(HR) Nabavka usluga financijskog leasinga za nabavku novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada

Izvor: Official Journal of the European Union, 10.04.2014.

Hrvatska-Skradin: Usluge financijskog leasinga

2014/S 071-122656

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Rivina jaruga d.o.o.
35718634536
Trg Male Gospe 4
Služba(e) za kontakt: Uprava poduzeća Rivina jaruga d.o.o.
Na pažnju (osoba za kontakt): Anita Banić
22222 Skradin
HRVATSKA
Telefon: +385 22771633
E-pošta: rivina.jaruga@si.t-com.hr
Telefaks: +385 22771633

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0018593

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Predmet nabave je nabava sljedećeg komunalnog vozila: novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3, putem financijskog leasinga prema uvjetima nadmetanja, u trajanju od 60 mjeseci.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 6: Financijske usluge a) Usluge osiguranja b) Bankarske i investicijske usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Nabave na lokaciji garaže naručitelja Rivina jaruga d.o.o.,Trg male Gospe 4, 22222 Skradin, FCO mjesto isporuke.

NUTS kod HR034

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Predmet nabave je nabava sljedećeg komunalnog vozila: novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3, putem financijskog leasinga prema uvjetima nadmetanja, u trajanju od 60 mjeseci. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti tehničke karakteristike ponuđenog vozila i svu zahtijevanu dokumentaciju, kako bi naručitelj mogao obaviti valjanu usporedbu.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

66114000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Jedno novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada zapremine sanduka 23 m3 putem financijskog leasinga, navedeno u troškovniku (Obrazac 4.) koja je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
8.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
1. jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu bankarske garancije na iznos od 100 000 HRK;
2. trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude;
3. bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na račun naručitelja, IBAN broj: HR9324020061100297969. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak s računa ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje;
4. ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok;
5. javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. Zakona.
Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:
a. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona;
c. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
d. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma;
e. nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se bezuvjetna bankarska garancija za ozbiljnost ponude (na „prvi poziv” i „bez prigovora”). Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se uvezano u ponudi. Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona. Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove dokumentacije, a u korist korisnika jamstva Rivina jaruga d.o.o. Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavku 5. Zakona.
8.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora odabrani ponuditelj, s kojim će biti sklopljen ugovor, dostavlja prilikom potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti bezuvjetno, „na prvi poziv” i „bez prigovora” u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predaje se prilikom potpisa ugovora sa rokom valjanosti 60 dana od isteka ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje (članak 67. Zakona o javnoj nabavi, NN, 90/11 i 83/13)
(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.
(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
(4) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1.od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
(5) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 4., radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1.
(6) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost ponuditelja (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost)
4.1.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja koji je u vezi s predmetom nabave (pravna i poslovna sposobnost iz članka 70. Zakona o javnoj nabavi).
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Za potrebe dokazivanja sposobnosti iz točke 4.1.1. Uputa ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1.1.
4.1.2. Ponuditelj mora dostaviti dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave – pružanje leasing usluga, odnosno obavljenje poslova leasinga.
Za potrebe dokazivanja sposobnosti iz točke 4.1.2. Uputa ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja važeće odobrenje za obavljanje poslova leasinga sukladno članku 6. stavku 1. i članku 14. Zakona o leasingu (NN, 135/06), odnosno odgovarajući dokaz prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Izdavatelj dokaza: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), odnosno odgovarajuće tijelo prema sjedištu gospodarskog subjekta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Tehnička i stručna sposobnost
Ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu sposobnost sljedećim dokazima:
4.2.1. popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Minimalna razina sposobnosti:
Priloženim potvrdama gospodarski subjekt mora dokazati da je izvršio najmanje 1 ugovora za isti ili sličan predmetu nabave čiji iznos je isti ili veći od procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave, odnosno više ugovora o urednoj isporuci za isti ili sličan predmetu nabave, u ukupnoj vrijednosti jednakoj ili većoj od procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave. Zahtijevanim minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno sposoban isporučiti predmet nabave u sukladnosti s traženim tehničkim zahtjevima i rokovima te ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude izabran) isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno;

4.2.2. ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise odnosno katalog za ponuđeno vozilo i izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u RH u kojoj garantira mogućnost isporuka svake od traženih tehničkih karakteristika (posebno za podvozje i nadogradnju novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3) na hrvatskom jeziku, iz kojeg je vidljivo da ponuđeno vozilo odgovara uvjetima određenim u obrascima specifikacija tehničkih karakteristika iz ove dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno napisana sva tehnička obilježja tražena navedenim specifikacijama i priložene fotografije ponuđenog vozila;

4.2.3. za nadogradnju ponuđenog novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada zapremine sanduka 23 m3, ponuditelj je uz ponudu obvezan dostaviti potvrdu o sukladnosti, certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti s normama EN 1501-1 i EN ISO 12100-1&2 i Direktivom 2006/42/EZ (navedeni certifikat definira skup sigurnosnih propisa zaštite na radu koji mora zadovoljiti ponuđena nadogradnja) ili „jednakovrijedna”.

Valjanost certifikata i rok valjanosti certifikata naručitelj će provjeriti kod ustanova ili institucija koje su izdale navedeni certifikat ili svjedodžbu. Na zahtjev naručitelja ponuditelj je dužan radi provjere istinitosti istih zatražiti od ponuditelja dostavu u izvorniku ili ovjerenoj javnobilježničkoj preslici.

Ponuditelj je dužan priložiti i mjernu skicu ponuđenog vozila s dimenzijama i masama (za podvozje i nadogradnju novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3);

4.2.4. svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu ili izjave proizvođača, zastupnika u RH, uvoznika za RH ili distributera u RH za ponuđeno podvozje i za nadogradnju novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3 u kojoj je navedeno da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđenog podvozja i nadogradnje na ovom javnom nadmetanju u kojem je naveden naziv naručitelja, naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave.

U izjavi ili izjavama mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača, zastupnika u RH, uvoznika za RH ili distributera u RH ponuđenog proizvođača vozila te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave ili izjava. Izjava ili izjave moraju biti ovjerena štambiljem proizvođača, zastupnika ili uvoznika te potpisano od odgovorne osobe ili ovlaštene osobe proizvođača, zastupnika ili uvoznika. Naručitelj može u svrhu provjere istinitosti iz izjava zatražiti od ponuditelja dostavu izjave ili izjava u izvorniku ili ovjerenoj javnobilježničkoj preslici;

4.2.5. svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu ili izjave proizvođača podvozja i nadogradnje za novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3, zastupnika u RH, uvoznika za RH ili distributera u RH ponuđenog proizvođača podvozja i nadogradnje specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada o osiguranom ovlaštenom servisu ili potvrdu o osiguranom mobilnom servisu (ili više njih) na području RH. U izjavi je potrebno navesti: naziv ovlaštenog servisa, adresu i broj telefona (za svakog pojedinačno). U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača podvozja i nadogradnje, zastupnika u RH, uvoznika za RH ili distributera u RH ponuđenog proizvođača podvozja i nadogradnje te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave. Izjava mora biti ovjerena štambiljem proizvođača, zastupnika ili uvoznika te potpisano od odgovorne osobe ili ovlaštene osobe proizvođača, generalnog zastupnika ili uvoznika. Naručitelj može u svrhu provjere istinitosti iz izjava zatražiti od ponuditelja dostavu izjave ili izjava u izvorniku ili ovjerenoj javnobilježničkoj preslici;

4.2.6. ponuditelj mora u ponudi priložiti dokaze da ponuđeno novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3, u potpunosti odgovara traženim tehničkim karakteristikama te je dužan u ponudi priložiti sljedeće dokaze (svi dokazi se predaju na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik ukoliko se predaju na stranom jeziku):

— prospektnu dokumentaciju (posebno za podvozje specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada i posebno za nadogradnju za specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada),
— mjernu skicu ponuđenog vozila s dimenzijama i masama.
Važno: svakom natjecatelju ili ponuditelju koji ne priloži ovjerenu mjernu skicu vozila u svojoj ponudi iz kojih su vidljive tražene dimenzije vozila ponuda će biti odbačena. Također, svakom natjecatelju ili ponuditelju kojem se pri preuzimanju vozila koje je predmet financijskog leasinga utvrde tehnički nedostaci ili odstupanje od ponuđenih dimenzija, vozilo se neće preuzeti i naručitelj će se naplatiti iz jamstva za ozbiljnost ponude.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički (kumulativno) dokazuju sposobnost iz točke 4.2.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
E-VV br. 01/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
19.5.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 17.8.2014
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 19.5.2014 - 12:00

Mjesto:

Uprava Rivina jaruga d.o.o., sjedište naručitelja.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
8.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: