(HR) Nabavka usluga financijskog leasinga za kupnju PEHD kanti i PEHD kontejnera

Izvor: Official Journal of the European Union, 09.04.2014.

Hrvatska-Zaprešić: Usluge financijskog leasinga

2014/S 070-120831

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Zaprešić d.o.o.
96412232479
Pavla Lončara 2
Na pažnju (osoba za kontakt): Franjo Mandir, oec.
10290 Zaprešić
HRVATSKA
Telefon: +385 13357733
E-pošta: fmandir@komunalno-zapresic.hr
Telefaks: +385 13310524

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.komunalno-zapresic.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0018367

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava usluga financijskog leasinga za kupnju PEHD kanti 120 litarskih, kom. 13 020 i PEHD kontejnera 1 100 litarskih, kom. 330 (žute).
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 6: Financijske usluge a) Usluge osiguranja b) Bankarske i investicijske usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: 1. Grad Zaprešić:
a) PEHD kanta, zapremine 120 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 4 800 i
b) PEHD kontejner, zapremine 1 100 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom 200;
2. Općina Brdovec:
a) PEHD kanta, zapremine 120 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 3 600 i
b) PEHD kontejner, zapremine 1 100 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 40;
3. Općina Bistra:
a) PEHD kanta, zapremine 120 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 2 000 i
b) PEHD kontejner, zapremine 1 100 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 30;
4. Općina Marija Gorica:
a) PEHD kanta, zapremine 120 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 820 i
b) PEHD kontejner, zapremine 1 100 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 10;
5. Općina Pušća:
a) PEHD kanta, zapremine 120 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 900 i
b) PEHD kontejner, zapremine 1 100 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 10;
6. Općina Dubravica:
a) PEHD kanta, zapremine 120 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 450 i
b) PEHD kontejner, zapremine 1 100 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 20;
7. Općina Luka:
a) PEHD kanta, zapremine 120 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 450 i
b) PEHD kontejner, zapremine 1 100 litara, s ugrađenim RFID transponderom, u žutoj boji, za plastiku, kom. 20.

NUTS kod HR012

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava usluga financijskog leasinga za kupnju PEHD kanti 120 litarskih, kom. 13 020 i PEHD kontejnera 1 100 litarskih, kom. 330 (žute).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

66114000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 060 450 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
A. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj uz ponudu dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna. Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi 100 000 HRK. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se s rokom važenja jednakim roku valjanosti ponude (najmanje 90 dana od dana određenog za dostavu ponude).
Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:
a. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona;
c. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
d. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma;
e. nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u ponudi.
Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona. Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavku 6. Zakona.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja
Obvezni i ostali razlozi isključenja ponuditelja sukladno članku 67. ZJN-a (NN, broj: 90/11, 83/13 i 143/13 i 13/14). Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, ili je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja.
Ponuditelju je dopušteno dostavljanje traženih dokumenata u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici u skladu s člankom 75. ZJN-a.
13.1. Obavezni razlozi isključenja
A. Nekažnjavanje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U izjavi je potrebno navesti sve podatke.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
— jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki.
B. Plaćanje dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako natjecatelj ili ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obaveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe ) u kojem slučaju se to dokazuje:
a) potvrdom porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važećim jednakovrijednim dokumentom nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje potvrda pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b), izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavom s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b).
C. Lažni podaci
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama A i B točke 13. ove dokumentacije za nadmetanje.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama A i B točke 13. ove dokumentacije za nadmetanje, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
1. od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
2. obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
13.2. Ostali razlozi isključenja
A. Stečaj, ako je u postupku likvidacije, obustave poslovne djelatnosti ili slični postupci prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili prethodni postupak.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1) ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
2) ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili je u postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) ako se ne izdaje izvod pod a) ili isti ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje okolnosti, važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
B. Težak profesionalni propust
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji naručitelj namjerava sklopiti.
Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koji ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. (Ponuditelj ne dostavlja dokaze po ovoj točki, isti će se dostaviti ako naručitelj ocijeni potrebu za dodatnim dokazima).
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će se obratiti nadležnim tijelima, odnosno zatražiti suradnju nadležnih vlasti radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata.
U slučaju zajednice ponuditelja postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti.
14.1. Pravna i poslovna sposobnost
Sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/13 i 143/2013), svaki ponuditelj mora dokazati da je upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu mora dostaviti:
A. odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se dokument ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke;
B. ovlaštenje u skladu s članku 14. Zakona o leasingu (NN, br. 135/06), gospodarski subjekt mora dokazati da ima ovlaštenje ili suglasnost za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
U svrhu dokaza gospodarski subjekt mora dostaviti ovlaštenje za obavljanje poslova leasinga sukladno članku 14. Zakonu o leasingu (NN, 135/06) izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga HANFA ili priložiti rješenje Hrvatske narodne banke o odobrenju za rad ili jednakovrijedan dokument države sjedišta u skladu s člankom 34. Zakona o bankama (NN, 84/02). Postojanje sposobnosti iz točke B članovi zajednice ponuditelja dokazuju ako je ona potrebna za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. Ako je sposobnost iz točke B potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
U slučaju zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz točke A, a zajednički iz točke B.
Dokazi iz točke A ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, a ostali dokazi moraju biti važeći.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost
Sukladno članku 71. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj: 90/11, 83/13 i 143/13) gospodarski subjekt mora zadovoljiti minimalne razine financijske sposobnosti te dokazati solventnost na način da nema evidentirane blokade glavnog računa niti jedan dan u posljednjih šest mjeseci, i da nema evidentiranih nepodmirenih naloga za čije izvršenje ponuditelj nema pokriće na računu.
U svrhu dokaza solventnosti gospodarski subjekt mora dostaviti:
A. BON – 2, odnosno SOL – 2 (ili slično), odnosno dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta
Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da nema problema s likvidnošću u redovnom poslovanju te sposobnost plaćanja. Ne solventnost ponuditelja vjerojatni je i izravni uzrok nemogućnosti izvršenja obveza iz ugovora, a javnom naručitelju znatno povećava rizik za mogućnost nastajanja materijalne i financijske štete.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti tražene dokaze o financijskoj sposobnosti, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim.
Naručitelj će dostavljeni dokaz smatrati prikladnim, ako ima istu dokaznu snagu kao i traženi dokaz. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz ove točke.
B. GFI (ili slično)
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati bonitet odnosno da je njegov ukupni prihod za posljednju dostupnu financijsku godinu jednak ili veći od iznosa ponude.
U svrhu dokaza boniteta gospodarski subjekt mora dostaviti GFI leasing društva ili bilancu i račun dobiti i gubitka prethodnog obračunskog razdoblja ovjeren pečatom nadležnog tijela temeljem kojeg ponuditelj mora dokazati da ima ukupni prihod jednak ili veći od procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz ove točke.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Tehnička sposobnost
Sukladno članku 72. ZJN-a (NN, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) gospodarski subjekt mora dokazati minimalne razine tehničke sposobnosti te dostaviti:
A. Popis značajnijih ugovora o izvršenim uslugama financijskog leasinga, u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, na području Republike Hrvatske s iznosom i datumom izvršenja ugovora te nazivom druge ugovorne strane naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Dokaz se podnosi u obliku popisa koji sastavlja sam ponuditelj popraćenog potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora.
B. Potvrde o uredno izvršenim uslugama financijskog leasinga za isporuku (robe) s najmanje 1 potvrdom iz navedenih ugovora kojima se dokazuje izvršenje usluga u posljednje 3 godine, koju daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora kojima se dokazuje izvršenje usluga u Republici Hrvatskoj.
Pojedinačne vrijednosti ugovora utvrđuju se u razmjeru s vrijednosti predmeta nabave. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj iz članka 5. Zakona o javnoj nabavi, vrijedi izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.
Potvrde o uredno ispunjenim ugovorima moraju sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost ugovora-usluge-iznos,
— datum pružene usluge,
— navod druge ugovorne strane o izvršenju.
Ugovori iz popisa koji ponuditelji prilažu moraju biti vezani uz predmet nabave na način da se isti odnose na iste ili slične robe koje se traži u ovom postupku javne nabave. Gospodarski subjekt može se, po potrebi, za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Ukoliko ponuditelj posluje u vremenskom razdoblju kraćem od 3 godine, dužan je dostaviti izjavu o razdoblju poslovanja i za navedeno razdoblje dostaviti popis sklopljenih ugovora.
Dokazi tehničkih karakteristika:
1. ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti katalog, brošuru ili drugi dokument iz kojeg su vidljive tražene tehničke specifikacije predmeta nabave. Ukoliko iz kataloga, brošure ili drugog dokumenta nisu vidljive sve tražene tehničke specifikacije, ponuditelj je dužan priložiti izjavu proizvođača u kojoj garantira mogućnost isporuke svih traženih tehničkih specifikacija. Ukoliko ponuditelj ne dokaže da će isporučiti sve tražene tehničke specifikacije njegova ponuda biti će odbijena. Navedeni dokaz dostavlja se na hrvatskom jeziku ili ovlašteni prijevod sudskog tumača na hrvatski jezik ukoliko se dostavlja na stranom jeziku, u neovjerenoj preslici;
2. potvrdu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača kojeg nudi i iz koje je vidljivo da je ponuditelj ovlašten nuditi traženi proizvod/e (navesti tip ili marku kante/kontejnera) proizvođača na teritoriju Republike Hrvatske i da je ovlašten nuditi predmet nabave na navedenom nadmetanju (na autorizaciji mora biti naveden puni naziv javnog naručitelja, naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave). Na autorizaciji mora jasno biti naznačeno za koju vrstu robe se ovlaštenje odnosi. Autorizacija mora biti na hrvatskom jeziku ili ovlašteni prijevod sudskog tumača na hrvatski jezik, u neovjerenoj preslici.
Dokaz sposobnosti iz ove točke tražen isključivo iz razloga što navedenim dokazom tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj dokazuje da će isporučiti predmet nabave proizvođača kojeg je naveo u svojoj ponudi te za koji je priložio dokaze o zadovoljavanju određenih tehničkih specifikacija;
3. sukladno članku 72. stavku 3. točki 7. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće:
a) uvjerenje, certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti proizvođača za PEHD kante, zapremnine 120 litara, u skladu sa sljedećim normama ili jednakovrijednim: EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6;
b) uvjerenje, certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti proizvođača za PEHD kontejner, zapremnine 1 100 litara, u skladu sa sljedećim normama ili jednakovrijednim: EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6;
c) certifikat za RFID transponder – certifikat (potvrda o sukladnosti ili jednakovrijedan dokaz) izdan od nadležnog tijela za kontrolu kvalitete kojim se potvrđuje da je ponuđeni RFID transponder sukladan sa sljedećim normama ili jednakovrijednim: normi ENV 50166-2:1994 (CENELEC) – izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima – visoka frekvencija (10 kHz do 300 GHz) i normi HRN EN 50061:2003 – sigurnost implantabilnih elektrostimulatora srca.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz točke 14.3. ove dokumentacije.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
E-VV 03/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.5.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.5.2014 - 12:00

Mjesto:

Zaprešić, P. Lončara 2, soba br. 3.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
7.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: