ovjerena i potpisana izjava Ponuditelja kojom dokazuje da će tijekom trajanja okvirnog sporazuma raspolagati s tehnički i stručno osposobljenim osobama potrebnim za kvalitetno izvršenje predmetne usluge.
Iz izjave gospodarskog subjekta mora neosporno proizlaziti da će u svrhu kvalitetnog izvršenja okvirnog sporazuma, u trenutku kad se za tim ukaže potreba, gospodarski subjekt raspolagati s najmanje:
— 1 strojar, rukovoditelj građevinskim strojem,
— 5 vozača kamiona,
— 3 KV radnika građevinske struke,
— 6 NKV radnika.
Navedeni radnici moraju imati osposobljenost rada na siguran način te se pridržavati i provoditi sve po važećim zakonskim propisima Zakona o zaštiti na radu.
Za sve eventualne posljedice nastale uslijed nepridržavanja svih potrebnih mjera zaštite na radu, odgovornost snosi sam ponuditelj.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Popis i potvrde o zadovoljavajućem izvršenju usluga.
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2014-2264
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.7.2014 - 10:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Na temelju Sporazuma o ovlaštenju za provedbu postupaka javne nabave, klasa: 400-01/13-002/187, urbroj: 251-26-01-13-4 od 12. prosinca 2013. godine, i ovlaštenja KLASA: ZGH-43-14-383 urbroj: 00-14-01 od 24. travanj 2014.,

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, telefon + 385 1 6101-111, telefaks: + 385 1 650-3832, www.zagreb.hr, koji se smatra Središnjim tijelom za javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnje tijelo za javnu nabavu)

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Središnjem tijelu za javnu nabavu na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno odredbi članka 146. Zakona.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
21.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: