(HR) Nabavka usluga ex-ante evaluacije i strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) budućih IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora, Hrvatska–Srbija za financijsko razdoblje 2014. – 2020.

Izvor: Official Journal of the European Union, 19.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području razvoja

2014/S 078-136214

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 69608914212, Račkoga 6, Služba za nabavu, Na pažnju (osoba za kontakt): Loreta Tej, Marija Jurić, Zagreb10000, HRVATSKA. Telefon: +385 16400645. Telefaks: +385 16400664. E-pošta: loreta.tej@mrrfeu.hr marija.juric@mrrfeu.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 2.4.2014, 2014/S 65-111281)

Predmet:
CPV:73220000

Usluge savjetovanja na području razvoja

Umjesto:

III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Pravna i poslovna sposobnost

Dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti:

— izvod, ovjeren i izdan od nadležnog tijela, kojim se dokazuje sposobnost obavljanja djelatnosti koja je predmet nabave, ili

— ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, gospodarski subjekt će dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela.

Izvod, odnosno izjava, ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

—.

—.

—.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

23.04.2014 (11:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

23.04.2014 (11:00)

Glasi:

III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Pravna i poslovna sposobnost

4.1.1. Dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi treba dostaviti:

— izvod, ovjeren i izdan od nadležnog tijela, kojim se dokazuje sposobnost obavljanja djelatnosti koja je predmet nabave, ili

— ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, gospodarski subjekt će dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela.

Izvod, odnosno izjava, ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

4.1.2. Ovlaštenje/Suglasnost nadležnog tijela

Ukoliko ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta, mora dostaviti ovlaštenje ili potvrdu o članstvu u određenoj organizaciji.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje (upis u sudski registar). Sve ostale uvjete sposobnosti gospodarski subjekti mogu dokazivati zajednički.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

30.04.2014 (11:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

30.04.2014 (11:00)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: